דער „ייִדישפּיל“ טעאַטער אי בית צבֿי

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

ש3 שפּילער† שמ†וליק† עצמון¨ † יעקבֿ† באָדאָ¨ †ענת† עצמון†און† מיט†די† אָ†נט 4ל≠ נעמער†פֿון† יונגן†טעאַטער (אַ† נסאַמבלÆ †

דער† ציל† פֿון† אָט† די† אַלע† טעטי≠ ק4 טן†ב אַשט†4 ט†אין† דער†מיטאַרבעט† צ2 ישן†דער† טעאַטער † (אַקאַדעמיע† און† די† צוקונפֿטיקע† פֿאָ†רשט עלונגען†† פֿון† טעאַטערÆ

דער†„ייִדישפּיל“(טעאַטער ¨† הייַנט† או†נטער† דער†אָנפֿירונג† פֿון†שׂשׂי† קשת¨ † איז¨ † 2י† באַקאַנט¨ † א3 פֿגעקומען† אין† πΠΣ†± מיטן† אידעאַל† צוריקצ† † וברע†נגען† דעם† ייִדיש† זייַן† חנע2 דיקע† פֿאָלקס≠ טימלע כק4 ט† און† זייַן† אומפֿאַ† † רמייַד≠ לעכע†לעבנ סקראַפֿט†Æ אַקאַדעמיע†בית (צבֿי† זיך†לע† רנען†ייִדיש† אין† משך† פֿון† דעם† קומענדיקן† שו≠ ליאָר† מיט† דער† דערפֿאַרענער† לערע≠ רין† אסתּר† ראָזשאַ†נסקי Ɔ בייַם† סוף† פֿון† לערניאָר†2 עט†א 3פֿגעפֿירט† 2ערן† מיט† די†שילער† אַ†פֿאָרשטעלונג† אין†ייִדיש† פֿון†באַ 2וּסטן† ייִדיש( רעפּערטואַר † Ɔ

במשך† דעם† יאָר† 2עלן† די† שילער† באַק†ומען† באַלערנדיקע† פֿאָ†רטראָגן† 2עגן† דער†געשי† כטע†פֿון† ייִדישן†טעאַ≠ טער† פֿון† פּראָפֿעסאָר† אַבֿרהם† נאָ2 ער≠ שטערן¨ † דירעקטאָר† פֿון† בית† שלום( עליכם†און† לעקטאָר†אינעם† הע†ברעיִשן† אונ†י2 ע†רסיטעט† אין†ירושלים Ɔ עס†2 עלן† א3 ך† פֿאָ†רק† ומען† באַגעגענישן† מיט† די†

דערלעבט†משיחס† צייַטן°†2 י†אַנ≠ דערש† קען† מען† אָנרופֿן† די† איבער≠ ראַש†נדיקע† ידיעה† 2אָס† איז† נאָר† 2אָס† פֿאַרעפֿנטלעכט† גע2 אָרן† 2עגן† דער† געבענטשטער† † צוזאַמענאַרבעט† צ2 ישן† דער† טעאַטער( אַקאַדעמיע† בית( צבֿי¨ † דעם† „ייִדישפּיל“(טעאַטער† און†בית† שלום( עליכםø

כּדי†צו† פֿאַר2 ירקלעכן†דעם† אייַנ≠ פֿאַלערישן† † פּראָיעקט† 2עלן† די† פֿאָר≠ געשריטענע†שילער† פֿון†דער† טעאַטער(

Klein Bryks- Bella Credit:

שׂשׂי קשת, דירעקט ר ון „ייִדישפּיל“ טע טער מיט מיכה לעווינס ן, דירעקט ר ון „בית צ י“

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.