י אַז ערט אַ מעשׂהø

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש - יאָסל בירשט

איך† האָב† זיך† פֿאָרגענומען† צו† ש ייַגן† אַ† ביסל¨ † זיך† אייַנהאַלטן† און† א פֿהערן† א ף† אַ† צייַט† דערצ לן† אָדער† שרייַבן† מעשׂיות¨ † און† האָב† זיך† י† אַלע† מאָל† געכאַפּט¨ † אַז† איך† בין† ש ן† ידער† פֿאַרטאָן† אין† ב דע† מלאָכותÆ † א ך† דאָס† מאָל† האָט† זיך† עס† י† גע נטלעך† אָנגעה בן† פֿון† אַ† קל ניק ט∫† מייַן† פֿעטערס† האַנטÆ †מייַן† פֿעטער†האָט† מודיע†גע ען ¨† אַז†ער† עט† קומען† צו† פֿאָרן† צו† אונדז† צוזאַמען† מיט† זייַן† ייַב ¨† בין† איך† אַר ס† אין† דר סן¨ † ען† די† שעה†האָט† זיך†דערנענטערט ¨† און†ז † געגאַנגען† אַנטקעגן† א ף† רחובֿ† זאַנג יל¨ † די† גאַס† וּ† איך† ןÆ † לעבן† דער† פֿאַרמאַכטער† שוסטער, בודקע† פֿון† אורי† דעם† רומענער¨ † האָב† איך† ז † געזען† אַראָפּשטייַגן† פֿון† א טאָבוסª † מייַן† פֿעטער¨ † אַ† ה כער¨ † י† ער† האָט† זיך† אָפּגעשילדערט† אין† זייַן†ברי ¨ †מחמת† איך†האָב† אים†נישט† געקענט¨ † אָנגעטאָן†אין† אַ†רוסישער† קורטקע¨ †פֿאַרקנעפּלט† ביזן† א בערשטן† קנעפּל† אונטער† זייַן† גאָמבע¨ † און† זייַן† גר סע¨ † ש ערע† האַנט¨ † לעבן† זייַנע† היפֿטן¨ †האָט† ער†ג ענדיק† אָנגעלענט†א פֿן† קאָפּ† פֿון†זייַן† נידעריק† ייַבÆ

איך† האָב† געקוקט† י† ז † קומען† מיר† אַנט≠ קעגן†און† זיך†אייַנגעהאַלטן† נישט†טראַכטן† עגן† דער†האַנט Ɔ אָס† איז†דען† דאָ†צו† שרייַבן† עגן†אַ† האַנטø †און† פֿאַרנומען†אַז † מיט†דער† פֿראַגע¨ †און† ש ן†זיצנדיק† מיט†די† געסט†לעבן† אונדזער†טיש† געגר ט† מיט† כּיבוד¨ † האָט† זי ך† מייַן† פֿעטערס† האַנט†פֿאַרבונדן† אין†מייַן† זכּרון†מיט† דער†האַנט† פֿון† יעקבֿ† דעם† בעל, עגלה¨ † מייַן† גע עזענער† שכן†אין† קרית, טבֿעוןÆ

יעקבֿ†דער† בעל, עגלה†פֿלעגט† זיך†באַרימען† פֿאַר†מיר ¨† אַז†ער† האָט†נישט† א ן†מאָל† אין†פּ לן† אומגע אָרפֿן† מיט† זייַנע† בל זע† הענט† אַ† ביק† פֿאַרן†שעכטן Ɔ און†מחמת† ער†האָט† חושד†גע ען† אַז†איך† בין†מסופּק† אין†דער† זאַך†און† צ פֿל† זיך† אונטער¨ †האָט† ער†געבעטן† איך†זאָל† אים†כאָטש† א ן† מאָל† דערלאַנגען† מייַן† האַנט¨ † א ף† אַ† רגע† בל ז¨ †בל ז† צום†דריקן ¨† און†דעמאָלט† עט† זיך† אָפּטאָן†פֿון† מיר†דער† מינדסטער†ספֿק Æ ”שיס† אַרייַן†אַ† פֿינפֿטל“¨† איז†גע ען† זייַן†לשון Æ צען† יאָר¨ † גוטע† שכנים¨ † און† די† דאָזיקע† טעמע†איז† נישט†אָפּגעש אַכט† גע אָרןÆ †ס 0האָט† געטראָפֿן¨ † אַז† איך† בין† ש ן† גר ט† גע ען† אַרייַנשיסן† אַ† פֿינפֿטל¨ † נאָר† דערזעענדיק† זייַן† האַנט†האָב† איך†זיך† געזאָגט∫†לא† מיט†אַן† אַלףÆ

צען† יאָר† האָב† איך† נישט† נאָכגעגעבןÆ † איך† האָב† נאָכגעגעבן† ען† יעקבֿ† דער† בעל, עגלה† האָט† ש ן† געגוססטÆ † מע† האָט† געקלונגען† צו† מיר†ק ן† ירושלים†איך† זאָל†קומען† צו†פֿאָרן† ק ן† קרית, טבֿעון¨ † מחמת† יעקבֿ† האָט† געהאַלטן† בייַם† שטאַרבןÆ † ען† איך† האָב† שט ענדיק† לעבן† זייַן† בעט†גע אָרפֿן† א ף†אים† אַ†בליק ¨† איז†ש ן† טאַקע† נישט† גע ען† א ף† אָס† צו† קוקןÆ † דער† מענטש† איז†גע אָרן† אייַנגעשרומפּן†און† פֿאַר יקלט† י† אַ†קל ן† פּעקלÆ † ען†ער† האָט†געעפֿנט† די†א גן ¨† האָב†איך† אים†א סגעשטרעקט† מייַן†האַנט ¨† זאָל† ער†דריקן Ɔ אַ†מענטש† אָס† גוססט¨ † אָס†איז† דאָ† מורא† צו† האָבןø † אָבער† ען† ער† האָט† געטאָן† אַ† ק עטש¨ † האָט† דער† מינדסטער† ספֿק† פֿון† אַלע† צייַטן†זיך† אָפּגעטאָן†פֿון† מירÆ

א ך† עגן†דעם† האָב†איך† זיך†אָפּגעהאַלטן† פֿון† דערצ לןÆ † אָבער† איצט¨ † ען† ב דע† הענט† האָבן†זיך† פֿאַרבונדן¨ †מייַן† פֿעטערס†האַנט† א פֿן† קאָפּ†פֿון† זייַן† ייַב†און† די†האַנט† פֿון†גוסס ¨† איז† דער†דריק† צום†שרייַבן† גע אָרן†שטאַרקער Ɔ איך† האָב† צוגעשאָקלט† מיטן† קאָפּ† צו† די† ר ד† פֿון† מייַן† פֿעטער¨ † אָס† צ ישן† א ן† זופּ† קאַ ע† און† צ טן† האָט† ער† אַר סגעטענהט† די† צרות† פֿון† דער†מדינה† און†א ך† זייַנע†א גענע† דאגות¨ †און† ס0 איז†מיר† געלונגען†אָפּשטופּן† דעם†געדראַנג† פֿון† באַשרייַבן†די† הענטÆ †ז ער† אָרט†האָט† פֿאַרנומען† דער†בעל ,עגלה† אָס† איז†גע אָרן† אַ†קל ן† פּעקלÆ

עפּעס† ענלעכס† איז† געשען† אַ† מאָל† מיט† אַ† ביק† אין† קיבוץ† גבֿתÆ † איך† בין† גע ען† דאָרט† אַ† פּאַסטעך†פֿון† שעפּסן¨ †האָב† איך†א ן† מאָל†אין† אַ† פֿרימאָרגן¨ †א פֿן† עג† צו†די† שטאַלן¨ †געזען† דעם† ביק† אין† זייַן† שטעלעכל† און† ס0 האָט† געשפּאַרט† פֿון†אים† מיט†כּוח† און†מיט† פֿאַרנעםÆ †אָבער† דעם† זעלבן† טאָג¨ † פֿאַר† נאַכט† ען† איך† בין† צוריק† געקומען†פֿון† פֿעלד¨ †איז† געבליבן†פֿון† אים†א פֿן† פּלאַץ† וּ† מען† האָט† אים† געשאָכטן¨ † בל ז† זייַן† פֿעל†—†אַ† קל ן†אייַנגע יקלט† פּעקלÆ

איצט†האָב† איך†ש ן† אין†זינען† געהאַט†צ † פּעקלעך¨ †דער† בעל, עגלה†און† דער†ביק ¨† ש ן†נישט† רעדנדיק†פֿון† די†הענט ¨† אָבער†איך† האָב†זיך† ייַטער† געהאַלטן†בייַ† מייַנס∫†ש ייַגן† אַ†שטיקל† צייַטÆ

און† מיט† דער† דאָזיקער† דעה† האָב† איך† צוריק†באַגל ט† מייַן†פֿעטער† און†זייַן† ייַב† צום† א טאָבוסÆ † איצט† זענען† מיר† ש ן† געגאַנגען† אַר ף† צו† מיט† דער† זעלבער† גאַס† און† מיר† האָבן†זיך† פֿאַרהאַלטן†אָפּכאַפּן† דעם†אָטעם† לעבן† דעם† שוסטערס† בודקע† אָס† איצט¨ † נאָך† דער† אָפּרו, שעה¨ † זענען† ש ן† די† לאָדנס† גע ען† אָפֿן† און† אורי† איז† געשטאַנען† דאָרט† מיט† אַ† פֿעלכל לעדער†צעשפּר ט† אין†זייַנע† הענט Ɔ ער†האָט† זיך באַגריסט† און† געזאָגט ¨† אַז† ער† באַטראַכט† אַז די† סחורה† און† ער† פֿרעגט† זיך† אַל ן ¨† צי† עט פֿון†דעם† פֿעלכל†אַר סקומען† אַ†פּאָר† גוטע†שיך Æ

זייַנע†ר ד† זענען†מיר† געבליבן†שטעקן† אין קאָפּ†און† ען† דער†א טאָבוס† איז†אָנגעקומען† און די† געסט† זענען† אָפּגעפֿאָרן ¨† האָב† איך† זיך† ש ן מער† נישט† אייַנגעהאַלטן ¨† און† ג ענדיק† צוריק אַה ם¨ †האָב† איך†א סגעל גט† אין†געדאַנק† מייַן פֿעטערס† האַנט† א פֿן† קאָפּ† פֿון† זייַן† ייַב ¨† די האַנט† פֿון† דעם† גוסס ¨† ב דע† קל נע† פּעקלעך ¨ דער†בעל ,עגלה† און†דער† ביק ¨† און†איך† האָב†זיך געפֿרעגט† מיטן† טאָן† פֿון† אורי† דעם† שוסטער∫ עט† פֿון†דעם† אַלעמען†אַר סקומען† אַ†מעשׂה ø

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.