דער ערשטער קוש

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש - בלומע לעמפּעל

אַ†גאַנצע† נאַכט†האָבן† פֿאַנטאַסטי≠ שע† ים# כ אַליעס† מיך† געהאַלטן† גע≠ שפּאַנטÆ † מיר† ש ימען† צוזאַמען¨ † איך† און†ער Ɔ דער†ים† ליגט†פֿלאַך† אָפּגעצ! גן† י† אַ†זייַדענע† קאָלדרע†איבער† אַ†פֿאַר≠ בעטן† בעטÆ † איך† ש ים† א! פֿן† רוקן† אָן†שום† אָנשטרענגÆ †אים† זע†איך† ניטÆ † איך† פֿיל† זייַן† נאָענטק ט† אין† ריטעם† פֿון†דער† כ אַליע†אין† פּרי אַטן†האַפֿן† פֿון†פֿרעמדן† יםÆ

איבער† אונדז† אין† בל! ען† שטח† טשאַטע ען†פֿ גל† מיט†שנאָבלען ¨† י† ש ערדןÆ † ז † פּאַטראָלירן† דעם† ים# ברעגÆ †א !ך† איך†האַלט† אַן†א !ג† א! פֿן† האָריזאָנט¨ †גלאַט† אַז! ¨† פֿון†גע ! נה ט† עגן Ɔ פֿון† ייַטנס†זע† איך† י†דער† ים† בייַכלט† זיךÆ † די† קאָלדרע† ה בט† זיך† אונטער¨ †רונדיקט† זיך†א !ס ¨† פֿון†דעם† בייַכל† ערט† אַ† באַרג¨ † פֿון† באַרג† אַ† אַנט Ɔ די† אַנט† אַקסט† ניט† גלייַך¨ † נאָר† א! סגערונדיקט† י† אַ† עלבונג Ɔ זי† ה בט† זיך† איבערן† האָריזאָנט† אַר! ף† צום† הימל¨ † ב גט† זיך† איבער† זיך†אַל ן ¨† אין†אַ† האַלב# רונדיקן†קרייַז ¨† י† אַ† קופּאָלÆ † הינטער† דעם† קופּאָל† איז† דער† ים† א! סגעשעפּטÆ † ייַסע† זעגלשיפֿן† זיצן† א! פֿן† דנאָÆ † די† פֿ גל† מיט†די† שנאָבלען† י†ש ערדן† פֿאָכען† מיט†די† פֿליגלעןÆ †איך† יל† אַנטל! פֿן¨ † נאָר†איך† זע†ניט† ק ן†ברעג Ɔ איך†רייַט† א! פֿן† רוקן† פֿון† אַן† אַנטקעגנדיקער† כ אַליעÆ † א! פֿן† נאַקעטן† ים# דעק† אַלגערן† זיך† סקעלעטןÆ † איך† הער† זייַן† קול† איבערן† רעש† פֿון† יםÆ † איך† שטרענג†זיך† אָן†אים† צו†גר כן†—† און† פֿאַל¨ †פֿאַל ÆÆÆ

ידער† ש ים† איך† נאָענט† צום† ברעגÆ † ידער†איז† דער†ים† רויִק Ɔ איך† בין† אַל ןÆ † איך† ס† ניט† צי† איך† ש ים† פֿאָר! ס† אָדער† צוריק עגנסÆ † מייַנע† א! גן† וז כן† אַ† קענצ כן¨ † אַ† געאָגראַפֿישן† אָנ ייַז† צו† פֿאַראַנקערן† מייַן† בליק Ɔ די† לופֿט† איז† קלאָר† און† איך†קאָן† זען†ז ער† ייַט Ɔ איך†זע† דעם† ים¨ †דעם† הימל†און† דעם†שט נערנעם† ברעגÆ †דער† ברעג†איז† יסט ¨† אָן†פֿ גל ¨† אָן† מענטשן¨ † ק ן† א נציק† גע יקס¨ † ק ן†סימן† פֿון†לעבן Ɔ דער†האָריזאָנט† איז† באַז! מט† מיט† אַ† ר! טן† פּאַס† ליכטÆ †איך† ס†ניט† צי†איז† עס†פֿאַר† זונא! פֿגאַנג¨ † אָדער† זונפֿאַרגאַנגÆ † און† י† איך† טראַכט† אַז! ¨† דערזע† איך† די† פֿרייַה ט# סטאַטוע† מיטן† שטורקאַץ† אין†דער† האַנטÆ †פֿון† שטורקאַץ†ציט† אַ† ש אַרצער†ר !ך Ɔ דער†ר !ך† שלענגלט† זיך†ניט Ɔ ער†שטייַגט† צום†הימל† י† אַ† ש אַרצע† ראַקעטע¨ † אָן† אַ† סימן† פֿון† פֿלאַםÆ † דער† אָרעם† אָס† האַלט† דעם† פֿאַקל†איז† מענעריש†מוסקולירט Ɔ איך† זע† זייַן† שטאַרקן† נאַקן¨ † עלאַסטיש† און† צילבאַ וּסט† גיט† ער† נאָך† דעם† שלייַדער# כּוח† פֿון† אָרעם† אָס† צילט† די† ראַקעטע† גלייַך† צו† דער† זוןÆ † די† ראַקעטע† ל! פֿט† מיט† אַ† מוראדיקער† געש ינדיק ט¨ † ען†זי† טרעפֿט†אַרייַן† אין† ציל† —† גיסט† זיך† די† זון† א! סÆ † פֿאַנטאַסטישע† פֿייַער ערק† אין† דער† פֿאָרעם†פֿון† אַ†ש אָם† פֿאַרבלענדן†די† ראיהÆ † די† ש אָם† אַקסט ¨† שפּר ט† זיך† א! ס† י† אַן† אָפֿענער† שירעם Ɔ פֿון† הינטערן† שירעם† גיסט† זיך† אַ† לאַ ע¨ † אַ† ש אַרצע† לאַ ע† אָן† אַ† פֿלאַם Ɔ די† לאַ ע† גיסט† זיך† פֿון† אַ† ש אַרצער† לופֿעÆ † די† היץ† פֿאַרכאַפּט† דעם† אָטעם Ɔ אין† חלום† דערמאָן† איך† זיך† אַז† אַ† לאַ ע† קומט† אַר! ס† פֿון† דר ערדÆ † ען†זי† קומט†פֿון† הימל†איז† עס† אַ† ירבל ינט Ɔ איך† ס† אַז† אַ† ירבל ינט† האָט† אַ† מערדערישע† טרייַבקראַפֿט¨ † פֿאַרניכט† אַלץ† אָס† שט ט† א! ף† זייַן† עג Ɔ איך† זוך† אַ† גרוב† וּ† זיך† באַהאַלטן¨ † אָבער† דער† ירבל ינט† האָט† ש! ן† אַלץ† אָפּגעמעקטÆ †ניטאָ† ק ן†סטאַטוע ¨† ק ן† פֿאַקל¨ †ק ן† ר! ך†—†איך† רייַס†א !ף† די† א! גן†און† ס איז†ליכטיקער† טאָגÆ

די† זון† שט ט† ש! ן† מיט† אַלע† שטראַלן†א !ף† מייַן†שכנס† ר! טן†דאַך Ɔ דורכן†אָפֿענעם† פֿענצטער†קוקט† אַרייַן† צו† מיר† מייַן† עפּלב! םÆ † אַ† לייַכטער† ינט† באַ עגט†זייַנע† צ ייַגןÆ †איך† קוק† און†זע† י† צ ישן†די† בלעטער†אין† די† גרינע†עפּל† זיצט†אַ† ר! טע†ר !ז Æ

י† קומט†אַ† ר! ז†א !ף† אַן†עפּלב !ם ø† טראַכט†איך Ɔ איך†חלום† דאָך†ניט† מערÆ † איך†רוק† אַר! ס†דעם† קאָפּ¨ †רייַב† א! ס† די† א! גןÆ † נ ן† ס איז† ניט† ק ן† ר! ז¨ † ס איז† אַ† ר! טער† פֿ! גל¨ † אַ† קאַרדינאַל† בייַ†מיר† א! פֿן†עפּלב !ם Æ

אַ† חשובֿער† גאַסט¨ † טראַ כט† איך¨ † אַ† בכּבֿודיקער† גאַסט¨ † מ דאַרף† פֿאַר† אַזאַ† גאַסט† שטעלן† כּיבודÆ † אַ† ר! טער† פֿ! גל† איז† אַ† גוטער† סימןÆ † איך† גל ב† אין† סימנים¨ † רמזים† און† חלומותÆ † איך† גל ב†אין† ר! טע†און† אין†בל !ע† פֿ גל¨ † אַפֿילו†אין† ש אַרצע†א !ך Æ

נאָך†אַ† נאַכט†פֿון† קאָשמאַרן†—†איז† אַ† זוניקער† פֿרימאָרגן† מיט† אַ† ר! טן† פֿ! גל† א! פֿן† ב! ם† אַ† גוטער† אָנזאָגÆ † עס†קאָן† מ נען†אַ† ברי †פֿון† ייַטן ¨† אַ† ברי † געשריבן† מיט† ר! טן† טינטÆ † עס† קאָן†א !ך† מ נען†דאָס† גר! סע†גע ינס ¨† אַ†רייַזע† איבערן†ים ¨† אָדער†גאָר† פּשוט† אַ† ערעמל† אין† גראָז¨ † איבער† עלכן† דער† קאַרדינאַל† פּלאַנט† צו† פּראַ ען† זייַן†פֿרישטיק Æ

איך† האָב† ניט† גע אָלט† צולאָזן† אַזאַ† ברוטאַלן† געדאַנקÆ † ערגעץ† וּ† אין† דעם† רייַכן† א! גוסט# גאָרטן¨ † אין† דעם†געמיש† פֿון†ר !ט† און†גרין ¨† בל! † און†געל ¨† מוז†זייַן† אַן†אַנדער† ענטפֿערÆ † און† א! ב† ניט† אין† מייַן† גאָרטן¨ † איז† אפֿשר†איבער† מייַן†שכנהס† פּל! טø †די† נאַטור† סט† ניט† פֿון† ק ן† גרענעצןÆ † די†גאָלדענע† גלאַדיאָלע† אָס†זי† האָט† פֿאַרזעצט¨ † האָט† פֿאַר אָרפֿן† איר† שלאַנקן†האַלדז† איבערן†שטעכיקן† גדר† צו† זון† אין† ק נעמס† לאַנד† אַ† טיר† צו† זיך†אַל ן Ɔ ייַטער† אַ†ביסל† א! ף†מייַן† שכנהס†טעראַסע† האָב†איך† דערזען†אַ† ייַסן† קעגנשטאַנד¨ † און† נאָך† א דער† איך† האָב† באַנומען† אָס† איך† זע† —† האָט†דאָס† האַרץ†מיר† ש! ן†אָנגעזאָגט† אַן†אומגליק Ɔ דאָס†שיסעלע† מילך†א !ף† מייַן† שכנהס† טעראַסע† האָט† גערעדט† פֿאַר† זיך† אַל ןÆ † איך† האָב† גע וּסט¨ † אַז† זי† איז† ניט† ק ן† ליבהאָבערין† פֿון† בעלי# ח םÆ

מייַן†קאַץ°†—† האָב†איך† זיך†אַ† כאַפּ† געטאָן†פֿאַרן† קאָפּÆ †איך† בין†אַר !ס† אין† דר! סן† און† גענומען† רופֿן∫†”קאָטערל ¨† קאָטערל°“†ניטאָ† דאָס†קאָטערל Æ

גע נלעך† אַרט† ער† א! ף† מיר¨ † זיצט† געדולדיק† א! פֿן† א בערשטן† טרעפּל†ביז† איך†ברענג† אים†זייַן† עסןÆ † איך† ס† אַז† מייַן† שכנה† האָט† פֿייַנט† קעץ¨ † א! ך† הינט† האָט† זי† פֿייַנטÆ † די† ע ערקעס† אָס† צעגראָבלען† איר† גראָז¨ †אַפֿילו† די†פֿ גל ¨† זאָגט†זי ¨† זענען† אַnuisance† ¨† אַן†אָנשיקעניש Ɔ ז †לאָזן† צ כנס† א! ף† די† שטולן† בייַ† איר† אין† גאָרטן¨ †פּיקן† א! ף†די† זערנעס† אָס†זי† פֿאַרז טÆ † מייַן† א! פֿרעגונג† אַקסט Ɔ די† מילך† אין† טעלערל† איז† האַלב† א! סגעל דיקטÆ †מיר† ערט† ה ס†און† קאַלטÆ † איך† בלייַב† שט ן† אין† מיטן† ה! ף¨ † ק ן† זאַך† רירט† זיך† ניטÆ † די† בראַטקעלעך† שט ען† פֿאַרקלערטע¨ † מיט† אָפֿענע† בעכערס† אַנטקעגן† דער† זוןÆ †איך† זוך†מיט† די†א !גן† צ ישן†די† קשאַקעס¨ † אַנדער†פֿון† קוסט†צו† קוסט† און† מייַן† בליק† בלייַבט† הענגען† א! ף† אַ† ייַס†שטיקל† פּעלץ† אָס†ליגט† אין† ר! טן†בלומענבעט Æ

איך†אייַל† זיך†ניט† מערÆ †איך† דער≠ נענטער† זיך† לאַנגזאַם¨ † ריר† אָן† דעם† ייַסן† פֿוטער† פֿון† מייַן† קאַץ† אָס† ליגט† שטייַף¨ † אָן† לעבןÆ † און† ייַל† איך† האָב† מער† ניט† געהאַט† אָס† צו† זאָגן¨ †האָב† איך†אַרונטערגענומען† דאָס† בלומעניט כל† פֿון† מייַן† קאָפּ¨ † אייַנ≠ גע יקלט† דעם† פֿאַרשטאַרטן† גוף† און† באַגראָבן† אונטער† דעם† עפּלב! ם¨ † או†נטער† דער† צ ייַג† וּ† דער† ר! טער† פֿ! גל†איז† פֿריִער†געשטאַנען Æ

זאָל† דער† ר! טער† פֿ! גל† דיר† ל ייַכטן¨ † י†אַ† יאָרצייַט# ל יכט¨ †—†זאָג† איך† און† י† איך† האָב† דאָס† אַר! סגעזאָגט¨ † האָב†איך† זיך†דערמאָנט† אַז†הייַנט† איז† דער†אַכצנטער† א! גוסטÆ

מיט†צ אַנציק† יאָר†צוריק† איז†ער† אַז! †געלעגן† א! ף†אַ† גאַס†אין† ליאָןÆ †אַ† גאַנצן†מעת #לעת† איז†ער† אַזוי†געלעגן ¨† ביז† די† אַמעריקאַנער† באַפֿרייַונגס# אַרמ † איז† אַרייַן† און† אים† צו† קבֿורה געבראַכטÆ

איך† בין† אַרייַן† אין† שטוב† און געלאָזט† די† זון† אין† דר! סןÆ † איך† האָב ניט† גע אָלט† קוקן† א! ף† די† רייַפֿע עפּל† אָס† א! ף† מייַן† ב! ם¨ † ניט† א! ף דעם† בל! † פֿון† הימל¨ † ניט† א! ף† דער בליִונג† פֿון† דער† ערדÆ † איך† האָב† זיך אומגעקערט†צו† אַן†אַנדער† רעאַליטעט¨ אַ† רעאַליטעט† עלכע† איך† אַל ן האָב†באַשאַפֿן∫† די†בילדער† א! ף†דער אַנט ¨† דאָס† מעבל¨ † די† לאָמפּן¨ † דאָס גר! סע† משפּחה# בעטÆ † הינטער† דעם זייַדענעם† צודעק† פֿון† בעט† צ כנט זיך† דער† א! סגעפֿורעמטער† אָפּדרוק פֿון†מייַן† מאַןÆ †זייַן† מאַסי ער†קערפּער פּאַסט† זיך† אַרייַן† אין† דער† פֿאָרעם י† אין† אַ† געגאָסענעם† פּאַנצערÆ † איך שט † און† קוק† האַלב† אין† שרעק¨ האַלב† אין† פֿאַרלעגנה ט¨ † י† איך אָלט† דער אַרט†צו† הערן†דעם† חוזק# טאָן† אָס† באַגל ט† אַלע† מאָל† זייַנע ערטער Æ

מייַן† מאַן† ראַנגלט† זיך† מיט† זייַנע א גענע†מזיקים Ɔ אָס† מער†מיר† ילן ז † באַגראָבן¨ † אַלץ† מער† שט ען† ז אין† עג Ɔ ז † ט לן† דאָס† בעט¨ † פֿילן אָן†די† ! נונג¨ †די† לופֿט†מיט† עלכער מיר†אָטעמען Æ

גראָד† אין† יענער† צייַט† פֿון† אומ≠ קום† איז† מיר† באַשערט† גע ען† טועם צו† זייַן† דעם† טעם† פֿון† ליבע∫† אָנצינדן דעם† פֿאַקל† אָס† ר כערט† אָן† פֿלאַםÆ איך† קער† זיך† אום† אין† געדאַנק† צו† די נאַכטיקע† קאָשמאַרן¨ † די† גע עלבטע כ אַליע† איבערן† מייַן† קאָפּ¨ † י† אַ ש אַרצער†טר !ער #של ער† א! ף†דער פּוקל# פּל צע† פֿון† אַן† אַלמנהÆ † איך† זע ניט† דעם† ב! ם† אין† מייַן† גאָרטןÆ † דער ב! ם† אָס† שט ט† פֿאַר† מייַנע† א! גן האָט†ק ן† בלעטער†ניט Ɔ דאַרע†צ ייַגן ¨ צעבראָכענע† פֿון† ינט ¨† אַלגערן זיך† בייַ† אים† צופֿוסנסÆ † איך† קלייַב די† צ ייַגן† מיט† ריטואַל† פֿון† אַ† כּהןÆ איך† שפּר ט† ז † א! ס† א! פֿן† האַרצן¨ י† א! ף† אַ† מזבחÆ † מיט† אַ† ליכט† פֿון ר נעם†בינענ אַקס† צינד†איך† אונטער דאָס†פֿייַער Ɔ דער†ר !ך† אָס† ג ט†א !ף שמעקט† י†געפּרעגלטער† האָניקÆ †אַז ! האָבן† געשמעקט† די† האָר† פֿון† מייַן געליבטן† ען† ער† האָט† מיר† געגעבן דעם†ערשטן† קושÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.