פֿפֿוס א צפֿפֿת ביז אילת — א פֿפֿו

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט - צונויפֿגעשטעלט פֿון בÆ באַרטזאָן ©ישׂראל ®

דער צ טער ברוגז איז גע ען צ ישן צ באַקאַנטע רבנים∫ דער „באַבאַ ברוך“פֿון נתיבֿות¨ און דער רעטגען — ר+ יעקבֿ א פֿערגען¨ אַ ברוגז אָס האָט אָנגעהאַלטן Σ± יאָר און איצט איז געקומען צו דעם אַ סוףÆ

אָט די צ רבנים¨ עלכע זענען באַקאַנט י מקובלים האָבן באַשלאָסן זיך איבערצובעטן און שאַפֿן אַ פּראָגראַם אָס עט העלפֿן שטאַרקן

„לאָמיר זי איבערבעט (2 (

מיר האָבן ש ן געענדיקט פֿייַערן אַלע יום טובֿים פֿון חודש תּישרי און א נער פֿון ז — יום כּיפּור — האָט אַפֿילו באַ גן ייִדן אָס זענען צעקריגט אַ גאַנץ יאָר¨ זיך איבערצובעטן און לעבן בשלוםÆ כע „ה די אין

אַז ¨ איצט דער יסט מען זיך בעיקר¨ ª פֿענצטער“¨ דאָס הייסט¨ צ ישן מיניסטאָרן זענען א סגעבראָכן סיכסוכים צ ישן דעם פּרעמיער נתניהו און זייַן זיכערה ט מיניסטער אהוד ברק ©באַראַק ®¨ צוליב געוויסע אינטריגעסÆ אַ זאַך¨ אָס האָט באַ גן דעם פּרעמיער צו דערקלערן∫ „איך האָב מער נישט ק ן צוטר צו אים“ª און עס האָט זיך געשאַפֿן דער אייַנדרוק¨ אַז ער עט אים אָפּזאָגן און א סשליסן פֿון דער רעגירונג¨ ייַל ברק איז געפֿאָרן ק ן אַמעריקע¨ זיך באַגעגנט מיט ה כע רעגירונגס לייַט און דערקלערט¨ אַז „מען טאָר נישט האָבן ק ן צוטר צום פּרעמיער¨ ייַל כּל זמן ער עט שט ן אין שפּיץ פֿון דער רעגירונג עט נישט זייַן מעגלעך צו קומען צו אַן א סגלייַך מיט די פּאַלעסטינערÆ“דער סוף איז גע ען¨ אַז מען האָט די חילוקי דעות כּלומרשט באַזייַטיקט¨ Æ אָבער דער באַשלוס צו רופֿן נייַע אַלן קאָן נאָך מער פֿאַרשאַרפֿן די מ נונגס פֿאַרש דנה טן¨ ייַל אין פּאָליטיק איז אַלץ מעגלעךÆ

אין די פּאָליטישע קרייַזן שמועסט מען¨ אַז די אַלן זענען גע ען דער עפֿעקטי סטער מיטל זיך צו דער ייַטערן פֿון נתניהוס רי אַלÆ

„לאָמיר זי איבערבעט “(1 (

דער פֿאָרזיצער פֿון דער פּאַלעסטינער אינסטאַנץ אַבו מאַזען האָט די טעג דערקלערט א ף אַ מאַסן פֿאַרזאַמלונג¨ אַז „ישׂראל גר ט פֿאַר די פּאַלעסטינער אַ נייַע ’נאַקבאַ + ©חורבן ®Æ צה“ל האַלט אין דורכפֿירן אַ נייַע ר ניקונג דורך צעשטערן פּאַלעסטינער הייַזער און אונטערצינדן פֿעלדערÆ ישׂראל געניסט פֿון גר סע געלטער אָס זי באַקומט פֿון אַמעריקע¨ פֿונעם א ראָפּעיִשן פֿאַרבאַנד און די מדינה ג ט אָן מיט איר מלחמה פּאָליטיקÆ זי דעראָבערט שטחים¨ ב ט נייַע קאָלאָניעס און דאָס

אַבו מאַזע : „ישׂראל גר ט אַ נייַע

חורב א די פּאַלעסטינער“

ייִדישק טÆ זיך ישן צ געפֿירט ז

האָבן י באַקאַנט¨ איז אָס אַ פֿאַרביטערטן פּערזענלעכן קאַמף אַז ¨ דערגאַנגען צו אַ חילול השםÆ דאָס האָט געהאָלפֿן די השפּעה א ף ז ערע חסידים זאָל שטייַגןÆ צ ישן ז ערע אָנהענגער זענען אַפֿילו פֿאַראַן רעגירונגס לייַט¨ כּנסת דעפּוטאַטן און סוחרים מיליאָנערן¨ עלכע קומען זיך מיט ז צו באַראַטן מכּוח כּלערל עניניםÆ די שׂינאה צ ישן ז האָט אַפֿילו דערפֿירט צו דעם מען זאָל צו ז שיקן מ דלעך אָס האָבן ז כּלומרשט געדאַרפֿט אַראָפּפֿירן פֿון גלייַכן עג Æ עס האָבן אָבער נישט געפֿעלט ק ן פּערזענלעכק טן¨ עלכע האָבן געפּרוּ ט זוכן אַ פּשרה און מאַכן אַ סוף צו דער מחלוקתÆ דער ייַל איז געלונגען די דאָזיקע פֿאַרמיטלער אייַנצושטעלן אַ „סולחה“און אַז אַרום פּועלן ז זאָלן זיך געבן די האַנטÆ דאָס איז געשען עטלעכע טעג פֿאַר יום כּיפּורÆ צ ישן די פֿאַרמיטלער האָט זיך געפֿונען דער ספֿרדישער ה פּט רבֿ ר+ שלמה עמאר ©אַמאַר ®Æ

נישט א ן מאָל איז אונדז א סגעקומען צו הערן¨ אַז „דאָס שטאַרקסטע גע ער בייַ ייִדן איז דער שלום“און עס איז דעריבער צו האָפֿן¨ אַז די איבערבעטונג עט זיך אָפּרופֿן פּאָזיטי א ף כּלערל געביטן י עס שט ט געשריבן∫ תּלמידי חכמים מרבים שלום בעולםÆÆÆ

די אָנפֿירער פֿון דער עטיאָפּישער עדה האָבן לעצטנס געמאָלדן¨ אַז ז האָבן באַ יזן אַר סצוגעבן דעם גאַנצן תּנ“ך אין דער עטיאָפּישער שפּראַך¨ דאָס הייסט¨ א ף אַמהאַרישÆ

כּדאַי צו באַמערקן¨ אַז די ישׂראלים זענען צוגע≠ נט צו ל ענען אין דער פּרעסע ידיעות פֿון נעגאַטי ן כאַראַקטער עגן די עטיאָפּיער¨ י זעלבסטמאָרד ¨ רציחות איבער ז ערע פֿר ען¨ ג אַלדזאַמק ט פֿאָרפֿאַלן אין ז ערע משפּחות אד1 גלÆ

די דאָזיקע עדה אָס באַשט ט פֿון קנאַפּע ∞∞∞ ¨±∞∞ נפֿשות האָט נאָך נישט באַ יזן זיך אייַנצוגלידערן אין דער ישׂראל געזעלשאַפֿט¨ נאָר מען עט עס דערגר כן אין עטלעכע דורות אַרוםÆ אַזאַ איז די מ נונג פֿון הרבֿ מנחם אַלדמאַן ¨ עלכער איז מיט ז שטאַרק פֿאַרבונדן און האָט א סגענוצט די געלעגנה ט צו דערמאָנען¨ אַז די ש אַרצה טיקע ייִדן זענען אין משך פֿון הונדערטער יאָרן גע ען איזאָלירט פֿון דער ייִדישער עלט Æ דעריבער זענען ז נישט באַקאַנט מיטן תּלמוד און אַלץ אָס איז פֿאַרבונדן מיט תּורה שבעל פּהÆ ז האָבן נישט געל גט ק ן תּפֿילין¨ נישט געדאַ נט אין טליתים און אַנדערע ענינים אָס זענען לעבנס יכטיק פֿאַר אָרטאָדאָקסישע ייִדןÆ דאָס האָט א ך אַר סגערופֿן חשדים בייַ אונדזערע רבנים עלכע האָבן געהאַלטן¨ אַז „ז שטאַמען נישט פֿון די עשׂרת השבֿטיםÆ“דעריבער האָט מען ז נישט מצרף גע ען צו אַ מנין און נישט א פֿגערופֿן צו עלית התּורהÆ

הרבֿ אַלדמאַן האַלט¨ אַז דער דאָזיקער מצבֿ עט באַזייַטיקט ערן מיט דער צייַט און ז עלן ערן הונדערט פּראָצענטיקע ייִדן¨ י די עולים פֿון אַנדערע עדהסÆ

צו ערשט מאָל: תּנ“ א סגאַבע

אי דער עטיאָפּישער שפּראַ

ערגסטע — ישׂראל מנהיגים זאָגן זיך אָפּ צו פֿירן שלום פֿאַרהאַנדלונגען און בר טן א ס ז ערע ק אַרטאַלן אין מיזרח ירושלים/ Æ

די ישׂראל פּרעסע האָט לעצטנס פֿאַרעפֿנטלעכט אינטערעסאַנטע מאַטעריאַלן בנוגע לאַנגלעבעדיק ט בייַ אונדז און בייַ אַנדערע מדינותÆ

מען דער יסט זיך אַז אַרום¨ אַז די יעניקע אָס ל פֿן¨ האָבן •¥¥ ניקער שאַנסן צו באַקומען אַ האַרץ אַטאַק¨ אָדער אַ מוח דערשיטערונגÆ

ד1 ר פּיטער שינאַר¨ אַ עלט באַרימטער קאַר≠ דיאָלאָג איז בייַ דער מ נונג¨ אַז „ל פֿן איז אַ ברכה פֿאַרן געזונט פֿון מענער און פֿר עןÆ“

יפֿל דאַרף מען ל פֿןø דאָקט רים האַלטן¨ אַז אַ שעה יעדע אָך איז גענוגÆ אַנדערע זאָגן¨ אַז דאָס איז ניק און מען דאַרף ל פֿן מינימום אַ האַלבע שעה יעדן טאָגÆ

מומחים זענען איבערצייַגט¨ א פֿן סמך פֿון עקספּערימענטן¨ אַז פֿון ∞∞∞ ¨≤∞ ישׂראלים אָס זענען געלאָפֿן יעדן טאָג אַ האַלבע שעה¨ זענען פֿריצייַטיק געשטאָרבן ≥≥± פּערזאָן און צ ישן די אָס זענען נישט געלאָפֿן — μμΠ¨ ±∞ פּערזאָןÆ

ל פֿ — אַ סגולה צו אַריכות ימי

דער איראַנישער גענעראַל מוכס ן ראָי¨ גע ע≠ זענער פֿירער פֿון די „יונגע אַקטי יסטן“¨ איז די טעג אַר סגעקומען מיט דער אָפּשרעקונג¨ אַז „א ב ישׂראל עט אַגן ז אָנצוגרייַפֿן¨ עלן ז רעאַגירן א ף אַזאַ דראַסטישן אופֿן¨ אַז ∞∞∞ ¨±∞ ישׂראלים עלן אומגעבראַכט ערן Æ דעריבער עט די מלחמה זייַן אַ קורצע“¨ האָט ער געזאָגטÆ

ראָי האָט באַטאָנט¨ אַז די איראַנער ילן נישט ק ן מלחמות¨ נאָר האָבן די פֿולע רעכט אָנצוג ן מיט ז ערע נוקלעאַרע עקספּערימענטן פֿאַר פֿרידלעכע צ עקן און זיך פֿאַרט דיקן פֿון אַן ע ענטועלן אַטאַקÆ ער האָט אונטערגעשטראָכן¨ אַז „די אינטערנאַציאָנאַלע קאָמיסיע פֿאַר אַטאָם ענערגיע¨ עלכע שיקט עקספּערטן צו קאָנטראָלירן אָס איראַן פֿירט א ס א ף דעם געביט¨ סט גאַנץ גוט¨ אַז די דאָזיקע עקספּערטן זענען נישט עפּעס אַנדערש י שפּיאָנען אָס זוכן די ערטער וּ מען ג ט אָן מיט די נוקלעאַרע פּרוּ ןÆ אין פֿאַל פֿון אַ מלחמה עלן די שׂונאים פֿון איראַן באַזיגט ערן “¨ האָט ער פֿאַרזיכערטÆ

איראַנער ג ע אָ מיט די אָפּשרעקונגע קעג די ישׂראלי

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.