“TRUMPTRUMP NO ES­TÁ AP­TO PA­RA GO­BER­NAR”

Hoy sue­na el pi­ta­zo ini­cial de la Co­pa América Cen­te­na­rio

La Pr1mera USA - - Portada -

• FA­VO­RI­TA PA­RA SER LA CAN­DI­DA­TA PRE­SI­DEN­CIAL POR EL PAR­TI­DO DE­MÓ­CRA­TA DI­CE QUE RE­PU­BLI­CANO LLE­VA­RÍA A ES­TA­DOS UNI­DOS A UN CA­MINO PE­LI­GRO­SO. • “ES AL­GUIEN QUE NUN­CA DE­BE­RÍA TE­NER

LOS CÓ­DI­GOS NU­CLEA­RES”, AFIR­MA.

Newspapers in Spanish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.