بيش از نيمی از گونههای درختان آمازون در خطر انقراض است

Payam Javan - - تازههایجهان -

رادیو فردا: دانشمندان میگویند بیــش از نیمــی از گونههــای درختان جنگلهــای آمازون در آمریکای جنوبی بــه دلیل قطع درختان بهمنظور تسطیح زمین بــرای کشــاورزی، دامپــروری، و دیگــر فعالیتهــا در معرض انقراض هستند. بــه گــزارش رویتــرز، اتحادیه بینالملی حفظ طبیعت اعلام کرده است که اگر این روند ادامه یابد ۳۶ تا ۵۷ درصد از ۱۵۰۰۰ گونه تخمین زده شده در آمازون در خطر انقراض خواهند بود. پژوهشهای این دانشــمندان در گسترهای به وســعت ۵ ۵ میلیون کیلومتر مربع از جنگلهای برزیل، پرو، کلمبیا، ونزوئلا، اکوادر، بولیوی، ســورینام و گینه فرانســه انجام شــده است. این تحقیقات، با بررســی حدود ۱۵۰۰ نمودار جنگلی از نقشههای فعلی و آینده آمازون به دست آمده است. این نقشهها، تعداد و گونههای درختانی را که احتمالا تا اواسط قرن کنونی منقرض میشوند، پیشبینی کردهاند. نایجل پیتمن، متخصص حفظ زیستبوم در موزه شیکاگو میگوید: «بسیاری از گونههایی که در خطر نابودی هســتند روزانه بهوسیله ساکنان آمازون استفاده میشوند و بسیاری دیگر برای اقتصاد منطقه حیاتی هستند.» وی همچنیــن گفت درختهایی که در معرض خطــر قرار دارند، گونههای مهمی مثل گردوی برزیلی، نخل و گونههای ارزشــمند چوب را شامل میشوند که زندگی ساکنان آمازون به میوه، دانه، پوشال و خواص دارویی آنان وابسته است. این درختان نقش مهمی در پایداری خاک و تعدیل آب و هوا ایفا میکنند. وی میگوید: «درست است که این تهدید جدی است اما به خاطر داشته باشیم بیش از ۸۵ درصد جنگلهای آمازون هنوز دستنخورده هستند.» هانس تر استیج، اکولوژیست مرکز گونههای زیستی هلند میگوید: «دانشمندان چندین دهه اســت درباره از بین رفتن جنگلهای آمازون اعلام خطر کردهاند. بررســیها نشان میدهند نابودی جنگلها در آینده نیز ادامه خواهد یافت. نکته امیدوارکننده این اســت که سرعت نابودی جنگلها در ده سال گذشته بهطور چشمگیری کاهش یافته است.» محققان میگویند اگر فضای سبز، منابع طبیعی و زمینهای منطقه آمازون به درستی مدیریت شــوند حفظ بخش زیــادی از گونههای در معرض خطــر ممکن خواهد بود. مطالعات پیشین نشان میدهند مساحت جنگلهای آمازون تا به حال ۱۲ درصد کاهش یافته و تا سال ۲۰۵۰ حدود ۲۸ درصد دیگر کاهش مییابد. تحقیقات جدید در نشریه «پیشرفتهای علم» منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.