פֿפֿוס & א פֿפֿו צפֿפֿת ביז אילת — א #"

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט - צונויפֿגעשטעלט פֿון בÆ באַרטזאָן ©ישׂראל ®

עולי פֿו אַמעריקע או קאַנאַדע

געקומע דינע אי צה ל

Σ±≤ יוגנטלעכע בחורים און מ% דלעך — עולים פֿון אַמעריקע און קאַנאַדע¨ האָבן לעצטנס אַרייַנ≠ געשטראָמט ק% ן ישׂראל כּדי דינען אין צה* לÆ

א. פֿן עראָדראָם אין לוד זענען ז% אָפּגע- אַרט גע- אָרן פֿונעם פּרעמיער נתניהו¨ סוכנות פֿאָרז יצער שטשעראַנסקי און אַנדערע רעגירונגס לייַטÆ

נתניהו האָט בייַ דער געלעגנה% ט דערקלערט∫ „איר זענט געקומען ק% ן ישׂראל צו באַשיצן די מדינה און דאָס ייִדישע פֿאָלקÆ דאָס איז אַ גר. סער זכות¨ פֿון -עלכן די פֿריִערדיקע דורות האָבן נישט געקאָנט געניסןÆ נאָכן פֿאַרענדיקן די דינסט אין צה* ל -יל איך בעטן“¨ האָט נתניהו געזאָגט¨ „מיר זאָלן זיך באַגעגענען פֿון דאָס נייַ¨ כּדי זיך פֿר% ען צוזאַמען מיט אייַךÆ -י פּאָטענציעלע בירגער פֿון דער מדינה נעמט אין אַכט¨ אַז דינען אין צה* ל איז דער בעס≠ טער -עג מצליח צו זייַן בעת דער עליהÆ“

א% נער פֿון די יונגע עולים האָט געדאַנקט פֿאַר די האַרציקע -ערטער און געזאָגט¨ אַז „דאָ ¨ אין ישׂראל¨ פֿילט ער זיך -י אַן אמתדיקער ייִדÆ“

כּדאַי צו באַמערקן¨ אַז אין ל. ף פֿון ≥±∞≥ -ערט פֿאָר. סגעזען¨ אַז עס -עלן נאָך עולה זייַן פֿון די א. בנדערמאָנטע לענדער μ∞¥ בחורים און מ% דלעךÆ

196 הרוגי צוליב פֿאַרקער

אַקצידענט

דער סטאַטיסטישער אַמט האָט פֿאַרעפֿנטלעכט אַ באַריכט אין -עלכן עס זאָגט זיך¨ אַז זינט אָנה% ב יאָר ∞±≤≤ ¨ זענען דערהרגעט גע- אָרן π∂± פּערזאָן — פֿוסג% ער און שאָפֿערן צוליב פֿאַרקער אומ≠ גליקן¨ אין פֿאַרגלייַך צו די Σ±≤ קרבנות -אָס זענען אומגעקומען אינעם זעלבן פּעריאָד פֿון פֿאַראַיאָרן¨ דאָס הייסט¨ אַז הייַיאָר איז די צאָל אומגעקומענע פֿאַרמינערט גע- אָרן מיט ΠÆΠ•Æ≤

פֿיל פֿון די אַקצידענטן זענען פֿאָרגעקומען צו≠ ליב דעם -אָס די שאָפֿערן זענען גע- ען בגילופֿנ≠ דיק¨ דאָס הייסט — שיכּורÆ אין די לעצטע צ- % יאָר

די תּל אָבֿיבֿער פּאָליצ% האָט אַרעסטירט אַ „מי סטיקערין“¨ דאָס הייסט¨ אַ פֿר. ¨ Σ¥ יאָר¨ -אָס קאָן איבערצייַגן יחידים¨ אַז זי פֿאַרמאָגט געה% מע כּוחות צו העלפֿן מענטשן אין קלעםÆ די פֿר. האָט אָפּגענאַרט אַן אַלטע מ. ד בייַם איבערצייַגן זי¨ אַז זי האָט די מעגלעכק% ט אָפּצושפּרעכן אַן עין הרע

פֿאַר באַזייַטיק קללות האָט זי געפֿאָדערט אַ מיליאָ שקלי

דער יורידישער ראַטגעבער פֿונעם עגיפּטישן פּרעזידענט מוכאַמעד אַל מורסי האָט דערקלערט פֿאַר דער דאָרטיקער מעדיאַ¨ אַז דער פּרעזידענט -יל ענדערן דעם טעקסט פֿון די קעמפּ ד% -יד הסכּמים¨ בעיקר דעם מיליטערישן צוגאָב¨ -אָס זאָל אים דערל. בן צו העכערן די צאָל זעלנער און טאַנקען אין סיניÆ „די איצטיקע צאָל“¨ זאָגט ער¨ „שאַפֿט נישט די מעגלעכק% ט צו פֿאַרזיכערן די רו און אָרדענונג אין דעם דאָזיקן האַלב אינדזל און א. סמייַדן טעראָר אַקטןÆ“

גלייַכצייַטיק האָט ער איבערגעגעבן¨ אַז מורסי האָט פֿאַראָרדנט דעם שוץ מיניסטער אַ סוסו צו באַשטעטיקן -אָס פֿריִער די רעאָרגאַניזאַציע פֿון די מיליטערישע כּוחות איבער -עלכע דער פּרעזידענט מורסי איז דער ה. פּט קאָמאַנדירÆ

עגיפּטישער פּרעזידענט מורסי יל ענדער טעקסט פֿו די שלו

הסכּמי

זענען אומגעקומען ∂∞≤ פּערזאָן Æ אַ היפּשער פּראָ≠ צענט פֿון די קרבנות איז דערהרגעט גע- אָרן בעתן אַריבערגיין די גאַס¨ ל. ט די דורכגאַנגס סימנים¨ אָדער -ען ז% זענען געשטאַנען א. פֿן טראָטואַר און זיך געגר% ט אַריבערצוג% ן די גאַסÆ

Π± פֿוסג% ער זענען אומגעקומען צוליב דעם -אָס די שאָפֿערן האָבן נישט אָפּגעשטעלט דעם -אָגן און נישט געקומען העלפֿן די קרבנות¨ נאָר פּשוט אַנטלאָפֿן פֿונעם אָרט -וּ דאָס אומגליק איז געשעןÆ

אינטערנאַציאָנאַלע נייַעס אַגענטורן האָבן די טעג געמאָלדן¨ אַז ישׂראל דאַרף זיך נישט זאָרגן בנוגע דעם -ייַטערדיקן צושטעל פֿון גאַז¨ -ייַל דאָס -עט קלעקן א. ף μ∞± יאָר און די רעזער- ן באַטרעפֿן אין איצטיקן מאָמענט ∞¥≥ מיליאַרד דאָלאַרÆ

דאָס האָט באַ- .גן דעם פּרעמיער נתניהו צו דערקלערן א. ף א% נער פֿון די לעצטע רעגי≠ רונגס זיצונגען¨ אַז „מען דאַרף טראַכטן בנוגע דער מעגלעכק% ט צו עקספּאָרטירן דעם דאָזיקן ברענשטאָף צו לענדער -אָס נ% טיקן זיך אין אים¨ -י כינע און אינדיע¨ אַ זאַך -אָס -עט אַרייַנברענ≠

ישׂראלדיקע גאַז רעזער על

נאָ$ קלעק א# " 150 יאָר

און זיך דער -יסן פּרטים -עגן איר צוקונפֿט אינעם פּסולת פֿון אַ טעפּעלע קאַ- עÆ

די פּאָליצ% האָט זיך -עגן איר דער- וּסט בייַם דערהאַלטן אַן אָנקלאַגע קעגן דער „מיסטיקערין “¨ -עלכע האָט א. סגענאַרט בייַ אַ נאַיִ- ער אייַנ- .≠ נערין ¨ אַ שכנה¨ אַ מיליאָן שקלים און פֿאַרזיכערט¨ אַז „זי פֿאַרמאָגט כּישוף כּוחות מיט -עלכע זי -עט איר העלפֿן ל% זן אירע פּראָבלעמעןÆ“

-ען עס האָט זיך אַר. סגע- יזן¨ אַז דער גאַנצער ענין איז אַ ש- ינדל¨ האָט די פּאָליצ% זי אַרעסטירט און געבראַכט אין געריכטÆ דאָרטן האָט איר אַד≠ -אָקאַט דערקלערט¨ אַז „זי איז אומשולדיקÆ אַ סימן האָט איר“¨ האָט ער געזאָגט¨ אַז „די פּראָקוראַטור האָט געשלאָסן אירע קאַרטאָטעקעס¨ מיט אירע ש- ינדלערייַען נאָך דעם -י מען האָט נישט גע≠ קאָנט באַ- ייַזן¨ אַז זי האָט נישט פֿאַרלעצט דאָס געזעץÆ“דער ריכטער האָט אָפּגע- אָרפֿן די טענות פֿונעם פּראָקוראָר און באַה. פּט¨ אַז „א .פֿן סמך פֿון אַלע באַשולדיקונגען איז צו גל% בן¨ אַז זי האָט א. ך אָפּגענאַרט אַנדערע מענטשן און צוגענומען ז% ער געלטÆ דעריבער קאָן מען זי באַשטראָפֿןÆ “

דער- ייַל -ערט דער ענין גרינטלעך א. סגע≠ פֿאָרשט -ייַל עס -עלן זיך זיכער באַ- ייַזן נאָך קרבנות פֿון אירע ש- ינדלערייַעןÆ

אייַנ- .נער פֿון אַשדוד פּראָטעסטירן -ייַל די מוניציפּאַליטעט האָט געשלאָסן אַ ט% ל פֿון דער פּלאַזשע¨ היות מען -יל נישט באַל% דיקן די געפֿילן פֿון רעליגיעזע ייִדן¨ -עלכע האָבן זיך באַקלאָגט הלמאַי פֿר. ען און מ% דלעך קומען אַהין אָנגעטאָן אין „פּראָ -אָקאַטי -ע בגדיםÆ“

אַ דעלעגאַציע אייַנ- .נער האָט דערקלערט¨ אַז „דער באַשלוס איז אַ פּועל יוצא פֿון דער פֿאָדערונג פֿון רבנים און מען דאַרף אים אַנולירן¨ -ייַל תּושבֿים האָבן אַ רעכט זיך צו באָדן -וּ ז% -ילן Æ דאָס איז אַ רעליגיעזער צ- אַנג¨ -אָס קאָן נישט זייַן אין קראַפֿט אין אַ דעמאָקראַטישער מדינה“¨ האָבן ז% געזאָגטÆ

די תּושבֿים האָבן נישט באַקומען ק% ן צופֿרידנ≠ שטעלנדיקע תּשובֿה¨ נאָר ה. כראַנגיקע פֿונקציאָ נערן האָבן באַה. פּט¨ אַז „מען איז געצ- וּנגען דאָס צו טאָן¨ -ייַל דער דערמאָנטער ט% ל פֿון דער פּלאַזשע איז פֿול מיט גריבער און מעכטיקע ים שטראָמען Æ דאָס איז אַ סכּנה -אָס מען -יל א. סמייַדן“¨ האָבן ז% געזאָגטÆ

רעליגיעזער צ אַנג

אין ישׂראל לעבן צענדליקער ט. זנטער חורבן געראַטע- עטע¨ -עלכע באַקלאָגן זיך¨ אַז „די רע≠ גירונג טוט -% ניק ז% צו העלפֿן¨ -ייַל ז% געפֿינען זיך אין אַ ש- ערן סאָציאַל עקאָנאָמישן מצבֿÆ“

דער. ף האָט די רעגירונג געענטפֿערט¨ אַז „די געזעלשאַפֿט צו אידענטיפֿיצירן די חורבן גער אַטע≠ -עטע איז באַא. פֿטראָגט ז% צו דערט% לן הילף אין דער ה% ך פֿון ∞∞± מיליאָן שקלים אַ יאָרÆ“

א. ך די כּנסת האָט באַשטעטיקט אַן ענלעכן געזעץ פּראָיעקט פֿונעם דעפּוטאַט זאבֿ בילעסקי ©„ קדימה“®Æ „די יעניקע -אָס -עלן פּראָפֿיטירן פֿון דער דאָזיקער איניציאַטי- -עלן זייַן די -אָס האָבן געהאַט פֿאַרמעגנס אָדער קאָנטעס אין די בענקÆ דאָס -עט איבערצייַגן די שואה געליטענע¨ אַז מען האָט אין ז% נישט פֿאַרגעסן“¨ האָט בילעסקי באַ≠ טאָנטÆ

הונדערט מיליאָ שקלי אַ יאָר צו

העלפֿ חורב קרבנות

¨ גען מיליאָנען דאָלאַר -אָס זענען אונדז נ% טיק צו באַלאַנסירן דעם בודזשעטÆ“

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.