ژاپنیها هولوگرام قابل لمس ساختند

Payam Javan - - ازگوشه کنار دنیا -

رادیو فردا: گروهی از دانمشــندان ژاپنی موفق به ســاخت هولوگرام )تمامنما( قابل لمس شــدهاند. این هولوگرامها در واقع اشــیای مجازی ســه بعدی هستند که به حرکت دست انسان واکنش نشان میدهند. تمامنگاری یا هولوگرام نوعی ایجاد تصویر ســه بعدی است و بیننده به جای عکس یا فیلم، یک جســم یا فضای سه بعدی را مشــاهده میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دانشمندان با استفاده از تکنولوژی لیزری، چراغهایی )که آنها را «چراغ جادو» نامیدهاند( ســاختهاند که ضربان لیزری تولید کند. این ضربانهای لیزری به لمس پوست بدن انسان واکنش نشان میدهند و پیکسلهای تصویر سه بعدی -بعد از لمس توســط دست - در هوا محو میشــوند. این هولوگرام قابل لمس، در مرکز تحقیقات نوری و آموزش دانشــگاه اوتسونومیا در ژاپن ساخته شده است. دکتــر یویچی، یکی از سرپرســتان ایــن تیم تحقیقاتی میگوید کــه این فنآوری میتواند در وسایل سرگرمکننده، پزشــکی و معماری مورد استفاده قرار گیرد. وی عقیــده دارد که در حال حاضــر و با این میزان فنآوری در حیطه نور و لیزر، امکان رابطه پویا بین نور و انسان وجود ندارد و این هولوگرام قابل لمس میتواند این وضع را تغییــر دهد. دکتر یویچی میگوید: «شــما نمیتوانید یک فیلم یا عکس را لمس کنید. با آنکه شــما میتوانید فیلم را روی پرده پخــش کنید، اما نمیتوانید تصویر را لمس کنید و با آن رابطهای داشــته باشید. اما اگر ما بتوانیم تصاویر را سه بعدی کنیم و آنها به لمس پوست شما واکنش نشان بدهند، این باعث میشود که تصاویر واقعیتر به نظر برســند.» دکتر یویچی عقیده دارد کــه این تکنولوژی اگر در ابعاد بزرگ و در زندگی عادی مردم اســتفاده شود، قابلیت تغییر زندگی مردم را دارد. سایت پالس، یک ســایت علمی در خصوص مســائل تکنولوژی است، میگوید که توســعه فنآوری هولوگرام قابل لمس میتواند به ســاخت کیبردهایی که به جای دکمهها از نور اســتفاده میکنند یا قابلیت چت کردن با حضور هولوگرام فرد دیگر را فراهم میکند، منجر شود. پیش از این تلاشهایی برای ســاخت هولوگرامهای قابل لمس انجام شــده بود که همگی منجر به ســوخت پوســت بدن انسان میشد. از این جهت این جهش تازه از اهمیت خاصی در این حوزه فنآوری برخوردار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.