Be cool and show aloha in school traf­fic

Honolulu Star-Advertiser - - VIEWS & VOICES - ———

When it comes to alle­vi­at­ing Honolulu’s in­fa­mous traf­fic con­ges­tion, it seems the news has been noth­ing but bad.

The state re­cently an­nounced it would post­pone con­struc­tion of badly needed new roads, say­ing it doesn’t have enough money.

On Thurs­day, the CEO of the city’s rail tran­sit pro­ject re­signed un­der a hail of crit­i­cism. That pro­ject, at $8.3 bil­lion and count­ing, doesn’t have enough money ei­ther.

Never mind. On Mon­day, ready or not, we wel­come thou­sands more com­muters onto our over­crowded high­ways and buses, as more than 53,000 stu­dents re­sume classes at pri­vate schools, col­leges and the Univer­sity of Hawaii — the an­nual Back to School Jam. Pub­lic schools are al­ready back in ses­sion.

The usual traf­fic crush will get even worse, and driv­ers will have to get cre­ative to min­i­mize the pain and the road rage.

It’s es­ti­mated that a Honolulu com­muter loses 50 hours to traf­fic de­lays a year, at a cost of $1,125, ac­cord­ing to the 2015 Ur­ban Mo­bil­ity Score­card. And those es­ti­mates were based on 2014 data. If any­thing, it’s got­ten more crowded out there.

The state Depart­ment of Trans­porta­tion (DOT), while hold­ing back on new con­struc­tion, is tout­ing its ef­forts to pro­vide smaller, cheaper ways to in­crease road ca­pac­ity where de­mand is high­est. Among them: >> Driv­ing on the shoul­der: The shoul­der lane on the H-1 free­way east­bound, from the Kualakai Park­way on­ramp to the Ku­nia/Waipahu/Ewa of­framp, is open to morn­ing com­muters from 5-9 a.m. week­days.

>> More zip: Two Zip­per Lanes are now avail­able from the H1-H2 merge to the Pearl Har­bor area, from 5:30-9 a.m. week­days.

>> West Side con­tra-flow: A 1.5 mile con­tra-flow lane be­gin­ning at Pil­iokahi Av­enue and end­ing around Nanaike­ola Street should ease af­ter­noon traf­fic head­ing west along the Lee­ward Coast, from 3:30-7 p.m. week­days.

>> More HOV: Cer­tain HOV lanes, in­clud­ing the Zip­per Lanes, have ex­tended hours, from 5:309 a.m. week­days, a 30-minute in­crease that went into ef­fect on June 27. Visit hi­dot.hawaii.gov for more in­for­ma­tion.

In ad­di­tion, DOT will sus­pend con­struc­tion work on ma­jor high­ways dur­ing day­light hours next week. DOT’s Free­way Ser­vice Pa­trol will be avail­able to help stranded mo­torists and keep road­ways clear. Call 841-HELP (4357).

Mo­torists can help them­selves by keep­ing in­formed. In ad­di­tion to the usual traf­fic cams and me­dia re­ports, DOT’s GoAka­mai.org web­site and app for mo­bile de­vices pro­vide real-time traf­fic con­di­tions and other tools, like traf­fic alerts for spe­cific routes. Just be aka­mai — don’t use the app while driv­ing.

OF COURSE, these mit­i­gat­ing ef­forts by DOT, while wel­come, are not long-term so­lu­tions. Mov­ing for­ward, DOT will have to press ahead with its long-de­layed con­struc­tion projects, both on Oahu and the neigh­bor is­lands, to build more ca­pac­ity where it’s most des­per­ately needed.

And the city’s rail tran­sit pro­ject needs to press ahead, too; fin­ish­ing the line to Ala Moana Cen­ter will re­quire strong, re­li­able lead­er­ship from the Honolulu Author­ity for Rapid Trans­porta­tion — some­thing that doesn’t ex­ist now, es­pe­cially with the un­timely de­par­ture of Dan Grabauskas.

With loom­ing dead­lines for a fed­er­ally man­dated re­cov­ery plan, that vac­uum needs to be filled quickly.

In the mean­time, in­formed mo­torists with well-honed strate­gies can min­i­mize the time they spend in traf­fic. They can drive at off-peak hours, use other modes of trans­porta­tion like bi­cy­cles or walk­ing, and car­pool.

And per­haps the most im­por­tant ad­vice for driv­ers who want to Beat the School Jam: Be cool, and show aloha.

aeAae­ole i kana mai kuaeu ma­halo i nä küpuna na läkou i alakaaei mai a hiki au i koaeu wahi e kü nei. E ae­ole läkou, launa pü ai au me kekahi mau kä­naka maikaaei wale aaeu e aloha nui ai. A aeo kekahi o läkou, aeo ia ka hi­a­paaeiae­ole nona këia moae­olelo. aeO Noaeeau Warner ka inoa o ua hi­a­paaeiae­ole nei. A aeo Sam Leonard Warner kona inoa i kona wä i hä­nau ai. A ma hope mai kona kapa aeia aeana aeo Noaeeau. >>

Ua noho ihola aeo Sa­muel Claude Warner a me Emma Kaleleon­alani Mit­suhashi he käne a he wahine, a hä­nau mai nä läua he aeehä keiki, aeo Ken­neth Ka­hale, aeo Her­bert Kelii, aeo Leonard Kalani a me Fran­cis Kui­he­lani. aeO ka lua o ke keiki, aeo ia ka makuakäne o ka mea nona këia moae­olelo. aeO Tom Man Sau a aeo Ching Lai, noho ihola he käne a he wahine, a hä­nau mai mai ko läua pühaka mai, aeo Young Chan Tom läua aeo Young Kin Tom, a aeo Dorothy kekahi inoa ona. A aeo ka mea hope, aeo ia kä Her­bert Kelii wahine i hoaeo­hihi aku ai, a ma hope mai, ua hä­nau mai na läua, he aeekolu keiki, aeo Her­bert Kelii aeÖ­pio, aeo Clau­dia Miki­ola (Gon­za­les), a me Sam Leonard, ka meaee uaei o Nuaeuanu. A aeo Sam, he pöki­aei no Makoa, he mämä ma ka holo, a he mau makana hei­hei kai lilo iä ia i kona wä haumäna i ke Kula Ki­aeeki­aee aeo Kame­hameha.

aeO këia meaee o käkou, he ikaika ma ke kükini, akä, he keu aku nö hoaei aeo ia a ka noaeeau, a he hi­a­paaeiae­ole ma ka hoaeon­aaeauao aeana. aeOiai aeo ia ma ke kula ki­aeeki­aee, i kekahi lä, e kali ana aeo ia nei i kona makuakäne, he kumu aaeo pöpö peku. E aaeo ana kona makuakäne i ka aeal­i­hikülele i ke aeano maikaaei o ka nou aeana. A nänä akula nä maka loiloi o ua keiki nei, a noaeonoaeo ihola, “aeAae­ole paha e aeapo ana këlä aeal­i­hikülele i ka hana küpono ma muli o ka möakäka ae­ole o ke aaeo a ke kumu.” A i ka lohe aeana o ko aeoukou mea käkau i ia moae­olelo, ua ahuwale ka aeike hoaeon­aaeauao o ko käkou meaee mai ka wä aeö­pio mai. (A ma hope loa mai, ua lilo nö aeo ia i kumu aaeo i nä kumu kaiäpuni a me nä kumu o ke Ku­lanui kekahi.)

Ma hope o kona puka aeana, hele akula aeo ia i ke Ku­lanui o Hawa­iaei ma Mänoa, a man­aaeo ihola aeo ia me kekahi mau hoa, e komo i ka papa aeölelo Hawai’i. A aeölelo kekahi, he pono ka inoa Hawa­iaei ke komo, a i ia manawa, haaei akula kekahi hoa, aeo Noaeeau paha kou inoa. A mai ia manawa mai, aeo ia ihola kona inoa.

Hoaeokahi mea hope loa e haaei aku ai no këia Hawa­iaei Alakaaei o käkou, aeo Sam L. Noaeeau Warner. Ua pö­maikaaei aeiaeo nö mäua aeo Kapä Oliveira. I kekahi kau, ua noi maila aeo Noaeeau iä mäua i ke kökua ma käna papa. aeO ka ‘ae koke akula nö ia o mäua, ua maopopo iä mäua, e maikaaei loa ana. Ua maopopo aeë iaaeu ka maikaaei wale o kona aaeo aeana akä ma ia kau, ua aeike leaea aeia. aeO Fred As­taire ma ka hu­lahula aeana, pëlä aeo Noaeeau ma ke aaeo aeana. aeO ia ihola kahi moae­olelo pökole no kaaeu kumu aloha nui aeia. Nui koaeu aloha a me ka ma­halo iä aeoe e Noaeeau, a lana koaeu man­aaeo, he hiki nö iaaeu nei a me nä hoa kumu ke hoaeo­mau i käu hana maikaaei wale.

Bar­ney & Clyde By Gene Wein­garten

Newspapers in English

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.