בריוו פֿו לייענער

Forward (Yiddish Edition) - - נייַייַעס פֿפֿאַאַר בני בית -

מיר†האָבן† די†וואָך† דער≠ האַלטן† אַ† בריוול† פֿון† אַ†≥± דינהלע יאָר†יקער† לייענערין † ¨†

†פֿון† ירושליםÆ †אין† בריוו†שטייט∫ ניבאָרסקי¨ חשו% ע שׂרה רחל שעכטער, דער רעצעפּט ון „ל קס מיט גרינער לימענע‟, וו ס איר ה ט געדרוקט אין דער צייַטונג, איז זייער געשמ ק. איך ה ב ב של סן גרייטן דעם רעצעפּט מיט מייַנע ט טע מ מע און ס< ה ט זיך גוט ב קומען. לע ון מייַן משפּחה ה בן געז גט, ז דער רעצעפּט ה ט זיי געשמעקט.

ד נק ר די געשמ קע רעצעפּטן, און גוט, זיס און געזונט י ר.

דינהלע ון

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.