حشره جاسوس 40 هزار دلاری ارتش آمریکا

Payam Javan - - تکنولــوژی -

این یک دستگاه ‪Black ۱۰۰- PD‬ ‪۲ eornet‬ اســت کــه در حال حاضر توســط ارتش آمریکا، در حال آزمایش اســت. برخلاف «درون»هــای تجاری مثل ‪DJI Phantom‬ یا Inspire این درون خاص طوری ساخته شده است که به صورت پنهانی قادر به فعالیت باشد، این وسیله در کفت دست جا میگیرد و تنها ۱۸ گرم وزن دارد! قیمت هر یک از این درونهای بسیار کوچک، ۴۰ هزار دلار است. این درونها را یک شرکت نروژی به نام ‪Prox Dynamics‬ ساخته است. این درونها مانند حشراتی کوچک هستند، میتوانند ۲۵ دقیقه پرواز کنند و ۳٫۲ کیلومتر پرواز کنند. آنها مجهز به دوربینها عادی و حرارتی هســتند و میتوانند عکسبرداری کنند یا به صورت زنده ویدئو ارسال کنند. اندازه کوچک و نیز موتورهای الکتریکی خاص آنها باعث شده است که تقریبا در حین فعالیت قابل رؤیت نباشند و صدایی هم از آنها، شنیده نشود. ‪-۱۰۰ PD‬را میتوان با کنترل از راه دور کنترل کرد. همچنین این دســتگاه میتواند با اســتفاده از dPS بــا حالت خودکار پرواز کند. دو عدد از آنها را میتوان در یک محفظه کوچک نگهداری کرد و یک سرباز میتواند به راحتی آنها را حمل کند. ارتش انگلیس از سال ۲۰۱۳، استفاده از درونهای کوچک همراه سربازان را شروع کرده ست و ارتش آمریکا هم در حال آزمایش شمار قابل توجهی از این نوع درونها بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.