פּאָעזיע פֿו ברתנא או גלאַי אויפֿ טשערנאָ יצער פֿעסטי אַל 2012

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

צום†דריטן† מאָל†איז† פֿאָרגעקומען† דער† אינטערנאַציאָנאַלער† פּאָעזיע $ פֿעסטי2 אַל† אין† טשערנאָ2 יץ† Czernowitz†≤∞±≤Meridian† †און† בייַ† דער† געלעגנה 3ט† זענען† פֿון† ישׂראל† פֿאַרבעטן† גע 2אָרן† פּראָפֿ‘† אורציון† ברתנא¨ † פּאָעט† און† באַקאַנטער† פֿאָר≠ שער† פֿון† דער† העברע יִשער† ליטע≠ ראַטור¨ † און† דניאל† גלאַי ¨† פּאָעט† און† פֿאָרזיצער†פֿונעם† פֿאַרא 3ן† פֿון†ייִדישע† שרייַבער† און† זשורנאַליסטן† אין† ישׂראלÆ † ב3 דע† זענען† אַר 4סגעטראָטן† א4 ף† די† זעלבע† סעסיעס∫† ברתנא ¨† פֿאָ†רשטעלנדיק† זייַנע†א 3גענע† שאַפֿונ≠ גען† און† אַן† ערשט† דערשינענע† אַנטאָלאָגיע† א4 ף† אוקראַיִניש† מיט† לידער† פֿון† העברעיִשע† פּאָעטן¨ † און† דניאל† גלאַי¨ † 2אָס† האָט† געל3 ענט† פֿון† זייַנע† לידער† א4 ף† ייִדישÆ † ברתנא† און† גלאַי† זענען† א4 ך† אַר4 סגעטראָטן† א4 ף†דער† פֿייַערלעכער†דערעפֿענונג $ סעסיע† 2אָס† איז† פֿאָרגעקומען† אין† דעם† נאַציאָנאַלן† טשערנאָ2 יצער† אונ†י2 ערסיטעט† א1 נ† פֿון† יורי† פֿעלד≠ קאָ2 יטש¨ † געפֿירט† פֿון† אירינאַ† 2י≠ קי†רטשוק Ɔ מ‘האָט† פֿאָרגעל3 ענט† ז3 ערע†† לידער† א4 ף† העברעיִש† און† ייִדיש¨ † און† מאַרק† ביעלאָרוסעץ† און† פּעטראָ† ריכלאָ† —† אין† אוקראַ יִנישער† איבערזעצונגÆ † די$ אָ† לידער¨ † צוזאַמען† מיט† אַנדערע† פֿון† די† באַט3 ליקטע† אינעם†פֿעסטי 2אַל ¨† זענען†אַרייַן† אין†אַ† ספּעציעלן† אַלמאַנאַך† צוגעגר3 ט† פֿאַר† דער†געלעגנה 3ט Ɔ די†געסט† פֿון†ישׂראל† האָבן† א4 ך† אָנט3 ל† גענומען† אין† אַ† פּאָעזיע$ באַגעגעניש¨ †פֿאָרגעקומען† אין† קאַמענעץ$ פּאָדאָלסקÆ †

ז3 ער† רירנדיק† איז† גע2 ען† דער† אָרגאַניזירטער† באַזוך† אויפֿן† היגן† בית$ עולם†מיט† דער†באַט 3ליקונג† פֿון† אַלע† אָנט3 לנעמערס† אין† פֿעסטי2 אַלÆ † מ‘האָט† זיך†ספּעציעל† אָפּגעשטעלט†בייַ† דער†מצבֿה† פֿון†אליעזר† שט3 נבאַרג†2 וּ† דער† ליטעראַטור$ פּראָפֿעסאָר† פּעטראָ† ריכלאָ† האָט† פֿאָרגעל3 ענט† שט3 נ≠ באַרגס† צ2 3† משלים† אין† דייַטשער† איבערזעצונגÆ

אין†פֿאַרל 4ף† פֿון†פֿעסטי 2אַל† האָט† מען† א4 ך† אָפּגעגעבן† אַ† ספּעציעלן† כּבֿוד†צו† יוסף†שמידטן ¨† דעם†באַרימטן† טשערנאָ2 יצער† ייִדישן† טענאָר† 2אָס† האָט† זיך† קונה$ שם† גע2 ען† אין† א3 ראָפּע† פֿאַרן† חורבןÆ † זייַן† לעבן† און† שאַפֿונג† האָט† פֿאָרגעשטעלט† לעאָניד† פֿל3 דערמאַן†פֿון† מאָסק2 עÆ †אַ† ריזיקע† הצלחה†האָט† א4 ך†געהאַט† דער†”ייִדי≠ שער†אָרקעסטער“† אָנגעפֿירט†פֿון† לע2 † פֿעלדמאַן† צו† 2עלכן† ס‘האָט† זיך† דאָס† מאָל† אָנגעשלאָסן† דער† טרומ3 טער† אַבֿרהם† אַגאַשקין¨ † אַ† גע2 עזענער† טשערנאָ2 יצער¨ † 2אָס† האָט† זיך† ש4 ן† לאַנגע†יאָרן† באַזעצט†אין† ישׂראלÆ †

נעבן† פֿאָרשט3 ערס† פֿון† פֿאַרש3 ≠ דענע† פֿאַרלאַגן† איז† א4 ך† גע2 ען† פֿאַרטראָטן† דער† הÆ † ל3 2יק $פֿאַרלאַג† פֿון†תּל $אָבֿיבֿ Ɔ דאָס†פּובליקום† האָט†זיך† אַז4 † אַרום† געקאָנט† באַקענען† מיט† די† ביכער†2 עלכע†דערשייַנען† אין†פֿאַרלאַג† און†אַז† די†יצירה ¨† 2עלכע† האָט†טיפֿע† 2אָרצלען† אין†טשערנאָ 2יץ ¨† האָט†איר† המשך†הייַנט $צו $טאָג† אין†ישׂראל† און† אין†פֿאַרש 3דענע† לענדערÆ †2 י†געזאָגט ¨† איז† דער† פֿעסטי2 אַל† אַ† יערלעכער† און†ס‘ איז†צו† דער2 אַרטן†אַז† א4 ך†אין† דער† צוקונפֿט† 2עלן† ייִדישע† פּאָעטן† פֿון†פֿאַרש 3דענע† קאַנטן†אין† אים†זייַן† פֿאַרטראָטןÆ

דניאלגל י, ישׂראל

פּר $ אורציון ברתנא (רעכטס) מיט דניאל גל י

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.