کشف کرمهای پلاستيکخوار؛ اميد تازه برای مبارزه با زباله بشر

Payam Javan - - تازههایجهان -

در حالیکه کره زمین در حال غرق شدن زیر انبوه زبالههای پلاستیکی است، دانشــمندان راه تازهای برای بازیافت آنها یافتهاند: کِرمهای پلاستیکخوار به گزارش موسسه حفاظت محیط زیست دانشگاه استنفورد، در آمریکا، تیمی از دانشــمندان آمریکایی و چینی کشــف کردهاند که نوعــی لارو -که به نام لارو کرم زرد شــناخته میشــود- نه تنها قابلیت گوارش و هضم پلاســتیکهای معمولــی را دارد بلکه پلاســتیکهای «غیرقابل تجزیهای» مانند یونولیت را هم گوارش میکند. میکرواورگانســیمهای این لاروها، پلاستیک را تبدیل به دی اکسید کربن و سپس ماده غذایی مــورد نیاز بدن این موجود کوچک میکند. به گزارش میرور محققان معتقدند که این کشف میتواند یک ابزار مهم در جنگ بشــر علیه پلاســتیک باشد؛ مادهای که حضور آن در طبیعت خطرات جدی برای انســانها دارد و صدمات جبرانناپذیری به محیط زیست میزند. دکتــر وی مین وو، یکی از محققان این طرح در دانشــگاه استفورد میگوید که نتایج این تحقیق میتواند درهای تازهای برای برای مبارزه جهانی علیه آلودگی پلاستیکی باز کند. در این تحقیق چیزی نزدیک به چهل میلی گرم از نوعی فوم پلاستیکی غیرقابل تجزیه به صد لاور کرم زرد خورانده شد. این کرمها نیمی از این پلاستیکها را مانند غذای معمولیشان خوردند و هضم کردند. به گفته محققان کرمهایی که از این نوع پلاستیک تغذیه کردند، به سلامتی کرمهای دیگر هستند و به نظر میرســد از مدفوعشان میتوان به عنوان کود برای بارورکردن زمین هم استفاده کرد. نتایج این تحقیق در مجله علمی «علوم زیســت محیطی و تکنولوژی» منتشر شده است. پروفسور ینگ جون از دانشگاه پکن میگوید که سالانه ۴۰۰ میلیون تن زباله پلاستیکی در سراسر کره زمین رها میشود و از آنجا که تجزیه پلاستیک قرنها طول میکشــد، این میزان زباله تهدید بزرگی برای سلامت بشر است. در ســال ۲۰۱۳ میزان ۲۷۱ میلیون تن پلاســتیک توسط افراد در سراسر کره زمین مصرف شده که ۲۰ میلیون از آن پلاستیک غیر قابل تجزیه بهشمار میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.