פֿפֿו צפֿפֿת ביז אילת — א %$ א פֿפֿוס

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

נייַע שטייַער פֿאַר 20 מיליאַרד שקלי צו באַזייַטיק דע קריזיס

די רעגירונג גר ט זיך אייַנצופֿירן כּלערל גזירות און בודזשעטאַרע רעדוקציעס כּדי זיך צו פֿאַרמעסטן מיטן ש ערן מצבֿ אין עלכן עס געפֿינט זיך די מדינה! ירטשאַפֿט Æ מען רעכנט¨ אַז די דאָזי≠ קע שריט עלן אַרייַנברענגען דעם אוצר הכנסות אין דער ה ך פֿון ∞≥ מיליאַרד שקליםÆ „נישטאָ ק ן אַנדער ברירה י פֿאַרגרעסערן די שטייַערן“¨ האָט דערקלערט דער פֿינאַנץ! מיניסטער יובֿל שט ≠ ניץÆ עס עלן אַז' אַרום געהעכערט ערן דער אייַנקונפֿט! שטייַער¨ דער אָפּצאָל מצד פֿאַרמעגלע≠ כע שיכטן¨ דאָס הייסט¨ פֿון די גבֿירים אָס פֿאַר≠ דינען מער פֿון אַ מיליאָן שקלים אַ יאָר¨ די צינדזן פֿאַר גר' סע אונטערנעמונגען און אינדוסטריעלע¨ די איבערגעטריבענע ה' כע געהאַלטן¨ דאָס הייסט¨ די ל' נען אָס באַטרעפֿן מער פֿון ∞∞∞ ¨≤∞ שקלים אַ חודש און באַפֿולמעכטיקן דעם פֿאָרזיצער פֿון דער שטייַערן! דירעקציע דורון אַרבלי צו פֿאַרשטאַרקן דעם קאַמף קעגן דעם ש אַרצן מאַרק¨ דאָס הייסט¨ פֿון די הכנסות פֿאַר עלכע מען פֿאַרלעצט דאָס געזעץ¨ נישט צאָלנדיק ק ן קאָנטריבוציעסÆ

גלייַכצייַטיק ערט איבערגעגעבן¨ אַז מען עט רעדוצירן די געלט! אונטערשטיצונגען א' פֿן גע≠ ביט פֿון ביטוח לאומי ©נאַציאָנאַלע פֿאַרזיכערונג ®¨ מיטן א' סנאַם פֿון די אונטערשטיצונגען פֿאַר זקנים¨ שואה! געראַטע עטע און אינ אַלידןÆ

געשטאָרב אַ ישׂראל העלד

אין עלטער פֿון Π≥ יאָר איז די טעג אַ עק אין דער א ביק ט דער גע עזענער קעמפֿער אַבֿרהם אַביגאַדאָראָ יטש¨ עלכער איז בשעתּו דעקאָרירט גע אָרן מיט דער העכסטער צה. ל! אויסצ כענונג פֿאַר זייַנע גבֿורה! טאַטן בעת דער זעלבשטענדי≠ ק ט! מלחמה אין Ππ¥ Ʊ ער איז באַערדיקט גע אָרן אינעם בית! עלמין פֿון הרצליה¨ בייַ דער אָנ עזנה ט פֿון רעגירונגס! לייַט און אַרמ !אָפֿיצירן Æ

אַביגאַדאָראָ יטש האָט זיך א' סגעצ כנט אינעם קאַמף קעגן אַ פּאַלעסטינער קאָנ ' פֿון מילי≠ טערישע א' טאָס אָס איז געפֿאָרן פֿון ב רוט א' פֿן עג ק ן חיפֿה און געפֿירט אַ סקלאַד מיט גע ערÆ

אַביגאַדאָראָ יטש האָט¨ זייַענדיק א' פֿן שאָס ¨ א נער אַל ן¨ צעשטערט א ניקע פֿון די דאָזיקע א' טאָסÆ די איבעריקע קעמפֿער האָבן זיך געפֿונען ייַט פֿונעם שאָס Æ

אַביגאַדאָראָ יטש האָט באַ יזן צו פֿאַרטרייַבן דעם שׂונאÆ פֿאַר דעם דאָזיקן טאַט האָט ער זיך פֿאַרדינט מען זאָל אים געבן¨ י געזאָגט¨ די העכס≠ טע מיליטערישע א' סצ כענונגÆ

אין דער דאָזיקער אַקציע איז אַביגאַדאָראָ יטש פֿאַר וּנדעט גע אָרן און געלעגן עטלעכע חדשים אין שפּיטאָלÆ ער האָט אָבער געראַטע עט די שטאָט חיפֿה¨ זי זאָל¨ חלילה¨ נישט אַרייַנפֿאַלן אין אַראַבישע הענטÆ

ש ער צו קריג אַ בני פֿאַר דער ישׂראל אַמבאַסאַדע אי קאַיִר

זינט דער פּערסאָנאַל אין דער ישׂראל! געזאַנד≠ שאַפֿט אין קאַיִר האָט פֿאַרלאָזט איר בנין צוליב דעם אָנגריף אין סעפּטעמבער ∞±±≤ ¨ קאָן אונדזער פֿאָרשט ערשאַפֿט נישט געפֿינען ק ן אָרט¨ וּ מען זאָל א' פֿנעמען מענטשן און פֿירן אַ נאָרמאַלע דיפּלאָמאַטישע טעטיק טÆ

ל' ט י עס האָט דערקלערט אונדזער אַמבאַ≠ סאַדאָר יעקבֿ אמיתּי איז עס אַ פּועל! יוצא פֿון דעם אָס ק נער יל אונדז נישט פֿאַרדינגען אַ דירהÆ די יעניקע אָס ילן עס טאָן פֿאָדערן אַ פֿאַנטאַסטי≠ שע סומע געלטÆ אַז' ¨ אַז מיטן ק אַרטיר! געלט אָס די מצרים פֿאָדערן¨ אָלט מען געקאָנט פֿאַרדינגען נישט א ן דירה¨ נאָר אַ גאַנצן ק אַרטאַלÆÆÆ

די פּאָליצ באַריכט: „די צאָל

פֿאַרברעכנס איז געפֿאַל “

דער פּאָליצ !שעף יוחנן דנינו האָט די טעג דערקלערט¨ אַז אין די ערשטע אַכט חדשים פֿון יאָר¨ איז געלונגען צו פֿאַרמינערן די פֿאַרברעכע≠ רישק ט !פֿאַלן מיט 앨 אין פֿאַרגלייַך מיט דער זעלבער תּקופֿה אין ±±∞≥ און אָס ש ך די געזעץ! ברוכן אינעם אַראַבישן סעקטאָר¨ זענען די געזעץ ! פֿאַרלעצונגען נאָך מער רעדוצירט גע אָרןÆ

„פֿאַרשט ט זיך“¨ האָט דער קאָמיסאַר דנינו געזאָגט¨ „אַז דאָס האָט צו טאָן מיט פֿאַרברעכע≠ רישק ט! פֿאַלן עגן עלכע מען אינפֿאָרמירט די פּאָליצ Æ פֿאַראַן אַזעלכע עגן עלכע די פּאָליצ סט נישטÆ גנבֿים¨ רוצחים און ש ינדלער האָבן זיך אַז' אַרום איבערצייַגט¨ אַז אין אָנבליק פֿון דער געלונגענער פּאָליצ !אַרבעט ל' נט זיך נישט צו זייַן אַ פֿאַרברעכער אין מדינת! ישׂראלÆ

„פֿון דער צ טער זייַט“¨ זאָגט ער¨ „אַז עס איז געשטיגן מיט •∞≥ די צאָל גנבֿות פֿון מאָבילע טעלעפֿאָנען און א' ך צו דעם עט קומען אַ סוףÆ“

אין רעזולטאַט פֿון דער דאָזיקער געלונגענער אַרבעט האָט דער פּרעמיער נתניהו גראַטולירט די פּאָליצ !אָנפֿירונג און פֿאַרזיכערט¨ אַז די רעגירונג עט נאָך מער אונטערשטיצן די פּאָליצ דורך פֿאַרגרעסערן איר בודזשעט און דעם פּערסאָ נאַלÆ

ידער אַ מאָל איז א' סגעבראָכן אַ סקאַנדאַל אין אַן א' טאָבוס פֿון בני! ברק קעגן אַ פֿרייַלין אָס האָט נישט גע אָלט נאָכגעבן דער פֿאָדערונג פֿון אַ חרדישן ייִד¨ זי זאָל זיך אַ עקזעצן אין דעם הינטערשטן ט ל¨ ייַל ל' ט זייַן מ נונג טאָרן מענער נישט פֿאָרן אין דער זעלבער אָפּט לונג¨ אַן איסור אָס איז אונדז נישט באַקאַנט פֿונעם קיצור! שולחן! ערוך¨ און א' ב עס איז יאָ פֿאַראַן ערגעץ וּ אַזאַ איסור¨ איז נישט צו פֿאַרשט ן¨ הלמאַי די חרדים אין אַנדערע לענדער סן נישט פֿון דעם דאָזיקן דיןÆ

דאָס מ דל¨ דילעב קאַראַזי¨ האָט געענדיקט לערנען אין דער דאָרטיקער שול און זיך געגר ט צו פֿאָרן אַה ם מיט אַן א' טאָבוסÆ זי האָט זיך אַ עקגעזעצט אין די פֿאָדערשטע געזעסן נעבן דעם שאָפֿערÆ אַז' איז זי געפֿאָרן עטלעכע גאַסן ביז עס האָט זיך באַ יזן אַ ייִד מיט באָרד און פּאות און געפֿאָדערט פֿון איר זיך אַ עקזעצן ייַט פֿון די מענער¨ ייַל „אַז ' איז די הלכה“¨ האָט דער זקן געזאָגטÆ

אַז' י דאָס מ דל האָט זיך אָפּגעזאָגט צו דערפֿילן זייַן פֿאַרלאַנג האָט ער אָנגעה 'בן שרייַען און שעלטן¨ באַנוצנדיק אַזעלכע באַל דיקונגען י שיקסע¨ כאָליערע¨ טינופֿת¨ א' ך אַנדערע קללות און אַפֿילו א' ף איר געשפּיגןÆ

די א נציקע אָס האָט רעאַגירט צ ישן די פּאַסאַזשירן איז גע ען אַ פֿר' ¨ עלכע האָט אָנ≠ געה' בן שרייַען מען זאָל זי לאָזן צו רוÆ דאָס האָט אָבער נישט געהאָלפֿןÆ

י אַ פּועל! יוצא דערפֿון האָט דאָס מ דל זיך באַקלאָגט אין דער דירעקציע פֿון אגד! א' טאָבוסן¨ עלכע האָט צוגעזאָגט א' סצופֿאָרשן דעם עניןÆ

עס שייַנט¨ אַז הייַנטיקע חרדים סן נישט¨ אַז מיט אַזאַ פֿירונג עט מען נישט מקרבֿ זייַן ק ן עלטלעכע ייִדן¨ נאָר להיפּוך — ז דער ייַטערן פֿון דער רעליגיעז! טראַדיציאָנעלער לעבנס! פֿירונגÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.