דער פֿאַרליבטער שוטה

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש - צבֿי אייַזנמאַ

ג †צום† טייַ ל° איז†ער† געגאַנגעןÆ ס0 איז† גאָרניט† גע ען† אַז † ייַט† צו†ג ן Ɔ סך, הכּל†אין† זעלביקן†ה ז ¨† אַ† שטאָק†נידעריקער Ɔ און†ס 0איז† א ך†ניט† גע ען†דער† קלאַסישער†טייַ ל†—† דער† ניט, גוטער¨ †דער† שד†מיט† הערנער¨ †מיט† אַן†עק ¨† י† מאָלער†האָבן† אים†געמאָלן† א ף† קל סטער ענט† און† לייַ נטןÆ † ס0 איז†בכלל† ניט†גע ען† ק ן†ער ¨† נאָר† אַ†זי ª† אַ†זי† מיט†לאַנגע ¨† בלאָנדע†האָר ¨† בל ע† א גן† און† אַ† זינגע דיק† קול¨ † אָס† נאָר†מלאכים† פֿאַרמאָגן†עס Æ

ג † ס¨ † אַז† אָט† די† שלאַנקע† פֿר †איז† ייַט† ניט†ק ן† מלאך¨ †נאָר† אַ† טייַ ל¨ †אַ† סאַמעראָדנער†טייַ ל ¨† אָס† פֿאַרפֿירט† און† פֿאַרדאָרבט† מענטש≠ לעכע† נשמות°† בל ז† די† הענט† אירע† האָבן† געזאָגט† עדות† ער† זי† איז† און† אָס† זי†איז† מסוגל†צו† טאָן∫†די† פֿינגער† זענען† גע ען† דין¨ † לאַנג† און† ב ניק¨ † מיט† שאַרף† פֿאַרשפּיצטע† נעגל¨ † י† בייַ† אַ† חיהÆ † ער† קוקט† אָבער† א ף† די† נעגל¨ † אַז† מע† ערט† פֿאַרכאַפּט† פֿון† ל טער, בל ע† א גן† און† פֿון† אַ† פֿאַרשקלאַפֿנדיקן†שמ כל ø

ער¨ † ניט† געקוקט† א ף† זייַן† עלטער¨ † האָט† זיך† א פֿגעפֿירט† י† אַ† ייִנגל¨ † אָס† האָט† זיך† פֿאַר† דער† צייַט† געצייַטיקט∫†ער† איז†איר† נאָכגעגאַנגען¨ † זי† אָפּגע אַרט¨ † איר† אַרונטערגערוקט† ליבעברי לעך† אונטער† דער† טירÆ † זי† האָט† אים† ניט† מקרבֿ† גע ען† און† ניט† אָפּגעשט סןÆ † איר† שמ כלען† האָט† אים†געגעבן† האָפֿענונגÆ

זי† האָט† זיך† ניט† געפֿירט† י† מענטשן†פֿירן† זיך†גע נטלעךÆ †זי† איז† צו† ק נעם† ניט† געגאַנגען† און† האָט† ק נעם† ניט† פֿאַרבעטן† צו† יז ךÆ † איר† פּאָסטקעסטל† † איז† געשטאַנען† ל דיקÆ † איר†טעלעפֿאָן†—† שטוםÆ †איר† טיר†—†א ף† אַ†שלאָס Ɔ די†פֿענצטער†—† פֿאַ†רמאַכט ¨† די† פֿירהאַנגען†—† פֿאַררוקטÆ † ס0 איז† גע ען† ש ער† צו† יסן† ען† זי† ג ט† אַ עק† פֿון† שטוב† און† ען† זי† קומט† צוריקÆ † אירע† שליסלען† האָבן† ק ן† מאָל† ניט† געגרילצט† און† די† טיר† האָט† זיך† ק ן† מאָל† ניט† פֿאַרקלאַפּטÆ † מען† האָט† ניט† געהערט† אַז† עס† רינט† אַסער† פֿון† אַ† קראַן¨ † אַז† מען† טוט† אַ† רוק† אַ† בענקל¨ † אַז† עס† פֿאַלט† אַראָפּ† אַ† טעלער† און† צעברעכט† זיך† מיט† אַ† קנאַק¨ † אַז† מען† הענגט†אַר ס† עש† א פֿן†באַלקאָן ¨† אַז† מע†לופֿטערט† בעטגע אַנטÆ †א ב† דער† ראַדיאָ† האָט† געשפּילט† בייַ† איר¨ † זענען† די† קלאַנגען† אַ דאי† געבליבן† צ ישן† די†שטוביקע† ענט Æ

עפּעס† האָט† ער† געפֿילט¨ † אַז† איר† ’פֿר יִשק ט 0† איז†בעצם† אַ†פֿאַרבלענ≠ דעניש¨ †נאָר† דאָס†האָט† אים†ניט† געאַרטÆ † ער† האָט† גע אָלט† גלעטן† אירע† האָר¨ † שפּירן† איר† אָטעם† א ף† זייַן† פּנים¨ † הערן† דעם† קלאַנג† פֿון† איר† קולÆ † ער† האָט†זי† גע אָלט†צערטלען† און†קושן ¨† קושן†ביזן† פֿאַרלירן†דאָס† באַ וּסטזייַןÆ

אין† א נער† אַ† נאַכט¨ † אַ† נאַכט† פֿון† פּייַן† און† יסורים¨ † ען† דער† גוף† האָט† געברענט† און† די† נשמה† האָט† געפֿלאַקערט¨ †איז† ער†אַרונטער† צו†איר† שטוב† און† מיט† אַלע† כּוחות† א פֿגע≠ ריסן† די† טירÆ † ער† האָט† זיך† א ף† אַלץ† געריכט†און† גר ט†גע ען† א ף†אַלץ Ɔ ער† האָט† זיך† אָבער† ניט† געריכט¨ † אַז† אַנשטאָט†דעם† בלאָנדן†מלאך† עט† ער זי ך† אָנשט סן† אין† אַן† אומגעהייַער גר סער† און† אימהדיקער† שלאַנג¨ אָס† איז†יעדע† רגע†גע ען† גר ט†צו שפּרי†נגען† א ף†אים Ɔ זי†איז† דער ייַל געלעגן†צונ פֿגעדר ט ¨† נאָר†דער† קאָפּ האָט† נער עיִש† געקרייַזט† און† גע≠ שפּריצט†מיטן† צינגל†גאַל† און†גיפֿט ÆÆÆ

פֿון†יענער† נאַכט†אָן† האָט†מען† די בלאָנדע†פֿר † מער†ניט† געזעןÆ †זי† איז נעלם† גע אָרן† אין† א נעם† מיט† די חפֿצים†פֿון† שטובÆ †עס† זענען†געבליבן ה לע† ענט Ɔ די† דירה† שט ט† עד, היום† אַ† ל דיקע¨ † ק נער† יל† זי† ניט דינגען†און† ניט†ק פֿן Æ

ער¨ † דער† פֿאַרליבטער† שוטה¨ † איז אַרומגעגאַנגען† אַ† פֿאַרקלעמטער† און אַ†פֿאַרשעמטער† און†האָט† זי†נאָך† אַלץ אַרומגעזוכט† איבער† דער† שטאָט† און דער†טייַ ל† איז†געזעסן† א ף†אַ† צ ייַג פֿון† אַ† ה כן† ב ם¨ † געריבן† זי ך† די הענט¨ † געמליאַסקעט† מיט† דער† צונג¨ געלאַכט† און† חוזק† געמאַכט† פֿון† דעם אַלטן†קאַ אַליר ÆÆÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.