תּשובֿות אָן שאלות

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

&ען איך ז ל נ ך קענען קומען צו מייַן זון. איך & לט זיך גוט רה לטן מיט מייַן שניר, און כ; & לט זיך ק+ ן מ ל נישט געקריגט מיט

איר.

רע רען:

פּ פּירענע קינדערלעך ה ב איך, און איך דריק ז+ צום ה רצן, צו זיך. &י קען מ מע נישט &ערן רברענט, &ען זי ה ט קינדער, & ס ז+ הענגען א# ף די

&ענט. ען, גע& טעניו, א# , &י ד נקב ר & לט איך, ג &ען איך ז ל נ ך קענען קומען צו מייַן זון. איך & לט ד ס א+ ניקל א# ף די הענט

רומגעטר גן, בע“„ב ל בי כ; ז ל הערן אים כ טש א+ ן מ

ז גן.

רע רען:

א# , &ער &עט מיך ון דער שטוב ר #סטר גן, און &ער &עט נ ך מיר „קדיש“ז גן, און &ער &עט ל זן טרער א# ף מייַן שט+ ן, און &ער &עט נ ך מייַן ל& יה נ כג+ ן?

רע רען:

די ב גרעבערס &על איך נז גן ריִער, ז די בילדער ז לן ז+ ל+ גן אין א+ נעם מיט מיר, ז נ ך מייַן ט# ט ז ל איך ז+ ה לטן א# ף די

הענט, כּדי זיי ז לן נישט הענגען בייַ ק+ ן רעמדע א# ף

די &ענט.

רע רען:

פּ פּירענע קינדערלעך ה ב איך, און איך דריק ז+ צום ה רצן, צו זיך. &י קען מ מע נישט &ערן רברענט, &ען זי ה ט קינדער, & ס ז+ הענגען א# ף די

&ענט.

איך† האָב† אָפּגעלעבט† אַ† היפּשע† צאָל† יאָרן¨ ביז† הונדערט† און† צ5 אַנציק¨ † און† נאָר† איצט ה4 ב†איך† אָן†צו† פֿאַרשט4 ן¨ †אַז† א6 ך†דער† ט6 ט קען† לעבן† 5י† אַ† מענטש¨ †—† לעבן¨ † 5אַקסן† און שטאַרבןÆ †בלע† המות†לנצח ¨† עס†זאָל† פֿאַרני†כטעט 5ערן† דער†ט 6ט† א6 ף†א 4ביק ÆÆÆ דעם† רעפֿרעןÆ † אַ† שאָק† מיט† יאָרן† האָב† איך† גע≠ זוכט†די† 5ערטער† פֿונעם†ליד† און†נישט† געקענט† † געפֿינעןÆ † אַלע† האָבן† געהערט† 5עגן† דעם† ליד¨ † אַפֿילו† געהערט† דאָס† ליד† זינגען¨ † נאָר† ק4 †נער† האָט† נישט† געדענקט† די† 5ערטער† פֿון† אָנה4 ב† ביזן†סוף Æ †און†

¨ פֿעטער†זיאָמע ¨† ס, איז†אַ† ביסל†שפּעט איך†שלאָג† זיך†על חטא Æ †נאָך† מיט†יאָרן† צ†וריק† האָב†איך† איבערגענומען†און† פֿאַרשריבן†דאָס† ליד† בייַ† אונדזער† קרובֿה† הילדע† בוק†שט 4ן ¨† ז- ל¨ † פֿאַרשריבן† און† פֿאַרגעסןÆ † הייַנט† זשע ¨† מיט† טרערן† אין† האַרצן† און† מיט† אַ† געפֿיל† פֿון† אַן† א6 סגעפֿילטן† חובֿ ¨ † ג4 † איך† פֿאַרא4 ≠ ביקן† דעם† אָנדענק† פֿון† אונדזערע† ליבע† און† טייַערעÆ †איך† קום†אַר 6ף† א6 ף†קבֿר אָבֿות ¨† נאָר† אַ†נשטאָט† אַ† שט4 נדל¨ † ברענג† איך† די† טרערן† און† 5ער† טער† פֿון† די† אָפּגעהיטע†„פּאַפּירענע† קינדער†לעך Æ“

** * & עקגע רן שמיליק, די צייַט — ינעף י ר, +ן. ל זט און די מ מע זייַנע ה ט ער געל בייַ נ כט לעגט זי קל גן, צו זיך ל +ן ז גן: „ג טעניו, &וּ איז מייַן קינד? צי לעבט ער ילו צי געשט רבן, חלילה, און א שר איז ער ט קע נישט געזונט?“נ ר א+ ן מ ל אין רימ רגן ליג איך אין בעט. ה ט מיר דער פּ סט" טרעגער רייַנגעבר כט פּ קעט. די שייַן איז גע& עזן בייַ מיר, — איך ה ב זון און ן א+ ניקל און שניר. פּ פּירענע קינדערלעך ה ב איך, און איך דריק ז+ צום ה רצן, צו זיך. &י קען מ מע נישט &ערן רברענט, &ען זי ה ט קינדער, & ס ז+ הענגען א# ף די

&ענט. ען, גע& טעניו, א# , &י גליקלעך & לט איך, ג זענען† גע5 ען† אין† אַ† בכּבֿודיקער† ע†לטער ¨† ניט† 5ייַט† פֿון†הונדערט† יאָר†אַלט ¨† אַ†ליכטיקן† גן עדן† זאָלן†ז 4† האָבןÆ

מייַנע† קינדער יאָרן† האָב† איך† פֿאַ†רבראַכט† אין†א 4ן† אַרומפֿאָרן†צ 5ישן† דעם†בעסאַראַ† בער† שטעטל†פֿלאָרעשט† און†דער† צפֿון בוקאָ5 י†נער† שטאָט† טשערנאָ5 יץ¨ † פּאָדאָליער† קרי†זשאָ† פּאָל† און† 5ער 5 4סט 5 עלכן† 5אַסילקאָ 5¨ † 5אָס† איז† אַ† הינטערשטאָט† פֿון† קיִע5 Ɔ מייַן† ערשטן† אַקאָר†דעאָן† האָב† איך† באַקומען† בייַ† פֿינף† יאָר¨ † און† געמוזט† אים† מיטשלעפּן† מיט† זיך† אין† די† אַלע† אומסופֿיקע† רייַזעס ¨† און† יעדן† טאָג¨ † מי≠ נ†ימום† צ5 4† שעה ¨† האָב† איך† געמוזט† שפּילן† די† נודנע† גאַמעס† און† דעם† פֿעסט† באַ†שטעלטן† רעפּערטואַר† פֿון† יענע† יאָרן∫† „איציק† האָט† ש6 ן†חתונה† געהאַט“¨† „5 אַרניטשקעס“¨„† יאָש≠ קע†פֿאָרט† אַ5 עק“¨„† קוזינע“¨„† דער†ש 5אַרצער† ים“¨† דאָס† אוקראַיִנישע† ליד† „איך† קוק† א6 פֿן† הימל“¨† אַ†פּאָר† פּ6 לישע†פֿאָקסטראָטן ¨† אומבאַ≠ דינגט†—† מי†כאַיִל† אָגינסקיס†„פּאָלאָנעז “¨ † צ5 4† אַ†רגע† נטינער†טאַנגאָס† און†אַ† פּאָר†פֿראַנצוי† זישע† 5אַלסן Ɔ

דער†גרעסטער† זינגער†אין† אונדזער†משפּחה† איז† גע5 ען† דער† פֿעטער† זיאָמע¨ † זאָל† ער† זיך† מיִעןÆ † דער† רעפּערטואַר† זייַנער† האָט† זיך† ק4 ן† מאָל† ניט† געביטן¨ † †— ער† פֿלעגט† אָנה4 בן† מיט† דער†„קוז† ינע“†און† פֿאַרענדיקן†מיט† די†„פּאַפּירע≠ נע†קינדערלעך Æ“† בייַ†די† דאָזיקע†„פּאַפּיר ענע††קינ≠ דערלעך“† פֿלעגט† די† משפּחה† אָ†נה 4בן† 54 †נען Ɔ בייַ†די† אָפֿענע†פֿענצטער† פֿלעגט†זיך† א6 סשטעלן†† דאָס†גאַנצע† ג6 יִשע†געסל Ɔ אַלע†האָבן† גע †5 4נט Ɔ אָבער† 5אָס ÆÆÆø† דער† פֿעטער† זיאָמע† האָט† גע≠ קענט† נאָר† אַ† האַלבן† קופּלעט¨ † דעם† דריטן¨ † און†

א קבֿר אָבֿות מיט אַ ליד

בי אי געקומע ...

יעדער†א 4נער† טראָגט†זייַן† פּעקל¨ †איז† נישט† מיד† גע5 ען† איבערצוחזרן† מייַן† טאַטע¨ † אונדז† צו†לאַנגע† יאָרÆ †און† איך†גיב† שטענדיק†צו ¨†—† און† יעדער† א4 נער† טראָגט† אין† זיך† און† א6 ף† זיך† דעם†גורל† פֿון†זייַן† און†יענעמס† פֿאָלקÆ †נע ונדי≠ קעס†זענען† מיר†גע 5ען ¨† נע ונדניקעס†ז ענען††מיר† געבליבן¨ † אַפֿילו† 5ען† מיר† האָבן† אַן† א4 גענע† † מדינהÆ †אַ† ייִד†קען† נישט†אייַנזיצן† א6 ף†א 4ן† אָרט¨ † דער†גורל† שטעכט†אים† פֿון†אַלע† זייַטןÆ

עס†איז† געקומען†דער† חודש†אלול ¨† און†ס ,איז† צייַט†אַר 6פֿג 4ן† א6 ף†קבֿר אָבֿות ¨† און†א 6ב† נישט† גשמיותדיק¨ † ט אָ†כאָטש† רוחניותדיק¨ † 5ייַל† די† קבֿרים†פֿון† אונדזערע†נאָענטסטע† קרובֿים†ז ענען†† צע5 אָרפֿן†איבער† גאָר†דער† 5עלט Ɔ 5ען† איך†ג 4† א6 סרעכענען†און† זיך†דערמאָנען† נאָר†אין† יענע† קרובֿים¨ †5 עלכע†איך† האָב†געקענט† פּערזע†נלעך ¨† דאַרף† איך† אַרומרייַזן† איבער† דער† 5עלט† פֿון† א4 ן† אלול† אָן† ביזן† צ5 4טן ¨† און† זיך† אַרייַ†נכאַפּן† —† טיף†אין† סיביריע¨ †אין† רומעניע¨ †אין† אוקראַ†יִנע ¨† אין† רוסלאַנד¨ † אין† 5ייַסרוסלאַנד ¨† אין† אַרגע†נטי≠ נע¨ †אין† אורוג5 4¨ †אין† בראַזיל¨ †אין† דייַטשלאַנד † ¨† אין† ענגלאַנד¨ † אין† א6 סטראַליע¨ † אין† קאַנאַדע¨ † אין† פֿאַרא4 ניקטע† שטאַטן† און† אין† ישׂראלÆ † אָט† אַזאַ† רייַכע† קבֿרים געאָגראַפֿיע† פֿאַרמאָגט† מייַן† משפּחהÆ

דאָס†יאָר† זענען†צוגעקומען† נאָך†צ 54 †פֿר† ישע† מצבֿות¨ †—†דעם† פֿעטער†זיאָמע זלמן† אין†ישׂראל† און† דער† מומע† יענטע אידע† אין† דייַטשישן† אָפֿענבאַךÆ †דער† פֿעטער†זיאָמע† פֿון†דער† מאַמעס† † צד† און† די† מומע† אידע† פֿון† טאַטנס† צד¨ † ב4 †דע†

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.