مهربانی

Payam Javan - - داستانهیا کوتاه -

وقتی که «بیل کلینتون» رئیس جمهور آمریکا بود، یک روز برای بازدید به بیمارستانی رفت. پسری ده ساله با کلی تقلا جلو رفت و با ترس از کلینتون پرســید: جناب آقای رئیس جمهور، می شود لطفاً به من امضا بدهید؟ کلینتون با خوشــحالی درخواست پسر را قبول کرد و روی کاغذ سفیدی اسم خود را نوشت. همان وقت پسرک گفت: آقای رئیس جمهور، اگر ممکن است چهار تا امضا بدهید! کلینتون با تعجب پرسید: عزیزم، چرا چهار تا امضا؟! پسر جواب داد: من فقط یک امضا می خواهم. اما می گویند اگر سه تا امضای رئیس جمهور داشته باشم، می توانم آن را با یک عکس به امضای «مایکل جُردن» عوض کنم. مردم از شنیدن حرف های آن پسرک نگران شدند، اما کلینتون با لبخند جواب داد: پسرعموی من هم به مایکل جردن علاقه ی زیادی دارد. من به تو هفت امضا می دهم و تو هم برای پسرعموی من نیز یک عکس بگیر...

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.