شرکت کيوســرا يک گوشــی موبايل قابل شستشو وارد بازار خواهد کرد

Payam Javan - - تکنولــوژی -

در حالــی کــه علاقه مــا به پاکیزگی، گاهی به حد وسواس نزدیک میشود، خیلی وقتها روزانــه بــا آلودهکنندههــای پنهانــی ســر و کار داریم که از آنهــا غافلیــم. یکــی از این آلودهکنندههــا کیبوردهــای کامپیوترهای ماست، اما خیلی راحت، در شرکتها و ادارات یا منزل بعد و در حین از کار با کامپیوتر، خوراکیها را در دست میگیریم و نوش جان میکنیم. این در شرایطی است که متأسفانه آزمایشها نشان دادهاند که گاهی کاسههای توالت، از کیبوردها، تمیزتر هستند! از آن بدتر وضعیت گوشــیهای موبایل ماست، گوشیهای موبایل از صبح تا شب، اصلا از دستهای ما جدا نمیشــوند. در تحقیقی که در سال ۲۰۱۲ انجام شد، تعدادی از گوشیهای دفاتر اداری شهر شــیکاگو به صورت تصادفی انتخاب شد و مشخص شد که تعداد زیادی از باکتریهای کولیفرم که مطرحکننده آلودگی مدفوعی اســت روی آنها وجود دارد و میزان این آلودگی بسیار بیشتر از سطح مجاز آب آشامیدنی بود. مشــکل عمده این اســت که ما نمیدانیم که چگونه بدون آســیب زدن به صفحه نمایش گوشیها، آنها را پاک کنیم. در تحقیق انجامشــده آب اثر چندانی در پاک کردن گوشــیها نداشت، در مقابل الکل که تقریبا در ۱۰۰ موارد مؤثر اســت، برای پاک کردن گوشیها با توجه به آسیبی که به صفحه نمایش میزند، پیشــنهاد نمیشود. در همین راستا سخنگوی شــرکت اپل،استفاده از شیشهشوها، پاککنندههای خانگی، اسپریها، حلالها، الکل و تمیزکنندههای حاوی آمونیوم را ممنوع اعلام کرده است. گوگل هم گفته است که سازندگان گوشیهای اندرویدی، سیاست واحدی در مورد شیوه پاک کردن گوشیها ندارند. خود تأمینکنندههای اصلی صفحات نمایش مثلا گوریلا گلس هم میگویند که برخی از محصولات آنها در مقابل شستشــوی مداوم مقاومند و برخیها هم نیســتند. البته کیتهای تمیزکننده تجاری صفحات نمایش در بازار فراوان هستند، اما خیلیها نمیخواهند برای آنها هزینه اضافی کنند. برخی از کاربران که از کیس و محافظهای صفحه نمایش استفاده میکنند، آسودهتر هستند، آنها میتوانند به راحتی، روی صفحه محافظ را پنبه یا کیس گوشی خود را پنبه الکل بکشند! اما چه میشد اگر اصولا گوشیهای ما کلا قابل شستشو بودند، چنین چیزی را شرکت ژاپنی کیوسرا، نوید داده است. قرار است یکی از گوشیهای این شرکت به نام ‪Digno oafre‬ که به زودی با قیمت ۴۶۰ دلار به بازار ژاپن عرضه خواهد شد، در مقابل شستشو با صابونهای فومی )کفی( مقاوم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.