ייִדיש לעב בליט בייַ קאַמפּוס אי טאָראָנטאָ

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

טאָראָנטאָ ¨† קאַנאַדע† ©ייִט 3אַ ®Æ † †— טאַאַלי† לעס†טער† טאָלמאַן¨ † די† וויצע פּרעזידענט†קע† אין† האַנדל ענינים† בייַ† דער† פֿעדעראַ†ציע† פֿו≠ נעם†„פֿאַראייניקטן† ייִדישן†אַפּעל #† ©3 UJA3 ®† אין† טאָ†ראָנטאָ ¨† האָט† געגעבן† אַ† ברייטן† מאַך† מיט† איר†האַנט† און†געוויזן† אויף†דער† נייַעם†קהילה קאָמפּלעקס ¨† ווע†לכער† געפֿינט†זיך† גלייַך†לעבן† דער† שטאָט† אויפֿן† צפֿוןÆ † דער† קאָמפּלעקס ¨† ווע†לכער† קאָסט† Π솱 מיליאָן† דאָלאַר¨ † שטייט† אויף† אַן† אָרט¨ † וווּ† בלויז† מיט† עטלעכע† יאָר† צוריק ¨ † ווי† עס† האָט† דערציילט† טאָלמאַן¨ † איז† געווען† אַ† ליי†דיק† פֿעלד† באַוואַקסן† מיט† גראָז† און† בי†ימער Æ † דער† צענטער† האָט† זיך† גע†עפֿנט† זונטיק Æ

דער†נייַער† צענטער†אין† טאָראָנטאָ ¨† וועל≠ כער† הייסט† „דער† ייִדישער† קהילה קאַמ†פּוס† אויפֿן†נאָמען† פֿון†יוסף† און†וואָלף† לע†באָוויץ #† און† פֿאַר†נעמט † μ∞† אַקערס† לאַנד¨ † איז† איינער† פֿון† די† סאַמע† אַמביציעזע† ייִדי†שע† פּראָיעקטן† אין† קאַ†נאַ† דע Æ † דער† שטח† פֿונעם† קאָמפּלעקס† באַ†טרעפֿט ∞∞† ∞¨ †≤∞∞ קוואַדראַט † פֿוס† און† אַנט≠ האַלט† אַגע†נטורן† פֿאַר† סאָציאַלער† הילף ª† אַ† צאָל† קאָנפֿע†רענץ זאַלן ª † אַן† עגאַליטאַרע† קאָ†נסערוואַטיווע† סינאַ†גאָ† גע† מיט† פֿאַרנאַכט קלאַסןª † אַ† קינדער≠גאָרטן ª † אַ† טעאַ†טער† און† אַ† קונסט גאַלעריעª † אַ† ייִדישע† מיטל שול ª† אַ† וווין אָרט† פֿאַר† אינוואַלידן† און† אַ† גרוי≠ סער† ספּאָרט צענטער† מיט† דרייַ† זאַלץ באַסיי≠ נעןÆ † אין† דער† נאָע†נטער† צוקונפֿט† פּלאַנירט† מען† אויך† צו† עפֿענען† אַן† אָנהייב שול† פֿאַר† קליינע† קי†נדער† און† אַ† מעדיצינישן† אָפּטייל† מיט† ∞±† דאָק†טו† ירים Æ † דער† אונטערערדי†שער† גאַראַזש†האָט† גע†נוג† פּלאַץ†פֿאַר μ∞††≥ אויטאָס Ɔ דער† קאָמ†פּלעקס† איז† אַרומגע†רינגלט† מיט† פּרעכטיקע†גערט† נערÆ

דוד† סאַדאָווקסי¨ † אַן† אַנדער† פֿאָר†שטייער† בייַ† דער† פֿעדעראַציע† פֿונעם† „פֿאַראיי† ניקטן† ייִדישן†אַפּעל #¨ †וועלכער† טראָגט†דאָס† אַחריות† פֿאַר† די† ייִדישע† קהילה אַנשטאַלטן¨ † האָט† דערקלערט† דער† ייִט3 אַ ¨† אַז† אין† גאַנץ† צפֿון אַמע†רי† קע† איז† נישטאָ† קיין† אַנדער† צע†נטער† פֿון† אַזאַ† מיןÆ † און† דערצו¨ † האָט† זיך† אייַנ†גע≠ געבן† צו† געפֿי† † נען† דעם† נייטיקן† בודזשעט† און† אויפֿצו†שטעלן† דעם† קאָמ†פּלעקס† באַצייַטנס ¨† לויטן† פּלאַןÆ

דער†נייַער† ריז†יקער† קהילה צענטער†ג עפֿינט†† זיך† אינעם† שטעטל† וואָהען¨ † פֿיר† מייַל† פֿון† טאָראָנטאָ Ɔ די† ייִדי≠ שע† באַפֿעלקע†רונג† אין† דער† טאָראָ†נטאָ געגנט ¨† אַרייַנגע†רעכנט† עט≠ לעכע† † פֿאָר†שטאָט מו≠ ניציפּאַל†יטעטן† אינעם† צפֿון ראַיאָן¨ † האַלט† אין† איין† וואַקסן† —† אַ† סך† ג†יכער ¨† ווי† די† אַנדערע† ייִדי†שע† קהי†לות† אין† קאַ†נאַדע Ɔ די† צפֿו†נדיקע† פֿאָר†שטעט ¨† לעבן† דעם† נייַעם† צע†נטער ¨† ציִען† צו† נייַע† ייִדישע† תּוש≠ בֿים† פֿון† מאָנטרעאָל † ¨† ווינ†יפּעג† און† אַנדע†רע† קאַ†נאַ† די†שע† שטעט¨ † ווי† אויך† עמיג†ראַנטן† פֿון† ישׂראל¨ † דרום אַמע†רי† קע¨ † רוסלאַנד† און† אַ†רגענ≠ טי†נע Ɔ בערך† ∞∞ ∞¨ Π∞† ייִדן¨ † פֿערציק† פּראָ†צענט† פֿון† דער† ייִדישער† באַפֿעלקע† † רונג† אין† דער† טאָראָ†נטאָ געגנט ¨† לעבן†אויפֿן† צפֿון¨ †ווי† עס†האָט† איבע†רג עגעבן†† טשאַרלז† שחר¨ † אַ† דעמאָגראַפֿי≠ שער†פֿאָר† שער†פֿון† מאָנטרעאָל † Æ

אינעם† יאָר† πΣ±± ¨† האָט†די† אָרטיקע†ייִדישע† קהילה† באַטראָפֿן† בלויז† אַרום† μ∞∞¨ †± נפֿשותÆ † די† גאַנצע† געגנט† איז† דעמאָלט† † באַ†שטאַ† נען¨ † על פּי רובֿ ¨† פֿון† וויל†דע† וועלדער† און† פֿעל†דער Ɔ במשך† פֿון† די† פֿאַר≠ גאַנגענע†∞¥†יאָר ¨† איז†זי† פֿאַ†רוואַנדלט† געוואָרן† † אין† אַ† נעץ† פֿון† פֿאָר≠ שטעט¨ † וווּ† עס† וווינען† הייַנט†אַ† סך†ייִדן Ɔ טאָל≠ מאַן† האָט† איבע†רגע≠ געבן¨ † אַז† אַ† סך† יונ≠ גע† משפּחות¨ † ווע†לכע† האָבן† זיך† אַריבער≠ געקליבן† † פֿון† טאָראָנטאָ† און† אַ†נדערע† געגנטן† צו†ליב† בי†ליקערע† פּרייַזן† פֿון† די† הייַזער† און† אָפֿענע† שטחים¨ † באַטראַכטן† † שוין† דעם† נייַעם† קאָמפּלעקס† † ווי† אַ† צע†נטער† פֿונעם† סאָציאַלן† לעבןÆ †זי† האָט†דע רקלערט†¨ †אַז† די†אָרטיקע† ייִדן† זוכן† נישט† מער† ריזיקע† שילן¨ † ווי† פֿריִערª † זיי† זענען† † מער† פֿאַראינטערעסירט† † אין† אַ† פֿאַראיי≠ ניקט† אָרט¨ † וווּ† מע† קאָן† געפֿ† † ינען† אַלע† סאָרטן ייִדי†שע† אַנשטאַלטן†אויף† איין†אָרט Æ

דער†נייַער† קהילה צענטער†איז† נישט†דער איינציקער† סימן† פֿונעם† בליִענדיקן† ייִדישן לעבן† אין† טאָראָנטאָ געגנטÆ † אַ† העלפֿט† פֿון בערך† ∞≥† אָרטיקע† חב3 ד הייַזער† האָבן† זיך געעפֿנט† אין† די† לעצטע† פֿינף† יאָרÆ Π†† פֿון† זיי געפֿינען† זיך† אינעם† צפֿונדיקן† יאָרק ראַיאָןª איין† בית חב3 ד† איז† געשאַפֿן† געוואָרן† פֿאַר יונגע† ישׂראלים Æ

די† קהילה אָרגאַניזאַציעס† האָבן† גע†קויפֿט דאָס† לאַנד† פֿאַרן† נייַעם† קאַמפּוס† אינעם† יאָר πππ± ª †אינעם† יאָר ∞∞∞† ≤¨ †האָט† מען†אָנ† גע†הויבן אַ†קאַמ† פּאַניע†צו† זאַמלען†∞∞¥†מיליאָן† דאָ†לאַר פֿאַר†ייִדי† שע†קהילה פּראָיעקטן Æ †צום† הייַ†נטיקן טאָג† האָט† מען† שוין† געזאַמלט† ∞∞≤† מי†ליאָן ª אַ† טייל† פֿו†נעם† געלט† איז† אויסגענוצט† גע≠ וואָרן¨ † כּדי† אויפֿ†צו† שטעלן† דעם† נייַעם† קאָמ≠ פּלעקס Æ † די† פּראָ†ווינץ גערירונג† פֿון† אָנטאַ†ריאָ האָט† אויס†גע† געבן† אַ† סובסידיע† אויף† אַ† סו†מע פֿון † μ †± מיליאָן† דאָלאַרª † נאָך † μ †± מיליאָן† האָט בייַגע†שטייַערט† די† פֿעדעראַלע† רעגירונג Æ † די משפּחה† לע†באָ† וויץ† האָט† געגעבן†∞≥† מי†ליאָן ¨ און† צוגע†זאָגט† נאָך† אַ† האַלבן† מיליאָן¨ † אויב מע†וועט† אָנ†רופֿן† לכּבֿוד†זייער† נאָמען†די† גאַס ¨ וואָס†פֿירט† צום†קאַמ† פּוס ª †מע† האָט†טאַקע† אַזוי געטאָןÆ

די† ייִדישע† באַפֿעלקערונג† אין† קאַנאַדע וואַקסט† כּסדר† נישט† בלויז† אין† טאָראָנטאָ¨ † הגם נישט†מיט† אַזאַ†אימפּעט Ɔ במשך†פֿון† די†לעצטע ∞±† יאָר† איז† זי† געוואַקסן† אויף†¥† פּראָצענט¨ † פֿון Σ∞†≥ ביזΠμ† †≥ טויזנט† נפֿשותÆ † אין† דער† זעלבער צייַט¨ †איז† די†צאָל† ייִדן†אין† דער†טאָראָנטאָ געגנט געשטיגן†אויף†∞±† פּראָצענטÆ

ון ר ןטשיל ג

Photography Arron Jen

דער נייַער ייִדישער קהילה ק מפּוס אין ט ר נט רשט ט

Photography Arron Jen

יוסף לעב וויץ ב טייליקט זיך אין דער ע ענונג צערעמ ניע ונעם נייַעם ייִדישן קהילה ק מפּוס

אין ט ר נט רשט ט

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.