מיט די „פּריפּעטשיקניקעס” אי באַלטימאָר

Forward (Yiddish Edition) - - פראָנט זייַט -

אין†אונדזערע† 6עלטלעכע† קרייַזן† איז†נישט† גרינג†א 5פֿצוהאָדע 6ען† קינ≠ דער† א5 ף† מאַמע לשון¨ † אַפֿילו† 6ען† מ% איז† געבענטשט† מיט† חבֿרים¨ † 6אָס† פּרוּ6 ן† טאָן† דאָס† זעלבע† מיט† ז7 ערע† קינדערÆ † מע† 6יל† 6ייַזן† דעם† קל7 נ≠ 6אַרג ¨† אַז† מיר† לעבן† זיך† א5 ס† א5 ף† ייִדיש† טאָג† אייַן¨ † טאָג† א5 סÆ † 6י† קען† מען†דאָס† אַלץ†באַ 6ייַזן ø† דורך†שפּילן ¨† געלעכטער¨ † געזאַנג† —† און† אַ† ביסל† אַרבעט†א 5ך Æ

די† באַלטימאָר ייִדישיסטן† רעכע≠ נען† אַרייַן¨ † ק7 ן† עין הרע¨ † ש5 ן† אַ† צ6 אָנציק† מענטשן¨ † כּן ירבוÆ † דער† עלטסטער† פֿון† אונדזערע† קינדער† לערנט†זיך† אין†פֿערטן† קלאַס†און† דאָס† ייִנגסטע† איז† אַ† נייַ געב5 רן† עופֿעלעÆ † מיר† אַלע† רעדן† ייִדיש† כּסדר† א7 נער† מיטן†צ 67 טן¨ †קל 7ן† און†גר 5ס †© כאָטש† די† גר5 סע† מוזן† אַמאָל† אַרויפֿפֿירן† די† קל7 נע†א 5פֿן† ריכטיקן†6 עג® Æ

אָנגעה5 בן† האָט† מען† אונדזער† שפּילגרופּע† אין† Σ∞∞ ≤¨ † 6ען† די† משפּחות†קאַפּלאַן† און†מאָס† האָבן†זיך† צום† ערשטן† מאָל† געפֿונען† אין† דער† זעלבער† שטאָטÆ † מע† האָט† גענומען† זיך†צונ 5פֿקומען† זונטיק†אין† דער†פֿרי† צו†פֿאַרברענגען† מיט†די† קינדער†מיט† אַ† טעם† און† מיט† אַ† גראַםÆ † איןπ† ≤∞∞ איז† צוגעקומען† די† משפּחה† בערגער סאָלאָדÆ † און† מער 67 ניקער† אין† א7 ן† צייַט†האָט† טשאַרלי†בעלער† אָנגעה5 בן† רעדן† ייִדיש† מיט† זייַנע† צ6 7† ©איצט† ש5 ן† דרייַ® † זין¨ † מיטן† שטיץ† פֿון† זייַן† פֿר5 † מעגאַןÆ † אַניע† ק5 פֿמאַן¨ † גוט† באַקאַנט† אין† דער† ייִדיש 6עלט ¨† איז† אַ†חבֿר† און†אַ† 6יכטיקער† מיטגליד†פֿון† אונדזער†„פֿאַקולטעט Æ“

אַ† נאָמען† האָט† מען† געגעבן† דער† גרופּע†„פּריפּעטשיק ¨†“נישט†נאָר† נאָכן† באַקאַנטן† ליד¨ † נאָר† א5 ך† לכּבֿוד† אַן† ענלעכער†שפּילגרופּע ¨† 6אָס† האָט†עק≠ זיסטירט† אין† ניו יאָרק† אין† דיΠ∞† ער אוןπ∞† ער† יאָרןÆ † די† קינדער† פֿון† דער גרופּע†זייַנען† ש5 ן†אַרייַן† אין†די† אוני≠ 6ערסיטעטן† און† אָט אָט† וועט† עס שוין† געשען† מיט† ז7 ערע† א7 גענע קינדערÆ † ברוכה† קאַפּלאַן† איז† גע6 ען א7 נע†פֿון† ז7 ערע†לערערינס Æ

6אָס† טוען†מיר† טאַקע†אין† אַ†„פּרי≠ פּעטשיק“ זונטיקø † אָפֿט† מאָל† נעמען מיר†זיך† צונ5 ף†בייַ† א7 נער†אַ† משפּחה אין†דער† ה7 םÆ †ערבֿ† יום טובֿ†איז† אפֿשר גרינגער¨ † 6ייַל† דער† תּוכן† איז† ש5 ן אַ† פֿאַרטיקערÆ † אַ† מאָל† איז† מען† מער שאַפֿערישÆ †דעם† פֿאַרגאַנגענעם†זונטיק איז† מען† אַר5 סגעפֿאָרן† אין† אַ† פּאַרק¨ 6וּ† קינדער† פֿאָרן† א5 ף† מיניאַטור דאַמפֿבאַנעןÆ † ברוכה† האָט† געלערנט מיט† זיי¨ † 6י† אַז5 † עס† פֿונקציאָנירט אַ† דאַמפֿמאָטאָרÆ † געזונגען† האָבן† מיר ב7 לע†שעכטער גאָטעסמאַנס† קינדער≠ ליד†„די† באַן¨ “† 6י† א5 ך†של ום†בערגערס אַן†איבערזעצונג† פֿון†אַן† ענגליש†ליד ¨ „איך† אַרבעט† בייַ† דער† אייַזנבאַןÆ ” מע† האָט† געמאַכט† אַ† פּיקניק† און† מע האָט† געפֿונען† צייַט¨ † אין† געפּאַקטן צייַטפּלאַן¨ †די† קינדער†זאָלן† אַרומל5 פֿן פֿראַנק†און† פֿרייַÆ †אַ† כּלל¨ †חי געלעבט°

מיר†האָבן† אַוודאי†קאָנקרעטע† צילןÆ צום† בייַשפּיל¨ † כאָטש† ס% רובֿ† קינדער אונדזערע† לערנען† זיך† אין† די† ייִדישע טאָגשולן† ©די† בעלערס†קנעלן† מיט†ז 7ערע קינדער†אין† דער†ה 7ם ®† און†לערנען† זיך דאָרט†עבֿריתּ ¨† 6ילן† מיר¨ †אַז† אונדזערע קינדער† זאָלן† זיך† א5 סלערנען† ל7 ענען און† שרייַבן† א5 ף† ייִדישÆ † אפֿשר† איז אָבער†פּונקט† אַז5 †6 יכטיק¨ †ז 7† זאָלן†זיך אייַנשאַפֿן†פֿר 7דיקע† אַסאָסיאַציעס†א 5ף אַ† גאַנץ† לעבן¨ † 6וּ† ייִדיש† איז† געקניפּט און†געבונדן† מיט†משפּחה ¨† גוטע פֿרייַנד און† אַ† זוניקן† פּיקניק† אונטערן† פֿרייַען הימלÆ

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.