شرکت فضاپيمايی خصوصی رئيس آمازون-جف بزوس- با به پرواز درآوردن و فرود يک موشک قابل استفاده مجدد، تاريخساز شد.

Payam Javan - - ازگوشه کنار دنیا -

ما ســالهای زیادی تا معمول شدن مسافرتهای فضایی برای شهروندان عادی فاصله داریم، اما در حال حاضر شــرکتهای خصوصیای هستند که میکوشند که هزینه این مسافرتهای فضایی را هر چقدر که ممکن اســت، پایینتر بیاورند. جف بزوس-رئیس شــرکت آمازونمدتی اســت که مقداری از ثروت خود را صرف تأسیس شرکتی به نام ‪Blue irigin‬ اســت. این شرکت توانســت موشــکی به نام ‪New Shepard‬ را به سلامت به پرواز دربیاورد و بعد مجددا بر زمین بنشــاند. به عبارت دیگر این شــرکت توانسته موشکی درست کند که قابل استفاده مجدد است. این موشک به افتخار «آلن شپارد»، این نام را به خود گرفته است، او نخستین آمریکایی بود که در سال ۱۹۶۱ توانست به فضا برود، البته او صرفا به یک ارتفاع زیرمداری صعود کرد. موشــکی نیو شپارد، یک کپســول در انتهای خود دارد که میتوند مسافران را به ارتفاع ۱۰۰٫۵ کیلومتری از زمین برساند. ارتفاع ۱۰۰ کیلومتر معمولا مرز فضا در نظر گرفته میشود و به این ترتیب مسافران با این موشک میتوانند وارد فضا شوند. کل مراحل پرواز و فرود این موشک ۱۱ دقیقه بیشتر طول نمی کشد. کپسول موشک بعد از رسیدن به فضا، جدا میشود و با چتر نجات به زمین بازمیگردد، اما خود موشک بعد از سقوط، در نزدیکی زمین، موتورهایش روشن را میکند تا نسبتا آرام بر روی زمین فرود آید. ماه آوریل هم این موشــک آزمایش شــده بود، آن دفعه به خاطر مشکل سیستم هیدرولیک، آزمایش موفقیتآمیز نبود. هنوز قیمت بلیت پروازهای شــرکت بلو اوریجین مشــخص نشده است، پروازهایی که احتمالا از چند ســال بعد شروع خواهد شد و مســافران در آن ۴ دقیقه بیوزنی را هم تجربه خواهند کرد. قرار اســت در آینده از فناوری مشابهی برای ساختن موشکهای بزرگتری که به ارتفاع مداری میرسند، استفاده شود. شرکت رقیب بلو اوریجین -اسپیس ایکس- هم میکوشد از همین فناوری موشکهای قابل مصرف مجدد استفاده کند. این شرکت اخیر سعی کرد که قسمتهایی از موشک فالکون ۹ خود را روی یک تأسیســات شناور در دریا، بنشاند و بازیایی کند که در این آزمایش، شکست خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.