جمعآوری دیانای جانوران در حال انقراض در «کشتی یخزده»

Payam Javan - - دانستنی ها -

گروهی از دانشــمندان بریتانیایی دی ان ای موجودات در حــال انقراض را جمع آوری و از آنها محافظت میکنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پروژه که «کشتی یخ زده» نام دارد، تلاش میکند قبل از رخ دادن آنچه دانشــمندان «انقراض عظیم ششم» مینامند، نمونههای دی ان ای جانوران کمیباب و در حال انقراض را محافظت کند. این نامگذاری الهام گرفته از کشتی نوح است. جان آمور، استاد دانشگاه ناتینگهام که این پروژه در آنجا انجام میشود میگوید: «بسیاری از گونههای جانوری حتی قبل از اینکه ما شناساییشان کنیم منقرض خواهند شد.» به گفته آمور قصد این پروژه دستیابی و محافظت به اطلاعات ژنتیک این گونهها برای نسل بعد است قبل از آنکه دیگر خیلی دیر شود. این پروژه که کلید آن ده ســال قبل توسط یک زن و شوهر دانشمند بریتانیایی به نامهای دریــان کلارک و آن کلارک زده شــد، حــالا در ۲۲ نقطــه جهــان فعــال اســت و توانسته قریب به ۴۸ هزار نمونه دی ان ای از ۵ هزار و پانصد گونه مختلف جانوری را گردآوری کند. در دانشــگاه ناتینگهام، ۷۰۵ نمونه دی ان ای در کارتهای مخصوصی در دمای معمولی و بقیه نمونهها در فضای مخصوصی با دمای هشتاد درجه زیر صفر نگه داری میشوند. دی ان ای ببر سیبریایی و پلنگ آمور نیز در این مجموعه نگهدای میشوند. گونههایی که در آستانه انقراض هستند. البته بسیاری از محققان عرصه حفظ محیط زیست، این پروژه را شکستخورده میدانند. دکتر اد لویی یکی از متولیان این پروژه است میگوید: آنها )مخالفان این طرح( میگویند که همه تلاش ما باید در جهت حفظ گونههای در حال انقراض باشــد. واقعیت این اســت که این حرف غیرممکن و غیر عملی است. ما )در پروژه کشــتی یخ زده( قصد نداریم جای تلاشهای حامیان و حافظان محیط زیســت و جانوران در حال انقراض را بگیریم. این پروژه یک پشتیبان دوم است. امیدواریم این پروژه بتواند میراث ژنتیکی گونهها را نجات دهد. پروژه کشتی یخ زده، از طرحی برای نجات یک نوع حلزون در حال انقراض شروع شد. وقتی طرح با موفقیت انجام شد و برایان و آن کلارک توانستند گونه در حال انقراض را نجات دهند، به این فکر افتادند که چرا برای بقیه جانوران در حال انقراض چنین طرحی را پیاده نکنند. سرعت انقراض گونههای مختلف جانوری به حدی زیاد است که گروهی از دانشمندان عقیده دارند «انقراض عظیم ششــم» در پیشروی کره زمین اســت. آخرین انقراض ۶۵ میلیون سال قبل رخ داد و منجر به از بین رفتن دایناسورها از سطح کره زمین شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.