چين قصد دارد از سال ۲۰۱۶ به بعد، هر سال يک ميليون رأس گاو به به صورت همانندسازیشده، توليد کند!

Payam Javan - - تازههایجهان -

در شــرایطی که پارلمان اروپا استفاده تجاری از شیوههای همانندسازی یا کلونینگ را به خاطر مســائل اخلاقی حتی در مورد حیوانات ممنوع کرده است، به نظر میرسد که در چین، چنین قید و بندهایی وجود نداشته باشد. طبقه متوسط این کشور از نظر اقتصادی در حال اوجگیری هستند و به صورت متناسب، تقاضای مصرف گوشت قرمز این کشور، در حال افزایش است. انتظار میرود این کشور در سال ۲۰۱۶، حدود ۷٫۴ میلیون تن گوشت مصرف کند. قراردادهایی با برزیل و استرالیا برای تأمین کمبود گوشت، منعقد شده است، اما اینها باعث نشدهاند که چینیها به فکر روشهای جایگزین نباشند. برای این کار چینیها در پروژههای جاهطلبانه، ۵۰۰ میلیون دلار را ســالانه، صرف تولید یک میلیون جنین گاو با شیوه همانندسازی خواهند کرد. این کار قرار است در تأسیساتی در شــمال چین انجام شــود. این پروژه با همکاری دانشــگاه پکــن، آکادمی بین المللی زیستپزشکی Tianjin و بنیاد زیستفناوری Sooam کره صورت خواهد گرفت. علاوه بر این قرار است در همین تأسیسات سگهای پلیس، سگهای دستآموز و اسبهای مسابقه تولید شوند. تولید زودهنگام این تعداد گاو همانندسازی شده، در شرایط حاضر که ما استفاده تجاری خاصی از این فناوری زیستی نمیکنیم، مقداری تخیلی به نظر میرسد، اما شرکت درگیر این پروژه گفته است که کار را از ۱۰۰ هزار رأس شروع خواهد کرد و بعد به تدریج کار را توسعه خواهد داد. به هر حال باید دید که واکنش مردم و کشورهای دیگر به این تحول چیســت؟ آیا هنوز ما از نظر عادتی و اخلاقی، آماده استفاده عملی از فناوری همانندسازی نیستیم یا اینکه گام برداشتن عملی چین در این سو، کشورهای دیگر را هم به طمع استفاده تجاری از همانندسازی خواهد انداخت؟

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.