פֿפֿוס $ א פֿפֿו צפֿפֿת ביז אילת — א

Forward (Yiddish Edition) - - NEWS - צונויפֿגעשטעלט פֿון בÆ באַרטזאָן ©ישׂראל ®

צ ישן זיך דרייַ אַספּעקטן אָס רופֿן אַר ס באַ≠ גייַסטערונג∫ אַרכעאָלאָגיע¨ ייִדישע קונסט און ייִדיש לעבן אין משך פֿון ∞∞∞ ¨¥ יאָרÆ

אומזיסטע פּאַרקירונגס ערטער

פֿאַר תּל אָבֿיבער שאָפֿער

גר ס צופֿרידנק ט האָט אַר סגערופֿן בייַ דער תּל$ אָבֿיבֿער באַפֿעלקערונג דער באַשלוס פֿון דער מוניציפּאַליטעט אָפּצושאַפֿן דעם אָפּצאָל פֿאַר פּאַרקירונגס$ ערטערÆ איצט עט יעדער תּושבֿ האָבן די מעגלעכק ט צו פּאַרקירן דעם א טאָ אומזיסט ¨ מיטן א סנאַם פֿון אַזעלכע ערטער א ף ע לכע עס איז פֿאַראַן אַ בפֿירושער פֿאַרבאָטÆ

אין שייַכות דערמיט האָט דער תּל$ אָבֿיבֿער מעיאָר רון חולדאַי דערקלערט¨ אַז „דערמיט עלן נאָך נישט געל זט ערן די פֿאַרקער$ פּראָבלע≠ מען אָס זענען גע אָרן אַ מכּת$ מדינהÆ“ער האָפֿט אָבער¨ אַז די צאָל א טאָבוסן עט פֿאַרגרעסערט ערן און די באַ עגונג פֿון פּרי אַטע א טאָס עט ערן רעדוצירט¨ ייַל „ אָס ינציקער פּרי אַטע מאַשינען עלן קורסירן איבער די גאַסן — קלענער עט זייַן די צאָל פֿאַרקער$ אומגליקןÆÆÆ “

דאָס העכסטע געריכט: „ייִד האָב רעכט צו דאַ ענע

א פֿ הר הבית“

דער עקזיסטירנדיקער מצבֿ¨ אַז ייִדן טאָרן נישט דאַ ענען א פֿן הר$ הבית א פֿן סמך פֿון אַ פּאָ≠ ליצ יִשן באַשלוס¨ איז נישט געזעצלעךÆ אַז האָט דערקלערט דער חבֿר$ הכּנסת זאבֿ עלקין¨ פֿאָר≠ זיצער פֿון דער רעגירונגס$ קאָאַליציעÆ

איצט וועט יעדער ייִד אָס יל תּפֿילה טאָן א פֿן הר$ הבית — דאָס ה ליקסטע אָרט פֿאַרן ייִדישן פֿאָלק — קאָן עס טאָןÆ

עלקין¨ אָס איז אַ מיטגליד פֿון דער אינערן $ קאָמיסיע פֿון דער כּנסת¨ האָט באַה פּט¨ אַז ער האָט עגן דעם ענין געשמועסט מיטן פּאָליצ $ שעף און מיטן מיניסטער פֿאַר אינערלעכער זיכערה ט און ז איבערגעגעבן¨ אַז דאָס העכס≠ טע גע ריכט האָט לעצטנס געפּסקנט¨ אַז ייִדן מעגן דאָרט תּפֿילה טאָן¨ און די א פֿגאַבע פֿון די זיכערה ט$ כּוחות איז א סצומייַדן גע אַלד $ אַקטן¨ אָס קאָנען דאָרטן א סברעכן מצד דער אַראַבישער באַפֿעלקע רונג Æ דער ליבעראַלער אָרטאָדאָקסישער רבנים$ אָרגאַני≠ זאַציע „צוהר“אַר סצוקומען מיט דערקלערונגען עגן באַגרענעצן די ערט פֿון מתּנות¨ אָס דאַרף נישט איבערשטייַגן ∞∞≤ שקליםÆ דער רבֿ האַלט¨ אַז „מען דאַרף זיך נישט אַרפֿן מיט ט זנטער Æ“בפֿרט איז דאָס חל א ף משפּחות אָס זענען נישט פֿאַרמעגלעךÆ דער רבֿ האַלט — און דאָס איז ריכ≠ טיק¨ אַז נישט$ רייַכע משפּחות גיבן א ס באַדייַטנ≠ דיקע סומעס געלט א ף צו דינגען לוקסוס$ זאַלן און פּראַ ען חתונות י בייַ ראָטשילדן¨ אָדער בר$ מיצ ת — גלייַך י מען אָלט גע ען מיליאָנערן¨ און דערנאָך לייַדט מען די קאָנסעק ענצן און מען בלייַבט געענגט אין געלטÆ

א ך דער ה פּט$ רבֿ פֿון צפֿת¨ הרבֿ שמואל אליהו¨ אַ זון פֿונעם גע עזענעם רבֿ הראָשי¨ האַלט¨ אַז „מען דאַרף זייַן פֿאָרזיכטיק מיט מתּנות¨ נייַערט געבן אַזעלכע געשאַנקען אָס טראָגן אַ גייַסטיקן כאַראַקטער¨ י ספֿרים¨ מנורות אד1 גלÆ“

ישׂראל מוז$ צ יש די אייַנדרוקספֿולסטע אי דער עלט

די „ניו $יאָרק טייַמס“האָט די טעג פֿאַר≠ עפֿנטלעכט אַן אַרטיקל פֿון איר זשורנאַליסט עדואַרד ראָטשט ן¨ וּ עס זאָגט זיך¨ אַז „דער ישׂראל$ מוז פֿון ירושלים איז א נער פֿון די אייַנ≠ דרוקספֿולסטע אין דער עלט און עס איז כּדאַי זיך מיט אים צו באַקענעןÆ“דער אַרטיקל האָט געהאַט אַ שייַכות צו די אינ עסטיציעס אָס זענען דאָרט געמאַכט גע אָרן א ף די פֿאַרש דנסטע געביטן אין די לעצטע דרייַ יאָר און האָבן באַטראָפֿן ∞∞± מיליאָן דאָלאַרÆ

ראָטשט ן באַמיט זיך צו פֿאַרגלייַכן דעם מוז מיט אַנדערע אין דער עלט Æ די יקר$ המציאותן אָס ערן דאָרט א סגעשטעלט האָבן אַ שייַכות צו דער געשיכטע פֿונעם ייִדישן פֿאָלקÆ

„דער מוז “¨ זאָגט עדואַרד ראָטשט ן¨ „מאַכט אַ שטאַרקן רושם א ף די באַזוכער¨ נישט געקוקט אָס ער איז נאָך נישט אַלט קיין μ∞ יאָרÆ“

דער גענעראַל$ דירעקטאָר פֿונעם מוז דזש מס שנייַדער¨ עלכער איז באַשטימט גע אָרן א ף זייַן אַמט אין יאָר ππ∂± ¨ האָט באַ יזן צו פֿאַרבינדן הונדע רטער געזעלשאַפֿטן פֿון נ ט$ לייַדנדיקעÆ

כּדאַי צו באַמערקן¨ אַז זי האָט אייַנגעפֿירט דעם „טאָג פֿון מעשׂים$ טובֿים“ אָס ערט פּראַק≠ טיצירט אין μ∞ לענדער איבער דער עלט Æ איר פֿילאַנטראָפּישע איניציאַטי ערט שטאַרק גע≠ ל בטÆ

דער א ספֿרעג האָט גע יזן ¨ אַז די מעכטיק סטע פֿר מיט דער גרעסטער השפּעה איז די פּרעמיע≠ רין פֿון דייַטשלאַנד¨ אַנגעלאַ מערקעלÆ דאָס צ טע אָרט פֿאַרנעמט הילאַרי קלינטאָן און דאָס דריטע — מישעל אָבאַמאַ¨ די פֿר פֿונעם אַמעריקאַנער פּרעזידענטÆ

מיליאָנע כינעזער פֿאַראינטערעסירט אי ישׂראלדיקע

טעלע יזיע פּראָגראַמע

די ישׂראל$ טעלע יזיע האָט לעצטנס אייַנגע≠ פֿירט אַ פּראָגראַם א ף כינעזיש און מיר ערן גע ר ¨ אַז די צאָל צוש ער גר כט צו עט אָס ניקער פֿון דרייַ מיליאָן מענטשןÆ

די דאָזיקע פֿאַראינטערעסירונג איז א ך בולט א פֿן געביט פֿון טוריסטיק און אין משך פֿונעם אַדורכגעלאָפֿענעם יאָר איז די צאָל טוריסטן גע≠ שטיגן מיט Æ≥±• עס האָט זיך א ך פֿאַרגרעסערט די צאָל כינעזישע צוש ער אָס קומען ק ן ישׂראל זיך לערנען עבֿרית און באַקענען זיך בעת פֿאַר≠ ש דענע קורסן מיט דער ייִדישער קולטורÆ א ך אין כינע לערנט מען עבֿריתÆ דרך$ אַגבֿ¨ איז כּדאַי צו באַמערקן¨ אַז פֿיל ישׂראלים האָבן זיך גענומען צו לערנען כינעזישÆ דאָס מערקט זיך זינט די האַנדלס$ באַציִונגען זענען גע אָרן אינטענסי ער און מען נ טיקט זיך אין מענטשן צו פֿירן קאָרעספּאָנדענץ און דערל דיקן ענינים פֿון אַן אַדמיניסטראַטי ן כאַראַקטערÆ

יפֿל דאַר מע א סגעב א אַ

מתּנה פֿאַר אַ חתונה?

איצט¨ נאָך די דרייַ טר ער$ אָכן מערן זיך די חתונות און כּלערל פֿאַמיליע$ שׂימחותÆ דאָס האָט באַ גן דעם רבֿ דוד סאַניו¨ פֿאָרזיצער פֿון

א אי ישׂראל קאָ זי אַזעלכס

טרעפֿ ...

אין ל ף פֿון אונדזער זשורנאַליסטישער טעטי≠ ק ט איז אונדז א סגעקומען נישט א ן מאָל ל ענען מכּוח טעותים אָס ערן באַגאַנגען דורך דאָק≠ ט רים$ כירורגן¨ עלכע אָפּערירן אַ פּאַציענט און שנייַדן א ס אַ נישט$ ריכטיקן אבֿרÆ

אַזעלכס איז געשען אינעם אָסותא$ שפּיטאָל¨ וּ אַ כירורג האָט באַזייַטיקט אַ נישט$ ערנסטן אָנ וּקס א פֿן אונטערשטן ט ל פֿונעם לינקן פֿוס בייַ אַ פֿר ¨ אין דער צייַט ען די אָפּעראַציע האָט געדאַרפֿט דורכגעפֿירט ערן א פֿן רעכטן פֿוסÆÆÆ

אין רעזולטאַט פֿונעם טעות האָט די פּאַציענ≠ טין אַרייַנגעטראָגן אַן אָנקלאַגע קעגן דעם דאָק≠ טער און דאָס געריכט האָט אים געפּסלט א ף μ± חדשים צייַט¨ נעמענדיק אין אַכט¨ אַז דער דאָקטער האָט זיך אַפֿילו נישט אַנטשולדיקט און פּרובירט פֿעלשן די הסכּמה אָס די קראַנקע האָט געדאַרפֿט אונטערשרייַבן¨ אַז מען זאָל איר באַזייַטיקן די צרה א פֿן ריכטיקן אבֿרÆ

צום גליק האָט דער טעות נישט געהאַט ק ן טראַגישע קאָנסעק ענצן¨ נאָר די פּאַציענטין האָט דערקלערט¨ אַז זי סט נישט צי זי עט זיך איצט לאָזן אָפּערירן אַ צ ט מאָלÆ

י באַ וּסט¨ געשעען אַזעלכע טעותים א ך אין אַנדערע שפּיטעלער¨ נאָר אין ישׂראל געשעט עס צום גליק ז ער זעלטןÆÆÆ

א פֿ 64סט אָרט

ער איז די מעכטיקסטע פֿר אין דער עלט Æ אַן א ספֿרעג אין דעם זין איז בייַ אונדז לעצטנס דורכגעפֿירט גע אָרן און האָט באַ יזן¨ אַז א נע פֿון די שטאַרקסטע פֿר ען נישט אין פֿיזישן זין¨ נייַערט א פֿן פֿינאַנציעלן געביט איז די פֿאָרזיצערין פֿון „בנק $הפּועלים“שערי עדיסאָן¨ עלכע פֿאַרנעמט דאָס ¥∂סטע אָרטÆ

שערי עדיסאָן איז אַ פֿר מיט גר ס השפּעה Æ איר פֿאַרמעגן ערט געשאַצט א ף Æπ≥ מיליאַרד דאָלאַר Æ זי איז¨ אַגבֿ¨ די רייַכסטע פֿר אינעם מיטעלן מיזרחÆ דאָס דערל בט איר צו העלפֿן

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.