יו כּיפּור מאָטי

Forward (Yiddish Edition) - - יו כּיפּור מאָטי -

מיר† 5עלן† באַלד† פֿייַערן† דעם† יום טובֿ† יום כּיפּו†ר¨ ††דער† ה6 ליק†סטער† טאָג† אין† יאָ†רÆ ††ברענגען† מיר† הייַנט† אַ† צאָל† לידער† 5אָס† אונדזערע†די כטערס††האָבן† גע5 ידמעט†דעם† פֿאָר†כטיקן† טאָגƆ † מיר† האָבן† א7 סגעקליבן† לידער† 5אָס† דערצ6 לן† 5עגן† פּאַסירונ≠ גע†ן† אין† שול†¨ † 5עגן† דעם† באַליבטן† ניגון††„כּל נדרי †¨ † 5עגן† דער† שטימונג†אין† געטאָƆ ††מיר† 5ינטשן† אַ†גוט יאָר† און†אַ††„† גמר†חתימה† טובֿה† † צו†די† ל6 ענער††און† פֿרייַנדƆ ††

כּל נדרי

פֿון יÆאַדלער

עס טונקלט… עס טונקלט… און אונטער דעם שטעטל עס ג רטלט דער הימל בלוטיקער ב נד; דער ז- דע אין שול ג -ט און שלייַכט זיך פּ מעלעך , און טר גט מיט *עקסענע ליכט אין דער ה נט . די שול איז ב ל1 כטן, עס ציטערן ה- ליק די *עקסענע ליכט אין די קעסטלעך מיט ז מד; יעט *עדע ליכט * ס עס שמינקלט צינדער , ד ס איז נישט ק- ן ליכט — נשמה ד ס ל מט . אין קיטלען, טליתים, די ייִדן *י מתים, מיט לטע רגעלטע מחזורים אין הענט, זיך ש קלען און *יגן און זשומען *י ליגן , און ש טנס עס קנ1 לן רום א1 ף די *ענט . די עדה די רומע , זי ז גט „תּ ילה !זכּה“, צום הימל עס רייַסט זיך ר 1ף געבעט; ה- ליקער פּחד און ה- ליקע תּ ילות — עס טר גט זיך צום בורא יעדנס על! חטא. און פּלוצעם… דער שמש, דער לטער ר( ח- ם, ג- ט צו צום ב לעמער, עס הערן זיך צ* - קלעפּ; די ש* ערד ון קטיגור, דעם ב- זן, דעם שטרענגן, זי ל1 ערט צינד איבער לעמענס קעפּ. ט שפּרייַזן דרייַ ייִדן צום רון !הקודש , דרייַ רומע זקנים, די עלטסטע ון שט ט; מיט שרעק אין די הערצער און ליכטיקע א1 גן — דער זקן, דער עלטסטער, ער טוט נ ך טר ט. און רוקט זיך נ נדער דעם *ייַסן פּרוכת, עס ציטערט זייַן ש טן רום א1 ף דער * נט; און יעט* עדער זקן בייַם רון !הקודש , ער שט- ט מיט ה- ליקער תּורה אין ה נט. דער לטער בעל! תּ ילה, ער י מערט „כּל !נדרי‟ : עס קל גן די טענער און ציִען זיך ל נג; נג. קל *עדער יעט לט טו" זיך טרערן אין ד ס י מערט ן לטער , גר1 סער מ רטירער, רשטיקט; געפּייַניקט, טענער די רייַסן עס ז 1 *י ון שרעקלעכע ה- לן רב רגן ליקט. צע הערצער ייִדישע זנטער ט1 און *י עמעץ * לט ט1 זנטער הערצער גע* רגן און העכער און העכער עס *ערן די טענער, יעדער ק רד טוט בייַם ה רצן קלעם; אין *ייַטע , אין טי ע רב רגענע ה- לן, ד רט קומט אום ן אומה א1 ף קידוש! השם… נות, כּ* און טרערן מיט ש1 ן תּ ילה! זכּה פּגעז גט דער עולם צו כּל! נדרי ש1 ן מ כט זי צנדיק הכנות. ד ך ל- דיק איז די מיזרח! שט ט ון לטן ר" רב ניסן, דער גבאי שיקט דעם שמש שנעל די סיבה זיך דער* יסן… מינוטן, שטונדן ציִען זיך *י קריכנדיקע של נגען ; *יסטע נגסט ב לט די שול און דריקט ד ס ה רץ מיט צ * נגען. דער חזן שט- ט אין קיטל בל ס און מישט די מחזור! בלעטער, די * קס! ליכט שפּריצן אין דער שטיל, די נ כט *ערט שפּעט און שפּעטער. נו, ט איז דער שמש ד : „ז גט , * ס פּ סירט ה ט? שנעלער! ‟ דער שמש ס פּעט און דערצ- לט: “אין שול! ג ס אין קעלער,

געז נג, דערהער איך פּלוצלונג זיס כּל! נדרי! ניגון, *י אימיצער * לט ד *נענדיק ן עו עלע ר* יגן… „איך ג- ר פּ און טו קוק, כ( בין ון שרעק רג נגען — רב ניסן שט- ט און *יגט קינד מיט ה- ליקע געז נגען… די מ מע איז * עק אין שול, איר ה רץ ד רט א1 סצוגיסן, און ס( קינד ה ט נעבעך, שרייַענדיק, די ג ל זיך אייַנגעריסן. נו, קלערט איר * ס! דער גר1 סער ר" , דער גרייַז, דער עוקר! הרים, דערהערט דעם קול און נעמט ד ס קינד מיט ליבש ט א1 ף זייַן רעם …

אַ יו כּיפּור מעשׂהלע

פֿון יהואש

ער" !יום !כּיפּור , ש1 ן טריבלעך אין ג ס, די זון ר1 ט ון בושה, צי א שר ון כּעס, ר פּ ערגעץ נידערט דעם מער" !זייַט הימל צעברענט. ס( איז ער" !יום !כּיפּור , נ ך מינחה ר נ כט, און ד שט- ען שולן, *י תּ יסות רמ כט, א1 ף ז- ערע ט1 ערן די שלעסער *י ק- טן א1 ף הענט. ער" !יום !כּיפּור , ש1 ן מער" דיק! נ כט, די ייִדישע געסלעך ון שׂונא ב * כט, *י קינדער רשעמטע רחידושטע שט- ען צינד . — גע* 1נט איצט ון שולן צו הערן געז נג — דערהערן ון זעלנערישע שטי* ל דעם ג נג, ד ס קנ לן ון ביקסן, ד ס סק מלען ון ה- מל זע הינט. ער" !יום !כּיפּור — *י ל נג נ ך *י ל נג? אין ייִדישע ג סן טומל, דר נג, ון לע זייַטן ר גן, דער עולם צום ד *נען שפּ נט. די בענק און די שטענדערס אין שולן ב זעצט — הייַנט שט- ען ז- ל- דיק, רשעמט און רלעצט זינט הונדערטער י רן ד ס ערשטע מ ל הייַנט ז ש נד. ער" !יום !כּיפּור ! מנין די צ ל רשפּ רט אין שטוב *י אין שפּ ניע מ ל, געהילט אין טליתים — אין דר1 סן שט- ט א- נער און היט. , נק בייַם שייַן ון י רצייַט, * ס ברענט א1 ף דער ש דערהערט זיך קול, ז טר1 עריק געז נג. דערהערט זיך ד ס ליד, ד ס לטע מ ר לישע ליד, א1 , א1 !א 1, *- ! א1 , *- כּל! נדרי!

ערבֿ יו כּיפּור

פֿון מרדכי געבירטיג

“ער ה ט ד ס קל- נע נ של אין טלית אייַנגעטוליעט, און זינגענדיק כּל! נדרי אים געני נטשעט און געליולעט… ‟

ן לט פּ סטק רטל ון פּוילן: מע גיט צדקה ער" יום! כּיפּור

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.