צו אָס ø

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש - משה בראָדערזאָ

אין† דער† גאָר† לעצטער† צייַט† איז† א! ף† אונדזער† ליטעראַרישן† מאַרק† גע אָרן† אַקטועל† אַ† מין† חלאַת† ר“ל ¨† אָס† איך† האָב† ק ן† אַנדער† נאָמען† נישט† פֿאַר† איר† י† —† ליטעראַרישע† היפּאָכאָנדריע°

מען† שרייַבט¨ † און† מען† שרייַבט ¨† און†מען† שרייַבט†—†

מען†דרוקט ¨† און†מען† דרוקט¨ †און† מען†דרוקט†— און†אַלע† א! ף†א ן† קול∫ —† אינדז† גייַע# מאָ# אינטאָ° † ©א !פֿן† פּ! לישן† דיאַלעקט® † און†—† מיר† ג ען† אונטער† ©א !ף† ליט יש® Æ

אָס† ג ט† אונטערø † ער† ג ט† אונטערø †פֿון† אַנען† נעמט†זיך† די†פּאַניק ø

איך† ס† נישט† ער† עס† איז† גע ען† דער† איניציאַטאָר† און† דער† באַגייַסטערער† † פֿון†דער† מרה# שחורה≠ דיקער†אַרמ Æ

צו† דעם† ענין† האָבן† ש! ן† א! ך† צוגעל גט† ז ערע† טאַלאַנטירטע† הענט∫† ל יק ¨† גלאַזמאַן¨ † מנחםÆ † און† ל! ט† מייַן† אָריענטירן† זיך† אין† ראַ≠ יטשן†—† רעדט† א! ך† ער† עגן† דעם† אינעם† דיסקוסיע# אַרטיקל† ” עגן† די† פּער†ספּעקטי ן† פֿון† דער† ייִדישער† ליטעראַטורÆ“

דאַ כט† זיך¨ † מאָדערנע† מענטשן† —† מייַנע† ליבע† חבֿרים† —† און† דאָך¨ † זאָלן† זיי† מיר† מוחל† זייַן¨ † אַזעלכע† נערס¨ † אַזעלכע† קלאָגמוטערס† פֿון† מאַנצבילשן†געשלעכט ÆÆÆ

און† אַ† קאָנסעק ענץø † אַ† קאָ†נסעק≠ ענץ† —† אָפּגעהיטן† זאָל† מען† ערן† —† אַ†ר ן # ייַבערישע°†אַ† נער עזע°†אַ† בשום# אופֿן†נישט† א! סגעהאַלטענע°

ל ענט† מען† ברוך† גלאַזמאַנס† יד !†” פּיאָנערן“™¨ † דאַכט† זיך† א! ס∫† אָט# אָט† פֿאַלן† ז ¨† די† אַמעריקאַנער† הימלען¨ † א! ף† אונדזערע† א נזייַטיקע† פּיאָנערן¨ † און† ס עקט† זיך† אונדזערÆÆÆ † ביכער עלטÆÆÆ

ÆÆÆבייַ† אונדז¨ †פּונקט† להיפּוך¨ †האָבן† נאָך†אַ† תּיקון¨ †אַ† צו†גר !סן† תּיקון¨ †פֿאַר≠ ש דענע† מינדער ערטיק טן† א! פֿן† ליטעראַרישן¨ † מוזיקאַלישן¨ † מאָלע≠ רישן†און† טעאַטראַלישן†געביט° נישט†צו† פֿאַרזינדיקן° און† אַז† גוטע† ביכער† ג ען† שלעכט†—† אַ† גוט† בוך† מוז† האָבן† אַ† גוטן† ל ענער¨ † אַ† גוט† בוך† מוז† האָבן† אַ† דע†רצ !גענעם ¨† דאָס† איז† גאָר† נישט† ק ן†חידוש ¨† ל ענערÆ איך† על†געבן† נאָענטע†בייַשפּילן∫ אַז†מען† חזרט†אין† דער†שול† א! ף† א! סנ ניק ¨”† דזשיאַדי“†—† קאָן† מען† דערנאָך† תּופֿס† זייַן† ”טשיהאַניע† נאַ† באָגאַÆ“

אַז† איך† האָב¨ † בע נותינו# הרבים¨ † געזוברע עט™ ™† א! ף† א! סנ ניק† ”פּאָלטאַ ע “¨ ”†טשודען† דניעפּר“† און† שטיקער† פֿון† ”דעמאָן“† —† האָב† איך† שפּעטער†הנאה† געהאַט†פֿון† יעסענינען¨ † פֿון† ל יקן ¨† גלאַזמאַנען¨ † בראָדערזÆÆÆ † ©אַך ¨† מייַן†גאָט ¨† י† אומבאַש דן° ®† און† איך† האָב† גע וּסט¨ † י† צו† ליבן† און† ל! בן† מייַנע† ייִנגערע† און† עלטערע† קאָלעגן† א! ף† ב דע† זייַטן† פֿונעם† ים¨ † און† י† נתפּעל† ערן† פֿון† דער† הער≠ לעכער† ”כּישוף #מאַכערין† פֿון† קאַס≠ טיליעÆÆÆ“

ÆÆÆעפּעס† מיר† נישט¨ † דיר† נישט ¨† ה בן†מיר† זיך†אָן† צו†פּילפּולען† עגן† דעם† ”קיום† פֿון† אומה† און† שפּראַך“¨† און† מיר† באַיאָמערן† זיך† און† מיר† באַקלאָגן† זיך¨ † און† מיר† מאַכן† זיך† רע†קלאַמע† דאָרט¨ † וּ† מיר† דאַרפֿן† עס† לחלוטין†נישט† האָבן°

מען† קאָן† דאָך† נישט† קומען† מיט† אמתער† ליבע† צום† פֿאָלק¨ † און† זאָגן∫† ק! ף†מיך ÆÆƆ ק! ף†מייַנע† ביכערÆÆÆ°

א ן† זאַך† מוז† אָבער† פֿאַר† אונדז קלאָר†זייַן ¨† אַז†א !ב† דאָס†פֿאָלק†” ק! פֿט“אונדז† נישט¨ † אַפֿילו† בייַ† די† גרעסערע יללות† און† שטומע† פֿאָר אָרפֿן†—† איז עס†נאָר† אַ†באַ ייַז ¨† אַז†עס† האָט†נישט פֿאַר† אָס Ɔ ז † ילן† נישט† טרינקען שאַמפּאַניער†און† באַגנוגענען†זיך† מיט עפּלק אַס°

אַז†דאָס† פֿאָלק†אָבער† דאַרף†אונדז ¨ מוז† אונדז¨ † צוזאַמען† מיט† אונדזער ליטעראַטור†און† שפּראַך¨ †האָבן†—† איז א! ך†דאָ† אַ†סימן Æ והאָ# ראַיה†—†מיר† זייַנען° טאָ¨ † אָס†באַדייַט† עס¨ †א !ב† אַז! ¨ דאָס† שטענדיקע† צול גן† צו† דער† נאָז אַ†פֿעדער† און†דאָס† א! ספּרוּ ן¨ †צי† מיר לעבן†נאָך† צי†ניט ø

צו† אָס† שרעקן† און† אָנ אַרפֿן† אַ פּחד† און† אַרומג ן† מיט† טר! עריקע מתים# פּנימערø

און† צו† אָס† זיך† אַל ן† טר סטן מיט†פּילפּול ø

1924, איןפּ לן * „ביכער עלט“נ 2, רשע ** געלערנט, צו קענען ” י סער“

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.