مجلس نمایندگان محدودیتهای تازه مسافرتی به آمریکا را تصویب کرد

Payam Javan - - تازههایجهان -

مجلس نمایندگان آمریکا محدودیتهای تازهای را برای کشــورهایی تصویب کرد که شهروندانشــان میتوانند بدون ویزا به ایالات متحده سفر کنند. این محدودیتها میتواند شــامل شهروندان زاده ایران یا شهروندانی شود که به ایران سفر کردهاند. این طرح با رای مثبت ۴۰۷ نماینده در برابر ۱۹ مخالف به تصویب رســید. در این مصوبه تازه مستقیما نامی از ایران برده نشده، اما کشــورهایی که «حامی تروریسم» هستند، در آن لحاظ شده است، و آمریکا ایران را «حامی تروریسم» میداند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح ورود بدون روادید کسانی را به آمریکا لغو میکند که طی پنج سال گذشته به کشورهای ایران، سودان، ســوریه یا عراق سفر کرده باشند. به گزارش شبکه خبری سیانان، شهروندانی که تابعیت دوگانه این چهار کشــور به علاوه آمریکا را دارند نیز شــامل این طرح شــده و باید بــرای ورود به ایالات متحده روادید بگیرند. طــرح تــازه در پی حمــلات مرگبار پاریــس که گروه «حکومت اســلامی» مســئولیت آن را بــر عهده گرفته است، مطرح شد. آمریکا با ۳۸ کشور جهان، از جمله بسیاری از کشورهای اروپایی، مقرراتی برای ســفر بدون ویزا دارد. طرح جدید در عین حال از این ۳۸ کشور میخواهد تا اطلاعات خود در مورد کسانی را که مظنون به انجام عملیات تروریستی هستند در اختیار ایالات متحده بگذارند. بنا بر قوانین جدید، شــهروندان این ۳۸ کشــور موظف میشــوند کــه گذرنامههایی با تراشــههای الکترونیکی حاوی اطلاعات بیومتریک داشته باشند، تراشههایی که اطلاعات صاحب پاســپورت به صورت دیجیتالی در آنها وجــود دارد. نزدیک به ۲۰ میلیون نفر هر ســاله از این ۳۸ کشــور بدون روادید به ایالات متحده میروند. آنها میتوانند ۹۰ روز را بدون ویزا در آمریکا سپری کنند. این طرح باید به تصویب سنا برسد و در عین حال امضای ریاست جمهوری را نیز برای اجرایی شدن دریافت کند. طــرح جدیــد مخالفانــی دارد از جمله شــورای ملی ایرانیآمریکاییهــا )نیاک( که آن را تبعیضآمیز میداند و در حال جمعآوری امضا برای اعلام دادخواســت علیه آن اســت. در عین حال این نگرانی نیز مطرح شــده که تصویب این طرح به صنعت گردشــگری در ایران ضربه بزند، صنعتــی که به تازگی امید به بهبود و شــکوفایی دوباره آن افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.