האַרבסט מאָטי אי ייִדיש ליד

Forward (Yiddish Edition) - - קונסטאוןקולטור -

די מער איז ר זלעך +י שפּר ץ א/ ף ט ג, די +ייַנבלעטער ון בוריק שייַנען ל/ טער, דער ריז דער רעטעך קריכט ק/ ם א/ ף דער + ג, די אוגערקע איז גר/ ס, די בולבע — שטייַף, און א/ ך דער געלער קירבעס איז ש/ ן רייַף. די ה/ ט ון ק +ענע איז דיק גע דערט, +י גרינער מ רמ ר מיט בל/ ען שטרייַף; און א/ סגעשניטן ביז צום ש+ רצן י דער, צעשטר לט זיך ון דער ק +ענע זון, און טרי ט מיט בלוט א/ ף הילצערנע געשטעלן, די דיניע, +י + רעם א3 ון הון, איז ריש און ז טיק , דורכזיכטיק און העל, איר ל 3ש איז +ייַס , איר ש לעכץ — ה ניק געל, און נגעצונדן זייַנען די מ רעלן. א/ ף ל /מען ליגט נ ך דער רט ג דער ייַכטער , און מיט ט/ דימענטענעם לייַכט ער. דער סיר פּ טרי ט ון 3 גן קרענץ און ט3 טלען, איך זע א/ ך זעק מיט ניס ון לע ס רטן; און מ דנע צוקער ל נצן, + ס זיך ק3 טלען און איך ה ב ניט געזען אין ק3 ן שום ג רטן. אין שמ לע קערב ון צ+ ייַגעלעך גע ל כטן, דער +ייַנטר /ב ל/ כט אין ס ק אין א/ סגעק כטן, און שייַנט +י פּערל, ינקלט +י ש+ רצ פּל , +וּ ס& איז רייַן ג לדן ליכט און צ פּלט. און גר זן געל רטריקנטע אין ל ם . און דורכן רה נג ון די +ייַסע ר/ כן קומט געפּילדער און געקל נג ון יונגע קינדער — גר3 כט נעפּלדיק צו מיר, +י ון ן נדער +עלט . דער ש ר ער ר/ ך רשיכּורט יעדן חוש און אינעם ה רצן ציטערט, ציטערט, קלינגט…

האַרבסט אי טאַדזשיקיסטאַ

פֿון ח* ם גראַדע

די +ערבע קריגט אין ה רבסט ק לירטע צעפּ, ון אירע לעכטן לן געלע ק מען, און לע ב3 מער מיט די גרינע קעפּ ר+ נדלען זיך אין קופּערר/ טע ל מען . נ ר +י ל רבן ס& ז לן ז3 ניט צירן, רבלייַבן +עלן ז3 ה/ ל נ קעט רירן , מיט בלעטערג לד צו וסנס ון די שט מען. צונ/ געק 3טלט א/ ף דער ברוסט מטבעות, מיט גלעקלעך א /ף די קייַלעכדיקע היט, אין של 3ערס , צוגעשפּיליעט מיט קמיעות — די ר /ען ש +עבן דורך מיט לייַכטע טריט. מיט א/ סגעפּוצטע + נצעס סי+ ע בערד, די מידבר זקנים ה/ דען זיך א/ ף קעמלען, און יונגען שטורעמען א/ ף ה3 סע ערד , און קינדער טרייַבן א3 זעלעך + ס דרעמלען. ון לע עקן ציט מען צום י ריד, +וּ ס& ציגלט א/ ס אין טומל ון די קרעמער דער + נדער זינגער זייַן נסו יק ליד, ב גל3 ט ון צ+ 3 סטרוניקן כּלי זמר. בלינדער זינגער, אונטער זיך די יס , ה לט צו מייַן ה נט און מורמלט א/ ף זייַן לשון +י ליכטיק ס& +עט מייַן מזל זייַן, +י זיס; דער טרע ער, +ילד ר + קסן +י מיט מ ך, ר זייַן נ* יאות בעטלט פּ ר גר שן — און זעט ניט ז מייַן רעם הענגט מיר נ ך, גלייַך +י צ+ ייַג אין רעגנגוס צעפּל שן. און ל נג נ ך שט3 איך בייַ דעם בלינדן טרע ער, און שטופּ זיך שפּעטער אין געדר נג ון מ רק בייַ זעק מיט ר זשינקעס, בייַ טישן ע ער , און שטעל זיך פּ בייַ קעפּלעך קר/ ט ב רג. דער פּ מיד ר איז נ ך ון ייַער ר/ טער,

דער† מאָטי4 † פֿון† די† סעזאָנען† האָט† אַלע† מאָל† פֿאַרנומען† אַ† צענטראַל†אָרט† אין†דער† ייִדישער†פּאָעזיע Ɔ† 4עגן† האַרבסט†האָבן† דיכטער†אין† פֿאַרש6 דענע†צייַטן† באַשריבן†די† ש6 נק6 ט†פֿון† דער† נאַטו†ר†—† ט6 ל†מאָל† רעפֿלעקטירן†די† לידער†די† געמיטער†פֿון† די† פּאָעטן∫†א 6נזאַמק 6ט† אין†י Ɔ יÆ †ש 4אַרצס† עלעגיש†ליד†††„ אין†ליכט† פֿון†סוף /זומער “†¨ †אין† 4עלכן† דער†פּאָעט† פֿאַרגלייַכט†זייַן† געמיט† † מיט† דער† שטילער† האַרבסטיקער† נאַטור†¨ ††און† ער† ציטירט† צ4 6† מאָל†די† פֿיר†שורות† פֿון†אַ† ליד† † פֿון†י Ɔ לÆ †פּר ץ†∫†„†איך† ג6 †אַרום† אין† פֿרעמדן† 4אַל ד†¨ ؆ עס† לייַכט† די† זון†¨ ††נאָר† מיר† איז† קאַלטª ؆ זי†נגען† זינג† איך††—† † מייַן† געזאַנג؆ † 4ערט† פֿאַרשטומט† אָן† 4ידע† רקלאַנגÆ“† ח6 ם† גראַדע¨ † פֿאַרקערט¨ † ברענגט† אַ† בילד† פֿון† אַ† רחבֿותדיקן† האַרבסט† אין† טאַדזשיקיסטאַן†¨ † 4וּ† מע† קומט† א5 ף† אַ† יאַריד† באַ≠ גל6 ט†פֿון† מוזיק†¨ †4 וּ†דער† מאַרק†איז† אָנגעפֿילט†מיט† פּרע†כט† יקע† גרינסן†און† פֿרוכטןƆ†

אי ליכט פֿו סו' זומער (פֿראַגמענט )

פֿון יÆ יÆ ש)אַרץ

עלעגיש זינגט ד ס ה רץ, ד ס מידע ה רץ, אין קל רן, אין סוף זומערדיקן ליכט. דער גר/ סער חן און צער ון +עלקן ש+ עבט און שפּר3 ט זיך א/ ן פּ רק, א/ ף ב/ ם און גר ז. די הימלען זייַנען בל/ , טי ער בל/ , די זון ברענט קל ר אין בל/ ער ליכטיק3 ט. איך זיץ, מייַן פּנים צו דער זון גע+ ענדט, און טרינק די גוטע + רעמק3 ט, + ס גלעט, מיט א/ גן ה לב רמ כט. די ב3 מער רעגענען ן א/ הער און ן פּשטעל א/ ן גר ז מיט געלע בלעטער, בינען זשומען שטיל און 3 גל צ+ יטשערן ון צ+ ישן צ+ ייַגן, אין שטילק3 ט ון דעם ליכטיקן בייַט ג + ס שפּ נט מיט של+ ה און מיט גוטער רו — ברומט טיף אין מוח און אין שטילן ה רץ +י ס& + לט ט/ ב גע+ רקעט ון חור* ה, ן לט געז נג + ס כ& ה ב געקענט מ ל און ה ב רגעסן ל נג, און ה ט צינד דער+ כט און טרעט ניט פּ און רירט ביז שטילע טרערן: איך ג3 רום אין רעמדן + לד, עס לייַכט די זון, נ ר מיר איז ק לט; זינגען זינג איך — מייַן געז נג +ערט רשטומט ן +ידערקל נג . , קל רע ליכטיק3 ט ון אונדזער ה רבסט — ש/ ן ערציק י ר +י כ& לעב דורך דייַן פּר כט און ס& קען ניט ה רץ זיך נ ר 3ען גענוג, און ס& קען ד ס א/ ג ניט זעטיקן זיך ג ר מיטן חסד ון די רבן און ק לירן און מיטן מילדן קל רן ליכט + ס שטר מט אין גר/ סער של+ ה. (+ רה טיק, גיב ג ט, די של+ ה ז ל ניט +ערן פּגעט ן ון אונדז און ון די קינדער אונדזערע און ונעם ג נצן ל נד). די הענגלעך מ לינעס, +י ר/ טע הענגלעך קרעלן, לייַכטן דורך די געלבלעך גרינע צ+ ייַגלעך ון די ב3 מלעך, און +ייַסע זייַלן ר/ ך — ז3 ג3 ען א/ ף ון ייַערן ון נגעש רטע בלעטער; און ז ד ס לינדע +ינטל כט דורך — דערג3 ט צו מיר, ד א/ ף דער פּגעל 3גטער ב נק, דער ש ר ער ריח ון געברענטע בלעטער, מיט +ייַניק 3ט און ביטערק3 ט ון ז טן

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.