פֿפֿוס " א '& צפֿפֿת ביז אילת — א פֿפֿו

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט - צונויפֿגעשטעלט פֿון בÆ באַרטזאָן ©ישׂראל ®

זייַןÆ ז) האַלטן¨ אַז דאָס איז סכּנת נפֿשות און א& ב דער מוהל איז נישט ק) ן מענטש מיט דערפֿאַרונג ¨ קאָן ער גורם זייַן אַ צרהÆ

פֿון דער צ( )טער זייַט זענען פֿאַראַן עלטערן (אָס (ילן נישט ברעכן אַ טראַדיציע פֿון ∞∞∞ ¨≥ יאָר¨ פֿאַר (עלכער אונדזערע אור אור עלטערן זענען גע( ען גר) ט זיך מקריבֿ צו זייַן על קידוש השם און בייַ גע( יסע פֿאַלן — (ילן ז) א& סמייַדן קריגערייַען מיט עלטערן¨ זקנים און מיט דער משפּחהÆ אַנדערע עלטערן טענהן¨ אַז די ברית מילה אָפּעראַציע איז נישט געזונט¨ און פֿאַראַן אַזעלכע (אָס האַלטן¨ אַז „( ען דאָס (אָלט גע( ען אַ סכּנה¨ (אָלט מען עס גע( ען אָפּגעשאַפֿט א& ך מיט ט& זנטער יאָרן צוריקÆ“

כּדאַי צו באַמערקן¨ אַז פֿאַראַן ג& ים (אָס זע≠ נען מלע ז) ערע קינדער און א& ך די מוסולמענער טוען עס (ען ז) ערע בן זכרס (ערן אַלט ≤± יאָרÆ עס זענען א& ך דאָ מאַחינו בני ישׂראל (אָס זאָגן¨ אַז (ען מען איז נישט מלע גע( ען ז) ערע קינדער בלייַבן ז) סייַ (י ייִדןÆ

אינטערעסאַנט איז דער פֿאַקט¨ (אָס מיטגלידער פֿון דער בריטישער אַריסטאָקראַטיע און פֿון דער קעניגלעכער משפּחה זענען א& ך מלע ז) ערע קינדערÆ אין דער צייַט (ען גע( יסע דאָקט& רים האַלטן¨ אַז געמלעטע מענער שטעקן זיך ניט אָן מיט א) דס¨ סיפֿיליס און אַנדערע געשלעכטלעכע קראַנק )טן ¨ זענען פֿאַראַן אַנדערע (אָס זאָגן¨ אַז „ז ) זענען נישט מסכּים מיט דעם און דאָס געזונטה) טס מיניסטע≠ ריום דאַרף דערקלערן¨ אַז דאָס איז בכלל נישט ק) ן כירורגישע אָפּעראַציע¨ נייַערט אַ רעליגיעזער אַקטÆÆÆ “

גע ינער פֿונע ערשט תּנ # קאָנקורס, עמוס חכ , געשטאָרב

אין עלטער פֿון π± יאָר איז געשטאָרבן דער גע( ינער פֿונעם ערשטן תּנ5 ך קאָנקורס אין πμΠ± — עמוס חכםÆ בייַ יענער געלעגנה) ט איז ער באַגריסט גע( אָרן דורכן דעמאָלטיקן פּרעמיער דוד בן גוריון¨ (עלכער האָט אים געזאָגט¨ אַז „מיט זייַן בקיאות האָט ער פֿאַרשאַפֿט כּבֿוד דער מדינהÆ“

פֿאַרן גע( ינען דעם חידון התּנ5 ך ©תּנ 5ך קאָנ≠ קורס® האָט עמוס חכם געאַרבעט אין אַ שול פֿאַר בלינדע אין ירושליםÆ ער איז נישט גע( ען ק) ן פֿאַרמעגלעכער מענטשÆ זייַן הצלחה האָט אים געהאָלפֿן (ערן אַ גאָון א& פֿן געביט פֿון תּנ5 ך מיט אַ (עלט נאָמען Æ ער האָט אָנגעשריבן פּירושים א& פֿן תּנ5 ך און אָפּהאַנדלונגען (עגן כּלערל) תּנ“ך טע≠ מעס פֿאַר דער העברעיִשער ענציקלאָפּעדיעÆ „דער אַנטיסעמיטיזם אין איראַן האָט פֿאַר (אַנדלט די דאָזיקע מדינה אין דער גרעסטער סכּנה פֿאַרן ייִדישן פֿאָלקÆ די שׂינאה צו ייִדן איז אַז& שטאַרק (י זי איז גע( ען אין נאַצי דייַטשלאַנדÆ“קאָלבערט קינג¨ (עלכער האָט באַקומען דעם פּוליצער פּרייַז פֿאַר זייַן פּובליציסטישער טעטיק) ט¨ איז בייַ דער מ) נונג¨ אַז „נישטאָ נאָך אַזאַ שׂינאה צו ייִדן (י אין דער שיִיִטישער רעפּובליק פֿון אַכמאַדינעדזשאַדÆ

„איראַן “¨ זאָגט ער¨ „איז נישט בל& ז אַ סכּנה פֿאַר ישׂראל¨ נייַערט פֿאַר ייִדן אין דער גאָרער (עלט און אין די לעצטע Σ∞ יאָר זענען ייִדן נישט גע( ען אַז& באַדראָט (י איצטÆ“

בעת אַ צוזאַמנטרעף מיט איראַנישע דיפּלאָ≠ מאַטן האָט אַכמאַדינעדזשאַד געזאָגט¨ אַז „ש &ן ∞∞¥ יאָר (י די ציוניסטן באַלעבאַטע( ען איבער די (יכטיקסטע (עלט ענינים און איבן א& ס ז) ער השפּעה א& ף דער פּאָליטיק¨ טעלעקאָמוניקאַציע¨ פֿינאַנצן און (ירטשאַפֿט Æ ז) ער השפּעה איז אַז& גר& ס¨ אַז די קאַנדידאַטן א& ף פּרעזידענט אין דער רייַכסטער און מעכטיקסטער גר& סמאַכט — אַמע≠ ריקע — דאַרפֿן קושן די פֿיס פֿון די ציוניסטן¨ א& ב ז) (ילן א& סגע( )לט (ערן Æ“

אַכמאַדינעדזשאַד האָט זיך בשעתּו א& סגע≠ דריקט¨ אַז „יעדער מענטש (אָס האָט ליב פֿרייַה) ט און גערעכטיק) ט דאַרף אַלץ טאָן כּדי ליק( ידירן די ציוניסטישע (עזנה )ט ©ישׂראל ® און פֿאַרזיכערן דעם שלום¨ פֿרייַה) ט און גערעכטיק) ט אין דער (עלט Æ“

קינג זאָגט¨ אַז (ען ער הערט רעדן דעם איראַ≠ נישן פּרעזידענט דאַכט זיך אים¨ אַז ער הערט די שטימע פֿון אַדאָלף היטלער און מען דאַרף צו דעם מאַכן אַ סוף¨ א& ב מען (יל א& סמייַדן אַ דריטע (עלט מלחמה ¨ מיט μ∞ מיליאָן הרוגיםÆ

עלטער אָס יל נישט מלע זייַ

ז" ערע קינדער

אין דער ישׂראלדיקער מעדיאַ זענען לעצטנס פֿאַרעפֿנטלעכט גע (אָרן ידיעות ¨ אַז „אין גע (י≠ סע לענדער פֿון א )ראָפּע (יל מען נישט מלע זייַן ייִדישע קינדער Æ“אין די דערמאָנטע ידיעות האָט זיך אָבער גאָרנישט געזאָגט (עגן דעם ¨ אַז אין ישׂראל (אַקסט די צאָל עלטערן (אָס (ילן נישט איבערגעבן ז) ערע קינדער דעם מוהל ז ) מלע צו אפֿשר זייַן א) נע פֿון די ערשטע גרופּעס קריסטן¨ הגם מען האָט דאָרט נישט געפֿונען ק) ן צלמים¨ אָדער קריסטלעכע ©ביזאַנטישע ® סימבאָלן¨ (י דאָס איז אַמאָל גע( ען דער מינהג בייַ די קאַטאָליקןÆ

בקיצור¨ ק) נער צ( )פֿלט נישט¨ אַז דאָס איז א) נע פֿון די (יכטיקסטע אַרכעאָלאָגישע אַנטדעקונ≠ גען (אָס מוזן גרינטלעך א& סגעפֿאָרשט (ערן (אָס פֿריִערÆ דער( ייַל איז דער דאָזיקער ברידער קבֿר אין אַ ה) ל נעבן דעם הר הבית — אַ מיסטעריעÆ

שמעו פּערעס — אַ ב 89

דער נשׂיא המדינה שמעון פּערעס איז די טעג גע( אָרן אַ בן Ππ און אין שייַכות דערמיט באַקומען הונדערטער גראַטולירונגס ברי( פֿון ישׂראלים און א& סלענדער¨ אין (עלכע מען האָט אים גע( וּנטשן געזונט און אַריכות ימים¨ ער זאָל (ייַטער קענען דינען דער מדינה¨ (י ער האָט עס געטאָן ביז איצטÆ

בעת אַ באַגעגעניש מיט זשורנאַליסטן האָט פּערעס דערקלערט¨ אַז „מען האָט נאָך נישט דער≠ גר) כט אַלע א& פֿגאַבן (אָס מדינת ישׂראל האָט זיך געשטעלט ווי אַ ציל¨ בעת איר עטאַבלירונגÆ ישׂראל דאַרף נאָך ברענגען מיליאָנען ייִדן (אָס זע≠ נען געבליבן שטעקן אין גלות¨ און מען דאַרף ז) אַהער צו ברענגעןÆ“בייַ איז עס

(אָס (ען מען האָט אים געפֿרעגט ערשטע „די אַז ¨ אים פּאָליטיק האָט ער געענטפֿערט Æ פֿליכט איז — ראַטע( ען און זאָרגן פֿאַר מענטשן און אין דעם זין האָבן מיר באַ( יזן צו ראַטע( ען מיליאָנען ייִדן (אָס זענען גע( ען באַדראָט פֿיזיש און גייַסטיק און ז) געבראַכט ק) ן ישׂראלÆ“

(אָס ש) ך זייַן אַמט ווי נשׂיא¨ האָט ער גע≠ זאָגט¨ אַז „א &ב פּרעזידענטשאַפֿט מ) נט באַדינען דאָס פֿאָלק¨ איז עס אַ ברכהª נאָר א& ב מען נוצט א& ס דעם אַמט א& ף צו הערשן איבער אַנדערע — איז עס אַ קללהÆ“

„ אַשינגטאָ פּאָסט“: „איראַ איז אַנטיסעמיטיש י נאַצי

דייַטשלאַנד“

דער זשורנאַליסט קאָלבערט קינג האָט לעצטנס געשריבן אין דער „( אַשינגטאָן פּאָסט“¨ אַז

די מיסטעריעזע אַנטדעקונג פֿונע

ברידער קבֿר מיט 6,000 הרוגי

דאָס איז געשען מיט ∂± יאָר צוריק¨ דאָס הייסט¨ אין ππ∂Ʊ דער זשורנאַליסט בני ©בעני ® ליס¨ דער ממונה איבער דער אינפֿאָרמאַציע פֿאַר דער טעלע( יזיע (עגן אַרכעאָלאָגישע א& סגראָבונגען האָט אַנטדעקט די שקעלעטן פֿון העכער ∞∞∞ ¨∂ מענטשן¨ (אָס זענען געלעגן אין אַ ה) ל¨ אין אַ ברידער קבֿר בייַ דעם מיזרח מ& ער פֿונעם הר הבית און ערשט לעצטנס באַקאַנט געמאַכט די פֿאָטאָגראַפֿיעס (אָס ער האָט בשעתּו א& פֿגענו≠ מעןÆ פֿאַר( אָס האָט ער אַז& לאַנג א& סבאַהאַלטן דעם ענין¨ (י דאָס (אָלט גע( ען אַ שטרענג געה) ≠ מער סודø (ער זענען עס גע( ען די אומגעבראַכ≠ טע מענער¨ פֿר& ען און קינדער¨ (עמענס ב) נער זענען געלעגן א& פֿגעדעקט א& ף דער ערדø דאָס איז געבליבן אַ געה) מענישÆ האָבן

¨ פֿאַר( אָסø (ייַל סייַ דעמאָלט¨ סייַ איצט &ף די אַרכעאָלאָגן זיך (אַרשייַנדלעך אָנגעשט &סן א דער קעגנערשאַפֿט פֿון חרדים (עלכע האַלטן¨ אַז מען טאָר זיך נישט מטפּל זייַן מיט ייִדישע קבֿרים און דאָס איז מסתּמא גע( ען אַ ייִדישער מאַסן קבֿר מיט ב) נער פֿון בני ישׂראל (אָס האָבן געקעמפֿט קעגן די ר& מער¨ אין די צייַטן פֿון בר כּוכבא¨ און די ר& מער האָבן נקמה גענומען אין די אייַנ( &נער פֿון יענער געגנטÆ די חרדים האָבן זיך געקאָנט באַנוצן מיט דער באַקאַנטער קללה „פּולסי דנורא“©פֿייַער≠ דיקע שמיץ® און די אַלטערטום פֿאָרשער האָבן זיך נישט גע( אָלט אייַנרייַסן מיט די חרדים און האָבן צו טאָן מיט קללותÆ

דער דעמאָלטיקער גענעראַל דירעקטאָר פֿון דער קאָמיסיע¨ אַמיר דרודי¨ האָט געטענהט¨ אַז מען דאַרף זיך נישט שרעקן פֿאַר קללות און יאָ א& ס≠ פֿאָרשן צו (עמען עס האָבן געהערט די ב) נער פֿון די אומגעבראַכטע און (אָס עס איז דאָרט גע≠ שעןÆ דרודי האַלט¨ אַז דאָס קאָנען זייַן ב) נער פֿון מוסולמענער¨ פֿון סתּם קרבנות פֿון אַן ערד ציטער≠ ניש¨ אָדער פֿון אַן אַנדער טראַגעדיעÆ

דער היסטאָריקער יאָסעפֿוס פֿלאַ( יוס זאָגט¨ אַז „א &ף דעם דאָזיקן אָרט זענען אומגעבראַכט גע( אָרן ייִדןÆ“פֿאַראַן אַרכעאָלאָגן (אָס זענען מיט אים מסכּים און (אַרפֿן אָפּ די מ) נונג¨ אַז דאָס קאָן

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.