افزايــش دو برابری واردات نفت کره از ايران

Payam Javan - - تازههایجهان -

صادرات نفت ایران به کره جنوبی اکتبر سال جاری میلادی، نســبت به سال قبل ۹۸.۸ درصــد افزایش یافت. به گــزارش رویترز، واردات نفت کره جنوبــی از ایران در اکتبر ۲۰۱۵ حدود چهار میلیون و ۷۱ هزار بشکه، معادل ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ بشکه در روز بوده، در حالی که این رقم در اکتبر ســال گذشته ایران دو میلیون و ۴۸ هزار بشکه، معادل ۶۸ هزار و ۲۶۶ بشکه در روز بود. واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه ســپتامبر نیز پنج میلیون و ۹۰۹ هزار بشکه بود که معادل ۱۹۶ هزار و ۹۶۶ بشکه در روز است. ایران و شش قدرت جهانی تیرماه سال جاری به توافق جامع هستهای دست یافتند و انتظار میرود که تحریمهای نفتی ایران در ماههای پیش رو برچیده شــوند. ایران میگوید که به محض لغو تحریمها، تولید و صادرات نفت خود را ۵۰۰ هزار بشــکه افزایش خواهد داد و تا شش ماه بعد از آن این رقم را به یک میلیون بشکه در روز خواهد رساند. هم اکنون ایران روزانه ۲.۸ میلیون بشــکه تولید نفت دارد که با توجه به گفتههای مقامات ایران، این کشور در نظر دارد تولید نفت خود را تا پایان سال آینده میلادی به ۳.۸ میلیون بشکه در روز برساند. صادرات نفت خام ایران از ۲.۲ میلیون بشکه در روز در دوران پیش از تحریمها، به کمی بالاتر از ۱ میلیون بشکه سقوط کرده است. بر اســاس گزارش رویترز، آمارهای شرکت ملی نفت کره جنوبی نشان میدهد واردات نفت این کشــور در ماه اکتبر با ۱۲.۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸۳.۹ میلیون بشکه رسیده است. صادرات نفت ایران به کره جنوبی در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر ۳۷ میلیون و ۷۰۷ هزار بشکه، معادل ۱۲۵ هزار و ۶۹۰ بشکه در روز بوده است. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳۶ میلیون و ۸۴۴ هزار بشکه، معادل ۱۲۲ هزار و ۸۱۳ بشکه در روز بود. در مجموع طی ســال گذشته میلادی واردات نفت کره از ایران روزانه به طور متوسط ۱۲۴ هزار و ۴۹۷ بشکه شده است. در میان پالایشگاهای کره، «اس کی انرژی» و «هیوندای اویل بانک نفت» مشــتری نفت ایران هستند. ایران پس از کشورهای عربستان، کویت، امارات و قطر، پنجمین تأمین کننده بزرگ نفت کره جنوبی در ماه اکتبر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.