موســیقی

Payam Javan - - فهرست مطالب -

در قــدم اول بایــد از همه کســانی کــه «حرفه ای و مســتمر» فعالیــت های مــرا تعقیب مــی کنند، عذرخواهــی کنم. عذرخواهی من نه فقط به ســبب در انتظار گذاشتن همراهان عزیزم است. ورنه آنها به اندازه ی من در جریان «فجایع» به اصطلاح موسیقی پاپمان نیستند و با نگاه مثبت و دل پاکشان همه چیز را «خوب» می بینند. نمی خواهم سر درد دل را باز کنم که اگر چنین شود باید به اندازه ی همه صفحات نشریاتی که تا به حال منتشر کرده ام، بنویسم و صد البته به جایی نیز نرسم فقط سربسته و ســر به مهر می گویم آنچه که امروز از موسیقی پاپ ما باقی مانده یک لشگر ورشکسته و یک کفگیرِ به تهِ دیگ خورده اســت که بهترین اثر از بهترین خواننده اش در بهترین حالت حدود چند هزار نسخه می فروشــد و بهترین کنسرت هایش بیش از چند سانس در سال نمی توانند سودآور باشند. حال شما با این شــرایط خودتان «پرتقال فروش» را پیدا کنید و اصل ماجرا را دریابید. در یک مملکت بیــش از ۸۰ میلیون نفری، حکایت فروش چند هزار نســخه ای آلبوم ستاره های پاپ را کجای دلمان می توانیم بگذاریم؟ حال به نظر شــما، من و کسانی که همانند من فکر می کنند، حق نداریم این موسیقی را «ورشکسته» به حساب آوریم و برایش به شدت دل نگران باشیم؟ این روزها ۱۰-۱۲ خواننده و ۴-۵ کنسرت گذار از این موسیقی تا اندازه ای پول در می آورند و الباقی نشسته اند تا مگر «معجزه ای» حادث آیــد و از دل این قمر در عقرب «کوره راهی» پدیدار شــود. اکثریتِ آن ۱۰-۱۲ نفر و تهیه کننده هایشــان نیز آنقدر کنسرت های تکراری و یکنواخت به خورد مخاطب داده اند که عنقریب اســت آخرین اقتصاد باقی مانده از اقتصادهای موسیقی نیز به زمینِ سفت بخورد و خیال من و شما راحت شود! آن وقت اســت کــه همه ما احتمالاً زیــر تابوت این موســیقی را می گیریم و اشــک می ریزیم و برایش ســینه چاک می دهیم. غافل از این که تک تک مان در پدیدار شــدن چنین آشفته بازاری نقش داشته و تقصیرکار بوده ایم. شــاید به نظــر «اغراق» بیاید اما حقیقت همین اســت و این را همه کســانی که در موسیقی به صورت «جدی» فعالیت می کنند و البته خودشــان را به خواب نزده اند، بــه خوبی می دانند. هیچ چیز این موسیقی سر جایش نیست و این از هم گسیختگی و شــلختگی اگر ادامه یابد به زودی کار دست موسیقی خواهد داد.

در چنین بلبشویی کوچکترین «رفاقت» و «اعتمادی» میان اهالی پاپ دیده نمی شود و هیچ عزمی برای به ســر و سامان رساندن بازار موسیقی پاپ وجود ندارد. ای کاش بزرگترهای پاپ که این روزها قید موسیقی را زده اند و گوشه نشین شده اند، همتی می کردند و پیش قدم می شدند. شاید می شد این موجود نحیف و بیمار را جانی دوباره بخشــید و حیاتی دگربار داد. شرمسارم که بخش اول یادداشتم تا این حد تلخ بود اما این حقیقتی است که به زودی بیش از پیش عیان خواهد شد. از اســفند ۹۳ به این ســو، تعداد زیادی از بهترین و مطرح ترین ستاره های موسیقی پاپ ما با آلبوم های جدیدشــان به بازار موسیقی بازگشته اند. صرف نظر از تعــارف ها و خودفریبی هــا و تبلیغات غیر واقعی، کدامیک از این آلبوم ها به واقع موفق بوده و مخاطبش را راضی کرده است؟ زیاد به جستجو نپردازید همه به خوبــی می دانیم که هر چقدر هم چشــم بچرخانیم چیزی عایدمان نمی شود که:

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولمو موسیقی خوبم آرزوست.

آلبوم های پاپ به یکنواختی ناامیدکننده ای رسیده اســت و ســتاره ای که تا همین دو، سه سال پیش هــر قطعه ای که می خواند «اتفاق» بود حالا در یک آلبوم ‪-۱۲ ۱۰‬تراکه حتی یک «آنِ» ساده هم ندارد. بعضی از این آلبوم ها بیشتر به شوخی می ماند و انگار خواننده اش می خواسته سر به سر مخاطب بگذارد. یکی، دو آلبومی هم که تا حدی راضی کننده اســت فقــط در قیاس با خود خواننده اش قابل قبول بوده و در مقیاس بزرگتر و در کنار سایر آلبوم های بازار عملاً تهی از هر حادثه ای اســت. اصلاً کار سختی نیست. یک محله خاص از شــهر را هدف بگیرید و سری به ســوپرمارکت هایش بزنید و از آمــارِ فروش آلبوم ها بپرسید و از فروشنده بخواهید فروش آلبوم های پاپ را با فروش فیلم های سینمایی و سریال های نمایش خانگی قیاس کند. آن وقت در خواهید یافت که اوضاع تا چه حد «اسفناک» است. با این حال همچنان می شــود بــه آینده امیدوار بود که بدون امید، آدمی هیچ ندارد. خوشبینم که اهالی پــاپ با یک برنامه ریزی خوب و درســت می توانند دوباره این بازار را به شــرایط خوبش برسانند. امیدی کــه البته گاهی بســیار دور از ذهن اســت اما به هر حال وجود دارد. به امید روزی که همه آنهایی که به نحوی در موسیقی پاپ فعالیت می کنند، به آنچه که استحقاقش را دارند برسند و همه چیز این موسیقی گســترده و پر طمطراق محدود به چهره فعلاً پولساز! نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.