حواستان به رنگ سيبزمينی سرخکرده و تهديگ باشد

Payam Javan - - دانستنی ها -

اگــر از آن دســته افرادی هســتید که چیپستان را در خانه درســت میکنید، یا نان سوخاری دوســت دارید و آن را با دســتگاههای ســوخاری خانگی درست میکنید، باید حواســتان به میزان سرخ شدن سیب زمینی یا سیاهی نان سوخاری باشد. تحقیق تازهای که توســط آژانس تعیین کیفیت غذای بریتانیا، منتشر شده، میگوید که میزان آکرل آمید، سمی که موجب بروز سرطان میشود، در سیبزمینیهای سرخ شده و نانهای سوخاری خانگی بالاست. به گزارش تلگراف، توصیه پزشکان این است که سیبزمینی یا نان باید تا زمانی سرخ یا تست شوند که به «رنگ طلایی روشن» در آیند. هر چه سیبزمینیها سرختر و تردتر یا نان سوخاریتر شود، میزان آکرل آمید آن بیشتر میشود. آکرل آمید، که سرطانزایی آن ثابت شده است، در اثر ترکیب آمینو اسید، شکر و آب موجود در سیبزمینی و نان در دمای بالاتر از ۱۲۰ درجه سانتیگراد شکل میگیرد. هر چه میزان حرارت و زمان پخت بیشتر شود، آکرل امیدهای بیشتری تولید میشود. نتایج این تحقیق نشان میدهد که وقتی سیب زمینی زیاد سرخ میشود، میزان آکرل امید موجود در آنها پنجاه تا هشتاد برابر بیشتر میشود. در مورد نان تست خانگی، این میزان به نوزده برابر افزایش مییابد. پروفسور گای پاپی، مشاور سازمان امنیت غذایی بریتانیا، میگوید که ارزیابی ریسک موجود نشان میدهد که آکرل آمید این غذاها میتواند موجب بروز سرطان شود. او میگوید: «ما نمیگویم که افراد این غذاها را نخورند، اما وقتی در خانه چیس یا نان سوخاری درست میکنند باید حواسشان به رنگ آنها باشد.» روزنامه دیلی میل هم نوشــته اســت که محققان دریافتهاند که اغلب افراد از وجود خطر آکرل آمیدها بیاطلاعاند و نمیدانند که نوع پختن غذاها میتواند باعث تشکیل این ماده سرطانزا در غذاهایشان شود. نتایج این تحقیق به خوراکی مورد علاقه ایرانیها یعنی تهدیگها و تهدیگ سیبزمینی هم قابل تعمیم است. تهدیگ سیاه شده )یا قهوهای تیره( حاوی مقدار بسیار زیادی اکرل آمید است و مصرف آن میتواند خطرناک باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.