אָרעמאַנסקע גליק

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

ניט†געזען Æ

—†וואָס† איז†אַזוי† די†שׂימחה† גרויסø —†האָט† ער†געפֿרעגט† זייַן†ווייַב Æ

—† דו†וועסט† ניט†גלייבן ¨†—† האָט†זי אים† געענטפֿערטÆ †—† איך† שטיי† הייַנט אויף†און† זע†אויף† דער†פּאָליצע† ליגט אַן† אייÆ † האָב† איך† שוין† געהאַט† וואָס צו†געבן† די†קינדער† עסןÆ †

—†מיט† איין†איי† אַ†גאַנצע† כאָפּטע קינדער† אָנגעאָדעוועטø †—† האָט† דער אָרעמער†ברודער† געפֿרעגטÆ

—† שטעל† זיך† פֿאָרÆÆ° † און† ס0 איז נאָך† געבליבן† אַ† האַלבע† סקאָווראָדע° אַ†גליק† האָט†אונדז† געטראָפֿן°†

* פּ ן — של ן

איבערדערציילט וןב ריס ס נדלער שענע¨ † האָט† דער† אָרעמער† ברודער† פֿאַ†רלאָזט† דאָס†פֿעלד Ɔ געקומען†אַהיים† איז† ער† שפּעט† בייַ† נאַכט ¨† ווען† אַלע† אין† שטוב† האָבן† שוין† געזען† דעם† דריטן†חלום†—† אַ†בייזער ¨† ווי†די† צוויי† פֿריִע†רדיקע† חלומות Ɔ דער† אָרעמער† מאַן† האָט† זיך† אַ† ווייַלע† צוגעהערט ¨† ווי† עס† בו†רטשעט† אין† די† ליידיקע† בייַכער† פֿון† זייַן† ווייַב† און† קינדער ¨† אַוועקגעלייגט† דאָס† איי† אויף† דער† פּאָליצע† איבער† דעם† אויוון ¨† און† אַ† מידער†זיך† געלייגט†שלאָפֿן Æ

פֿאַרטאָג†האָט† ער†ז יך†אויפֿגעכאַפּט† פֿון†אַ† לאַנג†פֿאַרגעסענעם† גערוך Ɔ זייַן† באַלעבאָסטע† האָט† באַלעבאַטעוועט† בייַ† דעם† אויוון Ɔ אַזאַ† פֿריילעכע† האָט† דער† אָרעמער† ברודער† שוין† לאַנג† זי† די†אויגן† און†אַ† גענעץ†געטאָן Æ

—† זאָג¨ †טייַערער ¨† שלאָף†ניט°† מייַן† ווייַב†און† קינדער†זייַנען† הונגעריק°†זיי† וואַרטן† אויף† מיר¨ † כ0 זאָל† שוין† קומען† צוריק†מיט† מייַנע†גליקן°

האָט† דאָס† קליינע† מענטשעלע† מיט† דעם† שמאַטענעם† קאַפּעליושל† אויפֿן† קאָפּ† זיך† אַ† קראַץ† געטאָן† דעם† נאַקן† און† אַרוי†סגעשלעפּט† פֿון† זייַן† בוזעם†אַן† אייÆ

—†וואָס† זאָל†א יך†מיט† דעם†איי† טאָןø † —† האָט† געפֿרעגט¨ † אַ† פֿאַרחידושטער¨ † דער†אָרעמער† ברודערÆ

ווי† אַן† ענטפֿער¨ † האָט† דאָס† קליינע† מענטשעלע†זיך† אוי†סגעדרייט† צו†אים† מיט† דער†פּלייצע† און†ווייַטער† געכראָפּעטÆ

אַרייַנגעלייגט†דאָס† איי†אין† אַ†קע≠ און† אַלע† אין† איינעם† —† אויף† יענע† דרייַ† ברידער Ɔ סוף, כּל, סוף¨ † האָט† דער† אָרעמער†ברודער† באַשלאָסן†בייַ† זיך ¨† אַז† ער† וועט† צוגיין† צו† דעם† מענטשעלע† וואָס† ליגט† אין† סאַמע† עק† פֿעלד† און† כראָפּעט† העכער† פֿון† אַלע† אַנדערע Ɔ שטילערהייט¨ †חלילה ¨† ניט†אויפֿצוּוועקן† קיינעם†ניט ¨† איז†ער† צוגעקומען†צו† דעם† מענטשעלע† וואָס† ער† האָט† געדאַרפֿט† און† אים† אָנגעהויבן† וועקן∫† ”גענוג† שוין† פּאָפֿן ™†° ווייַז† מיר ¨† וווּ† מייַנע† גליקן† נעכטיקן† און† טאָגן°“† אַזוי† האָט† ער† אויסגעשריִען† דרייַ† מאָל ¨† ביז† דאָס† קליינע† מענטשעלע† האָט† אויפֿגעמאַכט†

(סוף ון דער ערשטער זייַט) וועג† אַרייַןÆ † ער† איז† געגאַנגען† גלייַך¨ † גלייַך† און† ווייַט¨ † ווייַטÆ † בייַם† סוף† איז† ער† געבליבן† שטיין† בייַ† אַ† ברייט† פֿאַרוואַקסן†פֿעלד Ɔ אויפֿן†פֿעלד† זייַנען† געלעגן† אַ† סך† קליינע† מענטשעלעך† און†געשלאָפֿן Ɔ זיי†האָבן† אַזוי†שטאַרק† געכראָפּעט¨ †אַז† פֿון†זייערע† אויערן†איז† געגאַנגען†אַ† רויךÆ

דער† אָרעמער† ברודער† האָט† לאַנג† געזוכט† מיט† די† אויגן† דאָס† קליינע† מענטשעלע† מיט† אַ† שמאַטענעם† קאַ≠ פּעליושל†אויפֿן† קאָפּ¨ †ווייַל† אַלע†זייַנען† זיי†געווען† ענלעך†איינער† אויפֿן†אַנדערן ¨†

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.