فاضل نظری

Payam Javan - - الفبــای آشــنا -

موج عشق تو اگر شعله به دلها بکشد رود را از جگر کوه، به دریا بکشد گیسوان تو شبیه است به شب؛ اما نه شب که اینقدر نباید به درازا بکشد خودشناسی، قدم اول عاشق شدن است وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد عقل، یکدل شده با عشق؛ فقط میترسم هم به حاشــا بکشد، هم به تماشا بکشد زخمی کینهی من! این تو و این ســینهی من من خودم خواستهام کار به اینجا بکشد یکی از ما دو نفر، کشــته به دست دگریست وای اگر کارِ من و عشق، به فردا بکشد

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.