موضوعات فرعی

Payam Javan - - داستانهیا کوتاه -

مردی که دو کیســه ی بزرگ همراه داشت، با دوچرخه به خط مرزی می رسد. مأمور مرزی از او می پرسد: «در کیسه ها چه داری؟» او می گوید: «شن.» مأمور او را از دوچرخه پیاده می کند و چون به او مشــکوک بود، یک شــبانه روز او را بازداشت می کند. پس از بازرسی فراوان، واقعاً چیزی جز شن نمی یابد، بنابراین به او اجازه ی عبور می دهد. هفته ی بعد دوباره سر و کله ی همان شخص پیدا می شود و مشکوک بودن و بقیه ماجرا... این موضوع به مدت سه سال هر هفته یک بار تکرار می شود و پس از آن، مرد دیگر در مرز دیده نمی شود! یک روز آن مأمور در شــهر او را می بیند و پس از ســلام و احوالپرسی، به او می گوید: «من هنوز هم به تو مشکوکم و می دانم که در کار قاچاق بودی. راســتش را بگو چه چیزی را از مرز رد می کردی؟» آن مرد قاچاقچی با خونسردی می گوید: «دوچرخه!» نتیجه: بعضی وقــت ها موضوعات فرعی، مــا را به کلی از موضوعات اصلی غافل می کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.