ברו רי קי , פֿו „גרונט "טענדענצ פֿו דער ייִדישער ליטעראַטור אי אַמעריקע“(„זאַמלביכער“, 2, ז 310311— (

Forward (Yiddish Edition) - - ינטעלע ייִדיש ¿ דאָאָס -

אַמעריקע† האָט† פֿאַרמאָגט† אַ† ר † קאָנ≠ דיציעס¨ † אָס† זענען† גינסטיק† גע † ען† צו† דער† אַר$ סבאַשאַפֿונג† פֿון† אַ† זעל בסטשטענדיקער† ייִדישער† ליטע†ראַטור Ɔ צום† אַלעם† ערשט¨ † האָט† זיך† דאָ† געזאַמלט† אַ† גר$ סער† עולם† פֿון† פּאָטענציעלע†ייִדישע† ל ענערÆ †אַפֿילו† ען† ז † אָלטן† ניט†גע אָלט ¨† האָבן†ז † געמוזטÆ †ייִדיש† איז†גע ען† די†א †נציקע† שפּראַך¨ † אָס†האָט† ז † אַרייַ†נגעפֿירט† אין† נייַעם† לאַנדÆ † ז ¨† פֿון† שטעט† און† שטעטלעך¨ † וּ† מענטשן† אין† גאַס† זענען† גע ען† מיט† די† א$ גן† צו† צ לן¨ † און† מערסטנס† באַקאַנטעª † ז † פֿאַרלאָרענע¨ † „פֿאַר אָגלטע“† אין† אַ†„מידבר “¨ † וּ† מענטשן† זענען† י† זאַמד¨ † און† די† שפּראַך† פֿון† מענטשן" זאַמד†—† ענגליש† —† האָט†זיך† ז †געלערנט† ז ער†ש ער†—† אַ†סך† לאַנגזאַמער† איז† עס† צוגעגאַנגען† י† איצט† —† האָבן†ז † זיך†צוגעכאַפּט† צו†ייִדיש† ל ענען†נאָך† שנעלער¨ † י† ז † אָלטן† עס† געטאָן† אין† דער† אַלטער†ה ם Ɔ

אַפֿילו† פֿולשטענדיקע† עמי" הא†רצים ¨† אָס† האָבן† ק ן† צורת† אַלף† נישט† גע וּסט† —† און† אַזעלכע†זענען† גע ען†אַ† היפּש†ביסל† צ ישן†די† ערשטע†אַריבערגעלאָפֿענע ¨† מער† י†מען† אָלט† עס† געגל$ בטª † און† נאָך† מער† זענען† גע ען† האַלבע†עמי "הארצים ¨† אָס† האָבן†אין† סידור†יאָ† געפּרעפּלט¨ † אָבער† ייִדיש† אָן† נקודות† האָבן† ז † נישט†געקאָנט† אין†מ $ל† נעמען†—†ז † אַלע†האָבן† זיך†אַ עקגעזעצט† צום†אַלף "בית† אָן†נקודות† און† ז † האָבן† זיך† א$ סגעלערנט† ל ענען† אַ†בלאַט " צייַטונגÆ †¸ ÆÆÆ˛

און†אָט† דער†עולם ¨† אַ†היפּשער† ט ל†פֿון† דעם† עולם¨ † אַז$ † גיך† ווי† ער† האָט† זיך† א$ סגעלערנט† אַ† בלאַט† צייַטונג¨ † האָט† א$ ך† גענומען† עלן† ליטעראַטור† — †באַ וּסטזיניקער ¨† מאָנענדיקער¨ † י† אין†דער† אַלטער†ה ם Ɔ ער†האָט† געזוכט† † אין† ליטעראַטור†—†אין† ליד†און† מעשׂה†—†דאָס† זעלביקע† אָס† אין†דער† צייַטונג∫†כּדי† אַר$ סצושלאָגן†זיך† פֿון†זייַן† גרינק ט¨ †כּדי† זיך†צורעכט† געפֿינען†אין† דער†נייַער† סבֿיבֿה¨ †איז† ער†נייַגעריק† גע ען†צו† יסן† אָס† עס† טוט† זיך† מיט† די† מענטשן† אַרום† אים¨ † מיט† מענטשן† בכּלל¨ † און† נאָך† מער¨ † אָס† עס†טוט† זיך†מיט† אים†אַל ן Æ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.