تلاشی تازه برای تولید انرژی به شیوه گداخت هسته ای

Payam Javan - - ازگوشه کنار دنیا -

یورونیوز: دانشــمندانِ مرکز ماکس پلانک در آلمــان، در حال آزمایش یک راکتور گداخت هســته ای به نام وِنِدلشتاین ‪x- ۷‬هســتند. دستگاهی که برای تولید برق، فرآیندِ گداخت هســته ای ستارگان را بازسازی می کند. پژوهشگران مدعی اند که این دســتگاه ســرانجام می تواند رویای تولید انرژی به روش گداخت را عملی کند. جالب آنکه این فرآیند هیچ زباله هســته ای خطرناکی نخواهد داشت. «توماس کلینگر» مدیر این پروژه می گوید: «نیروگاهی که به شــیوه شکافتِ هسته ای کار می کند، مشــکلاتی دارد. زباله تولید می کند یعنی زباله هسته ای که باید هزاران سال آن را نگهداریم. اما گداخت این مشکل را ندارد.» راکتورهــای گداخت هســته ای که «اخترســوز» stellarator() نــام گرفته اند، الکترونهــای اتم هیدروژن )دوتریــوم و تریتیوم( را جدا می کننــد و چیزی به نام پلاســمای یونی را می سازند و انرژی عظیمی در این فرآیند آزاد می شود. اما حتی اگر این دســتگاه موفق شــود، برای بهره برداری عملی از این روش، شاید صد سال دیگر زمان نیاز باشــد. «توماس کلینگر» در این باره می افزاید: «دوراندیشیِ علمی همین است. مثل درختکاری است. اگر الان درخت نکارید صد سال بعد هم درختی نخواهید داشت. پس باید دوراندیش بود.» فناوری بــه کاررفته در مرکز ماکس پلانک، کاملا با فناوریهای دیگر مراکز از جمله مرکز آیتر در جنوب فرانســه متفاوت اســت. در اینجا دســتگاهی که برای ساخت پلاســما به کار مــی رود توکامک Tokamak() نام دارد که به گفته دانشــمندان بیشــتر از وِندِلشــتاین ‪x- ۷‬در معرض اختلالهای مغناطیسی است. از سوی دیگر، ساخت «اخترسوز»ی که در آلمان به کار گرفته شده، فوق العاده دشوار است. اما در مجموع، هر دوی این فرآیندهای تولید انرژی به شــیوه گداخت دشوار و زمانبر اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.