אָרעמאַנסקע גליק

Forward (Yiddish Edition) - - אין דער וועלט ון ייִדיש -

אַמאָל† זייַנען† געווען† צוויי† ברידער∫† איינער† אָן† אָרעמער† און† דער† אַנדערער† אַ† רייַכערÆ † האָט† דער† אָרעמער† ברודער† געדרייט† זיך† לעבן† דעם† רייַכן† ברודער† און† אָפּגעלעקט† בייַ† אים† אַ† ביינדל¨ † אַז† ס& איז† נאָך† געבליבן† פֿאַר† זייַן† ווייַב† און† קינדערÆ † געגאַנגען¨ † וווּ† מ& האָט† אים† געשיקט† און†געטאָן ¨† וואָס†מ &האָט† אים†געהייסן Ɔ איין†מאָל† איז†ער† געשטאַנען†בייַם† טויער† און† אָפּגעהיט¨ † אַז† אַ† פֿרעמדער† זאָל†צו† זייַן†ברודער† ניט†אַרייַנגיין Ɔ זעט† ער¨ †ווי† עס†קומט† צו†אַ† קליין†מענטשעלע† מיט† אַ† גאָלדן† קאַפּעליושל† אויפֿן† קאָפּ† און† טראָגט† אויף† דער† פּלייצע† אַ† זע≠ קעלעÆ † שטעלט† אים† דער† אָרעמער† ברודער†אָפּ† און†פֿרעגט∫† —†ווער† ביסטוø ענטפֿערט†דאָס† מענטשעלע∫ —†איך† בין†דייַן† ברודערס†מזל Æ —† וואָס† זשע† טראָגסטו† אין† דייַן† זעקעלע † ø ענטפֿערט†דאָס† מענטשעלע∫† —†גאָלדענע† גליקןÆ דערהערט† אַזאַ† זאַך¨ † פֿרעגט† דער† אָרעמאַן†בייַם† קליינעם†מענטשעלע∫ —† אפֿשר†ווייסטו ¨† וווּ†מייַנע† גליקן† זייַנעןø —† אַוודאי¨ †ווייס† איך°†נאָר† ס& וועט† דיר†גאָר† ניט†אַרויסקומען† דערפֿון¨ †אַז† כ& וועל†דיר† עס†זאָגן Æ הייבט†אָן† דער†אָרעמער† ברודער† בעטן∫† ”וואָס† אַרט† עס† דיך¨ † קליין† מענטשעלע † ¨† גיב†מיר† אַ†געלעגנהייט ÆÆƆ אַ†נדערש† וועל†איך† דיך†צו† מייַן†ברודער† ניט† אַרייַנלאָזן°“† ער† האָט† אַזוי† לאַנג† געבעטן† † און† געסטראַשעט¨ † ביז† דעם† קליינעם† מענטשעלע† איז† עס† נימאס† געוואָרן†און† ער†האָט† נאָכגעגעבןÆ —† גוט¨ † זאָלסט† אָבער† וויסן¨ † אַז† דייַנע† גליקן† ליגן† ערגעץ† אין† אַ† ווייַט† פֿעלד¨ † פֿאַ†רוויסט† און† פֿאַרוואַקסןÆ † ס& איז† שווער† אַהין† צוצוקומעןÆ דעם† אָרעמאַן† האָט† עס† סייַ( ווי† ניט† אָפּגעשטעלטÆ † ער† האָט† ווייַטער†געבעטן† און†געוויינט ¨† אַז† דאָס†מענטשעלע† זאָל†אים† פּינקט≠ לעך†זאָגן ¨† וווּ†דער† וועג†ליגט† צו† זייַנע†פֿאַרוואָרפֿענע† גליקןÆ —† גוט Ɔ כ& וועל† דיר† זאָגןÆ † זאָלסטו† גיין† גלייַך¨ † גלייַך† און† ווייַט¨ † ווייַטÆ † בייַם† סוף† וועסטו† זען† אַ† גרויסן¨ † גרויסן† בויםÆ † בלייַב† שטיין† און† זאָג∫† ”בוים ¨† בוים¨ † ברענג† מיך† צו† מייַן† טרוים°“† וועט† פֿונעם† אויסהויל† אַרויסקומען†אַ† קליין†מענטשעלע† מיט†אַ† זילבערנעם†קאַפּעליושל† אויפֿן† קאָפּÆ † דאָס† איז† מייַן† ברודערÆ † ער† וועט† דיר† זאָגן† וואָס†צו† טאָן†ווייַטער Æ דער† אָרעמער† ברודער† האָט† זיך† דערפֿרייט† און† זיך† באַלד†געלאָזט† אין†וועג† אַרייַןÆ † ער† איז† געגאַנגען† גלייַך¨ † גלייַך† און† ווייַט¨ † ווייַטÆ † בייַם† סוף† איז† ער† געבליבן† שטיין† בייַ† אַ† גרויסן†בוים Ɔ ער†האָט† זיך†אַרומ≠ געקוקט¨ †אָבער† קיינעם†ניט† געזעןÆ †שוין† זשע†האָט† אים†דאָס† קליינע†מענטשע≠ לע† אָפּגענאַרטÆ † פּלוצעם† האָט† ער† זיך† געכאַפּט¨ †אַז† מע†דאַרף† זאָגן†די† פּאַסיקע† ווערטערÆ †האָט† ער†זיי† געזאָגט∫†”בוים ¨† בוים¨ †ברענג† מיך†צו† מייַן†טרוים°“ווי†נאָר† ער†האָט† די†ווערטער† גע≠ זאָגט¨ † איז† פֿונעם† שוואַרצן† אויסהויל† אַרויסגעקומען† אַ† קליין† מענטשעלע¨ † ווי†צוויי† טראָפּנס†וואַסער† ענלעך†צום† ערשטן†מענטשעלע ¨† נאָר†מיט† אַ†זיל≠ בע†רנעם† קאַפּעליושל†אויפֿן† קאָפּÆ וואַרף† אַהין† אַרייַן† אַ† שטיינדל† און† זאָג∫† ”ברונעם ¨† ברונעם¨ † ווייַז† דייַן† פּנים°“†וועט† פֿון†דאָרט† אַרויסקריכן† † אַ† קליין† מענטשעלע† מיט† אַ† מעשענעם† † קאַפּעליושל†אויפֿן† קאָפּ Ɔ דאָס†איז† מייַן† ברודערÆ † ער† וועט† דיר† זאָגן† וואָס† צו† טאָן†ווייַטער Æ דער† אָרעמער† ברודער† האָט† זיך† דערפֿרייט† און† זיך† באַלד† געלאָזט† אין† וועג† אַרייַן Ɔ ער† איז† געגאַנגען† גלייַך ¨† גלייַך†און† ווייַט ¨† ווייַטÆ †בייַם† סוף†איז† ער† געבליבן†שטיין† בייַ†אַ† טיפֿן ¨† טיפֿן†ברו≠ —†וואָס† ביסטו†געקומען ø†—† האָט† געפֿרעגט† † דאָס†קליינע† מענטשעלעÆ —† דייַן† ברודער† האָט† מיר† גע≠ זאָגט¨ † אַז† דו† ווייסט† דעם† וועג† צו† מייַנע†גליקן Æ —† אמת¨ † זאָלסטו† אָבער† וויסן אַז†דייַנע† גליקן†ליגן† ערגעץ†אין† אַ† ווייַט† פֿעלד¨ † פֿאַרוויסט† און† פֿאַר≠ וואַקסןÆ † ס& איז† שווער† אַהין† צוצו≠ קומעןÆ —† כ& ווייס¨ † אָבער† דאָס† וועט† מיך†סייַ (ווי† ניט†אָפּשטעלן Æ —† גוטÆ † זאָלסטו† גיין† גלייַך¨ † גלייַך† און† ווייַט¨ † ווייַטÆ † בייַם† סוף† וועסטו†זען† אַ†טיפֿן ¨† טיפֿן†ברונעם Ɔ נעםÆ †ער† האָט†זיך† אַרומגעקוקט¨ †אָבער קיינעם†ניט† געזעןÆ †שוין† זשע†האָט† אים דאָס†קליינע† מענטשעלע†מיטן† זי†לבער≠ נעם† קאַפּעליושל† אָפּגענאַרטÆ † פּלוצעם האָט† ער† זיך† געכאַפּט¨ † אַז† מע† דאַרף זאָגן† די† פּאַסיקע† ווערטער∫† האָט† ער זיי† געזאָגט∫† ”ברונעם ¨† ברונעם¨ † ווייַז דייַן†פּנים°“און†ווידער† איז†געשען† אַזוי¨ †אַז† ווי נאָר†ער† האָט†די† ווערטער†געזאָגט ¨† איז פֿונעם†שוואַרצן† ברונעם†אַרויסגעקומען אַ†קליין† מענטשעלע¨ †ווי† צוויי†טראָפּנס וואַסער† ענלעך† צו† די† ערשטע† צוויי מענטשעלעך¨ † נאָר† מיט† אַ† מעשענעם קאַפּעליושל†אויפֿן† קאָפּÆ —† וואָס† ביסטו† געקומעןø —† האָט† געפֿרעגט† דאָס† קליינע מענטשעלעÆ —† דייַן† ברודער† האָט† מיר געזאָגט¨ † אַז† דו† ווייסט† דעם וועג†צו† מייַנע†גליקן Æ —† אמת¨ † זאָלסטו† אָבער וויסן¨ † אַז† דייַנע† גליקן† ליגן ערגעץ†אין† אַ†ווייַט† פֿעלד¨ †פֿאַר≠ וויסט† און† פֿאַרוואַקסןÆ † ס& איז שווער†אַהין† צוצוקומעןÆ —† עס†מאַכט† ניט†אויס ¨† ווייַז מיר†דעם† וועג° —†גוט Ɔ גיי†גלייַך ¨† גלייַך†און ווייַט¨ † ווייַטÆ † בייַם† סוף† וועסטו† זען אַ† ברייט† פֿאַרוואַקסן† פֿעלדÆ † דאָרטן וועלן†ליגן† אַ†סך† קליינע†מענטשעלעך און† שלאָפֿןÆ † זאָלסטו† זיי† ניט† וועקןÆ געפֿין† נאָר† איין† מענטשעלע† מיט† אַ שמאַטענעם† קאַפּעליושל† אויפֿן† קאָפּÆ גיי†שטילערהייט† צו†אים† צו†און† וועק אים†אויף Ɔ ווייַטער†וועסטו† שוין†אַליין פֿאַרשטיין¨ †וואָס† מע†דאַרף† טאָןÆ דער† אָרעמער† ברודער† האָט† זיך דערפֿרייט†און† זיך†באַלד† געלאָזט†אין

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.