”כ‘ &על נישט טראָג ק שׂינאה“— אי ”הבימה“

Forward (Yiddish Edition) - - קהילה לעב דאָאָ או דאָאָרט -

ד2 ר†עז† אַ דין†אַבו† עלעיִש¨ †באַקאַנט† י†” דער†דאָקטער† פֿון†עזה “¨ †האָט† זיך† געטאָן† אַ† נדר† נישט† צו† האַסן† דעם† פֿייַנט¨ † עלכער† האָט† אַר סגעשיקט† די† באָמבעס† אָס† האָבן† דערגר כט† אַזש† צום† דריטן† שטאָק† פֿון† זייַן† ה ז† אין† עזה¨ † דערהרגעט† דרייַ† פֿון† זייַנע† טעכטער¨ † זייַן† פּלימעניצע† און† פֿאַר וּנדעט† אַנדערעÆ † ”נישטאָ† ק ן† אונטערש ד†צ ישן† פּאַלעסטינער†און† ישׂראלים“¨†—† האָט† ער† א סגעשריגן† אין†זייַן† גר סן† טיקÆ †

דער† דאָקטער¨ † אַ† ספּעציאַליסט† אין†פֿר ען פֿרוכפּערדיק ט¨ † עלכער† האָט† געאַרבעט† אין† די† שפּיטאָלן† פֿון† תּל השומר† און† פֿון† באר שבֿע¨ † האָט† געהאַלטן¨ † אַז† די† שׂינאה† איז† אַ† ברענענדיקער† פֿייַער† און† ער† איז† נישט†גר ט†אייַנצושטימען† מיט†דער† דיסקרעדיטאַציע† אָס† ב דע† צדדים† אַרפֿן† אַר ף† א נער† א פֿן† אַנדערןÆ † אָט† די† טיפֿע† איבערצייַגונג† דינט† אים† ווי† דער† ה פּט מאָטי † אין† זייַן† בוך† ”לא† אַשׂנא“† ©” איך† על† נישט† טראָגן† ק ן† שׂינאה“®¨ † אַר סגעגעבן† דורך† ”ידיעות† אַחרונות“¨† ∞±±≤ ¨† אָס† א ניקע†פֿראַגמענטן† פֿונעם†בוך† האָט† גענוצט† דער† רעזשיסאָר¨ † שי† פּי≠ טאָ סקי¨ † צו† פֿאַרפֿאַסן† דעם† א נאַק≠ טער¨ † א פֿגעפֿירט† איצט† דורכן† דער† ”הבימה “¨ † מיטן† אַקטיאָר† דזשאַסאַן† אַבאַסÆ

פּיטאָ סקיס† מאָנאָדראַמע† ווייַזט† דעם† העלדס† לעבן¨ † אָנהייבנדיק† פֿון† זייַנע† קינדער יאָרן† אינעם† פּליטים לאַגער† דזשיבאַליאַ¨ † עזה פּאַס¨ † ביז† זייַן† אָפּפֿאָרן† ק ן† קאַנאַדע† נאָך† דער† באָמבאַרדירונג† א ף† זייַן† ה ז† און† דעם†ט ט† פֿון†זייַנע† טעכטערÆ

ער† שילדערט† זייַן† קינדה ט¨ † זייַן† יוגנט¨ † זייַן† צעש דן† זיך† מיט† די† עלטערן¨ † דער† א פֿב † פֿון† דעם† גר סן† ה ז¨ † זייַנע† באַגעגענישן† מיט† די† ישׂראלים¨ † אָנה בנדיק† פֿון† דער† משפּחה¨ † וּ†ער† האָט†בייַ† ז †געאַרבעט ª† די†באַגעגעניש† מיט†זייַנע† קאָלעגן¨ †די† דאָקט רים¨ † זייַן† באַקאַנטשאַפֿט† מיט† דער†ישׂראל מעדיאַ† און†די† ח לים†בייַ† די† גרענעץ אָפּצאַמונגען ¨† וּ† ער† איז† בייַ† ז † פֿאַרשריבן† ווי† אַ† זיכערה ט סכּנהÆ

אין† דער† לעצטער† פֿערטל† שעה† דערגר כט† די† שילדערונג† צו† יענע† שרעקלעכע† מאָמענטן ¨† אָס† קומען† פֿאָר† קורץ† נאָכן† ט ט† פֿון† זייַן† פֿר נאַדיאַ†און† צום†ה כפּונקט† פֿון†יענער מיליטערישער† אָפּעראַציע† ©” עופֿרת יצוקה“®¨ † די† קאַטאַסטראָפֿאַלע† באָמ≠ באַרדירונג¨ † עגן† עלכער† ער† גיט איבער† דער† מעדיאַ† פֿון† צימער¨ † וּ עס†ליגן† זייַנע†דערהרגעטע† טעכטערÆ

אין† יענע† מאָמענטן¨ † צו† עלכע אַבאַס† קומט† אָן† נאָכן† שילדערן¨ † ווי אַן† אַקטיאָר† און† דערצ לער¨ † דעם לעבנס עג†פֿון† עז†אַ דין ¨† דערגר כט ער† צום† עזנטלעכן† כּוח† פֿון† זייַן א פֿפֿירונגÆ † די† ווערטער† פֿון† עדות ענדט† ער†צום† ישׂראלדיקן†פּובליקום אָס† רינגלט† אים† אַרום¨ † און† פֿרעגט פּראָ אָקאַטי †די† יעניקע† אָס† אַרטן אויף† שׂינאה א סדרוקן† און† חשק† צו נקמה†—† עלכע† ישׂראלים† דאָרף† ער האַסןø

די†דאָזיקע† פֿאָרשטעלונג†באַזיצט אַלע† עלעמענטן¨ † אָס† ב ען† אַ טעאַטער פֿאָרשטעלונג∫† דעקאָראַציע¨ באַלייַכטונג¨ † מוזיק¨ † דראַמאַטורגיעª גלייַכצייַטיק†איז† עס†אָבער† אַ†טעאַטער ¨ אָס† זייַנע† ערטן† געהערן† צו† אַן אַנדער† קאַטעגאָריע∫† די† ישׂראלדיקע ירקלעכק טÆ

די געשיכטע פֿו עזה דאָקטער, &אָס זייַ ה ז איז באָמבאַרדירט גע& אָר או דערהרגעט דרייַ טעכטער זייַנע

דער קטי ר דזש ס ן ב ס

Newspapers in Yiddish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.