לייענט אין דעם ענגלישן „ רווערטס“ רן 2טן נ וועמבער, 2012

Forward (Yiddish Edition) - - געזעלשאַאַפֿפֿטלעכע נייַייַעס -

דוזןשד עשר נייִתדןי שקע רזיקס הגיילט אפּי ב רויוכעט- ה ן ל ס ג ס, וווּ טייל מענטשן זענען אין כּעס סייַ אוי ן פּרעזידענט ב מ , סייַ אוי ן מ גנ ט שעלד ן דעלס ן. נלעתןר דזאשונעיו וייערשסריייַטבעט טווצעעגנן טדעערם‟ „ ווריעס-

, וועט אין גיכן ווערן דער ערשטער ישׂראלדיקער אוניווערסיטעט אויף די שטחים, ד נק דעם ווי די רעגירונג ה ט לעצטנס מסכּים געווען ד ס צו נער קענען. מ ייַרקל ש טב עררבענענבע ם ום, ח ואריבןןז ייַן רהשסעפּרד נה ענכן- רי רידלענדער, דערמ נט איינע ון זייַנע רשונגען מכּוח היטלערס אויס- ר טונג ון די געליימטע אין דייַטשל נד, נ ך רן אומברענגען די ייִדן. כביניטמעיןקטא, י וווור י אהינטט עגרועוויוווּיִנרעןט דדעעם ם רנ--

ס ק קורס צו בויען די נייַע ישׂראלדיקע נ - צי נ לע ביבלי טעק אין ירושלים. ודוזשקודסין אבין ר ון, חרוודעילשכעע קאיהזילהא, ו יד גערע--

ר ציילט וועגן דער גרויסער השפּעה ון אינטערנעץ אויף דער קהילה.

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.