Chica­go Fi­re, con­ven­ci­do de lle­gar le­jos

La Raza Chicago - - FRONT PAGE - Ja­vier Quiroz LA RA­ZA

El Chica­go Fi­re se pre­pa­ra SDUD OOHJDU D OD ÀHVWD GH ORV SOD\RIIV OXHJR GH XQD VHTX­tD GH FLQFR DxRV

/RV KRPEUHV GH URMR GLULJLGRV SRU 9HOMNR 3DXQRYLF DVHJXUDURQ HO EROHWR D OD SRVWHPSRUDGD TXHGDQGR SHQGLHQWH HVWH ÀQ GH VHPDQD GH FRQRFHU OD SRVLFL­yQ SDUD SDUWLFLSDU

0LHQWUDV WDQWR ORV MXJDGRUHV HVWiQ DQVLRVRV SRU OD ´/LJXLOODµ GH OD 0/6 $UWXUR ÉOYDUH] VHOHFFLRQDGR GH (O 6DOYDGRU \ PHGLRFDPSLVWD GHO )LUH GLMR DO ÀQDO GHO ~OWLPR SDUWLGR UH- JXODU HQ FDVD TXH YDQ D MXJDU OD SRVWHPSRUDGD ´FRQ HVDV JDQDV \ HVD HQHUJ­tD GHO VHJXQGR WLHPSR HV DVt FRPR YDPRV D MXJDU ORV SOD\RIIVµ

< HV TXH &KLFDJR GHUURWy D 3KLODGHOSKLD HO SDVDGR GRPLQJR VDFiQGROHV HO MXHJR GH ODEROVD FRQWUHVJROHVGHO VHUELR 1HPDQMD 1LNROLF TXH HVWi FDPLQR D VHU HO FDPSH­yQ GH JROHR 1HPDQMD UHFRQRFLy TXH OH HPRFLRQD JDQDU OD ´%RWD GH 2URµ SHUR GHVWDFy TXH OR PiV LPSRUWDQWH HV JDQDU SDUWLGRV

(O )LUH GLVSXWDUi HO ~OWLPR MXHJR UHJXODU HO GRPLQJR GH RFWXEUH HQ +RXVWRQ FRQWUD HO '\QDPR

O

JA­VIER QUIROZ / LA RA­ZA

El Chica­go Fi­re lle­ga al fi­nal de tem­po­ra­da tras un gran año ce­le­bran­do su 20 aniver­sa­rio en la MLS.

Newspapers in Spanish

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.