آيا میدانستيد که انداختن دست يا پا به صورت ضربدری روی هم، میتواند برای افزايش کارايی مغز مفيد باشد؟

Payam Javan - - دانستنی ها -

مثل خیلی از چیزها، انداختن ضربدری پاها یا دســتها روی هم، علاوه بر جنبههای منفی حاوی چیزهای مثبتی است. ضربدری نشستن، شیوه نشستن شیکی است. خیلی از ماها در این هنگام احســاس راحتی میکنیم و چیز دیگری که قابل توجه است، این است که تمرکزمان بیشتر میشود. اما علت این تمرکز چیست؟ آیا مسئله یک مسئله روانشناسی است و ما باید توجیههای «فروید»ی را وارد این مسئله کنیم یا اصلا میتوانیم توضیحی فیزیولوژیک هم داشته باشیم؟ واقعیت این است که تن ما از مغزمان جدا نیست، بنابراین برخی از فعالیتها میتوانند کارایی مغز را افزایش دهند. مغز ما دو نیمکره دارد. قسمت راست مغز بیشــتر احساســات و خلاقیت ما را پردازش میکند و قســمت چپ بدن با فرمانهای عصبی آن حرکت میکنند و قســمت چپ مغز ما بیشر منطقگراســت و بر جزئیات تمرکز دارد و قسمت راست بدن را عصبدهی میکند. اما جالب اســت که وقتی ما دســتها و پاهایمان را طوری قرار میدهیم که دســت راســت از خطر میانه عبور کند و به سمت چپ نزدیک شود، یا برعکس، دو نیمکره مغز بیشــتر با هم هماهنگ میشوند. .وقتی یک اندام ما از خط میانه عبور میکند، سمت دیگر مغز هم در «تنظیم» حرکت آن کمک میکند. به صورت طبیعی بیشتر وقتها اندامهای فوقانی و تحتانی، فقط در سوی خودشان حرکت میکنند. اما در شرایط نشستن و قراگیری صربدری، شــیوه متفاوت قرارگیری اندامها باعث میشــود که نورونها و راههای عصبی فعال شوند که در شرایط طبیعی کمتر فعال هستند. اصــولا یکی از دلایل مهم گرایش ما به ســمت ورزشهایی مانند یوگا این است که حرکات و قرارگیریهایی که در یوگا میآموزیم به طریق مشابهی باعث افزایش تمرکز و فعالتر شــدن، مغزهای ما میشود. باید بگوییم که ضربدری قرار گرفتن «دو ســو توانی» یا ' $Pbide[WeriW' ما را افزایش میدهد. ما با ورزشکاران «دو سو توان» زیادی آشنا هستیم، مثلا در دنیای فوتبال، زیکو، ســوکراتس، پائولو مالدینی، توتی، کریستیانو رونالدو، از پای غیرقالب هم میتوانستهاند به خوبی استفاده کنند. ما توصیه نمیکنیم که مدت زیادی ضربدری بنشینید، فقط میخواستیم علت افزایش تمرکزمان را هنگام ضربدری نشســتن تا حدی توجیه کنیم. مسلما شیوههای و تمرینهای بدنی و ذهنی زیادی برای افزایش تواناییهای ذهنی وجود دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.