געדענקט דע „פֿאָר ערטס אי אייַער צ אה

Forward (Yiddish Edition) - - געזעלשאַאַפֿפֿטלעכע נייַייַעס -

the to bequest your ensure To language following the Forward,

used: be may bequeath and devise give, hereby I Association, Forward the to with corporation profitnon- a

at offices York, New Lane, Maiden 125

10038, NY to used be to ... of sum the Forward. the support Please call Sharon

Portnoy at 212-

9413453- or email at comforward. portnoy@ need or questions have you if

information. further ערטס' ר( „ שוין איבער 115 י ר, וו ס דער איז געוו רן ט+ ל ון דער משפּחה אין ייִדישע ה+ מען ווי אייַערע. יעדער נומער, וו ס מע קען קוים דערוו רטן, ווערט איבערגעגעבן ון /ייַב צו מ ן, ט טע צו זון, מ מע צו ט כטער, און רייַנד צו רייַנד. ערטס' ר( „ דער רבינדט אייַער משפּחה צו ייִדן אומעטום.

געדענקט דעם רגן, מ ון לטו ת די דורות „ ר (ערטס ' אין אייַער צ( אה. ל זט איבער בירושה בר+ טה רציקן בייַשטייַער, וו ס /עט רזיכערן, ז דער „ רווערטס‟ וועט נקומען צו אייַער משפּחה און נדערע ייִדישע משפּחות אויף נ ך 115 י ר, און ווייַטער.

Forverts a like been has The Jewish in family the of member years. 115 for yours like homes

issue awaited eagerly Each to wife from passed been has mother son, to father husband, friend. to friend and daughter, to Forverts your linked has The

everywhere. Jews to family

to generations the of sake the For

come, Forverts The remember in your

will. generous a Make will it that that ensure to bequest family your to come to continue

for families Jewish other and beyond. and years, 115 another

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.