مشتری مداری، به شرط انعام!

Payam Javan - - داستانهیا کوتاه -

روزی مردی به یک رستوران رفت و پشت میزی نشست تا غذایش را سفارش دهد. ناگهان یکی از گارسون ها به او نزدیک شد و با لحنی سرد گفت: «اینجا رزرو شده، در جایی دیگر بنشینید». مرد پس از نگاهی معنادار به گارســون، جایش را تغییر داد. مرد با دقت بسیار رفتار گارسون ها را زیر نظر گرفت و متوجه شــد که عملکرد و رفتار کارکنان رســتوران با مشتریان قدیمی بسیار محترمانه و مشتری مدارانه است، ولی هر مشــتری بخت برگشته ی جدیدی که می آمد، بســیار خشک و سرد با او رفتار می شد. جالب توجه این بود که تعداد مشتریان قدیمی رستوران از تعداد انگشتان یک دست هم فراتر نمی رفت! مرد پس از تمام شدن غذایش، هنگام خروج از رستوران به همه ی گارسون ها و نگهبان دم در، مبلغ قابل توجهی انعام داد و باعث تعجب کارکنان و حتی دیگر مشــتریان رستوران شــد. نکته ی جالب این بود که علاوه بر انعام، از خدمات و مشتری مداری آنها هم تشکر فراوان کرد!! چنــد روز بعد، دوباره آن مرد این بــار به همراه خانواده اش به آن رستوران رفت. نگهبان رستوران علاوه بر نشان دادن جای پارک مناســب، شیشه های ماشینش را هم تمیز کرد. گارســون ها بهترین میز را به آنها نشان دادند و ماننــد پروانه دور میز آنها می گشــتند. برای فرزند کوچک او صندلی مخصــوص آوردند و حتی غذایی که در لیســت آن روزشان نبود، به خاطر سفارش همسر آن مرد تهیه کردند. خلاصه به بهترین شــکل ممکن از آنها پذیرایی شد. همســر آن مرد که برای اولین بار به آن رســتوران آمده بود، با تعجب پرســنل رســتوران را نگاه می کرد و نمی دانســت چرا گارســون ها در حالی که با مشتریان دیگر بسیار سرد و خشــک رفتار می کنند، آنها را تحویل می گیرند! وقتی همه غذایشان تمام شد و آماده رفتن شدند، مرد به صندوق رفت و پول غذا را حســاب کرد. همه ی گارســون ها کار خود را رها کرده و کنار در رستوران به صف ایستاده بودند تا از انعام بی بهره نمانند. اما مرد بی اعتنا از کنارشــان رد شــد و با خانواده اش از رستوران خارج شد. گارســون ها هاج و واج مانده بودند و هیچ کدام رویشــان نمی شــد حرفی بزنند. وقتی مرد بی اعتنا از جلوی نگهبان در رد می شــد، نگهبان گفت: «قربان، انعام ما...» مــرد رویش را برگردانــد و گفت: «انعــام دفعه ی قبل واســه ی امروز بود و انعام امروز واسه ی دفعه ی قبل! به گارســون ها و بقیه هم بگو هر مشتری جدیدی می تونه مشتری قدیمی شما بشــه، فقط به شرطی که به خاطر انعام کار نکنن!»

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.