هیپنوتیزم و کاربــرد آن

Payam Javan - - فهرست مطالب -

تعریفی ساده از هیپنوتیزم : هیپنوتیزم حالت روانی خاصی است که سوژه )کسیکه تحت هیپنوز قرار دارد( تلقینات هیپنوتیزور را می پذیرد، مشروط بر اینکه در چهارچوب وجدان اخلاقی او باشد. این تعریف روشن میکند که برخلاف تصور عموم حالت هیپنوز وضعیتی نیست که عامل )هیپنوتیزور( هر نوع تلقینات و برنامه هایی را که خلاف وجدان و اخلاق است بتواند روی سوژه پیاده کند. این ساده ترین تعریف هیپنوتیزم است و در مقالات آینده بطور مفصل تعاریف و نظرگاههای دانشمندان و پیشگامان این علم و همچنین تحقیقات علمی در این رابطه را به استحضار خوانندگان ارجمند مجله وزین پژواک میرسانیم. ابتدا لازم است تاریخچه پیدایش علمی این پدیده شگفت انگیز را بیان کنیم و سپس به جنبه های کاربردی و درمانی آن بپردازیم. به باور من، تاریخ پیدایش وکاربرد هیپنوتیزم به قدمت پیدایش بشر است، زیرا که اساس هیپنوتیزم بر اثرگذاری و تأثیرپذیری از راه گفتار، صدا، نگاه و حرکت است و تمام این علائم در ارتباط با انسانهای اولیه برای غلبه به دشمن و تضعیف روحیه او کاربرد داشته است. همانگونه که فردوسی بزرگمرد تاریخ شعر و ادب در نبرد بین دو جنگجو از رَجَزخوانی جنگجویان صحبت میکند که هریک از نژاد و دلاوری خود برای تضعیف روحیه حریف سخن میگویند. اما تاریخچه علمی هیپنوتیزم به قرن هجدهم بازمیگردد و با نام دکتر آنتوان مسمر آمیخته است. دکتر مسمر ‪Erantz A.Mesmer‬ (ت ۲۳ مه ۱۷۳۴. ف ۵ مارس ۱۸۱۵ در 6ZDbiD آلمان( پزشک آلمانی بنیانگذار مسمریسم که پیشرو هیپنوتیزم مدرن میباشد. پایاننامه دکترای پزشکی او در دانشگاه وین که تا حدود زیادی تکیه بر کار پزشک بریتانیایی ‪Richard Mead‬ داشت. پیشنهاد میکرد که کشش و جاذبه وزنی کرات آسمانی با تأثیر روی مایع غیرقابل رؤیتی که در بدن انسان و تمام طبیعت یافت میشود. روی سلامت انسان مؤثر است. در ۱۷۷۵ مسمر تئوری جاذبه حیوانی ‪Animal Gravitation‬ خود را با مغناطیس یا همان مانیهتیسم حیوانی ‪Animal Mag-‬ netism جایگزین نمود. در نظریه اخیر مایع نادیدنی بدن طبق قوانین مانیهتیسم عمل مینمود. براساس نظر مسمر مانیهتیسم حیوانی میتوانست توسط هر ماده مغناطیسی تحت تأثیر قرار گرفته و یا بوسیله افراد ماهر روی آن کار شود. بیماری ناشی از وجود موانعی در مایع درونی که مانع جریان آن میشود است. این مانعها میتوانستند که توسط بحرانهایی )حالات خلسه Trance که اغلب منتهی به جنون Delirium و یا تشنج میشد( شکسته شوند تا هارمونی و هماهنگی جریان مایع درونی مجدداً برقرار شود. برای رسیدن به این هارمونی مسمر روشهای درمانی مختلفی را طراحی نمود که درهمه آنها نقشی مهم و قدرتمند از نظر شخصیت ایفا میکرد. اتهام تقلب توسط پزشکان وین باعث شد تا او در سال ۱۷۷۸ اتریش را ترک نموده و و به پاریس برود. روشهای درمانی او در آنجا با رونق تمام ادامه یافت و مجدداً مخالفت پزشکان را برانگیخت طوری که لوئی بیست و ششم در سال ۱۷۸۴ کمیتهای از دانشمندان و پزشکان را مأمور بررسی روشهای مسمر نمود از اعضای کمیته مذکور میتوان به سیاستمدار و مخترع آمریکایی بنجامین فرانکلین و شیمیدان فرانسوی آنتونی لورنت لاووازیه اشاره نمود. گزارش کمیته حاکی از این بود که مسمر قادر به استدلال و ارائه دلیل برای اظهارات علمی خود نمیباشد و حرکت مسمریسم بعد از آن رو به کاهش گذاشت. علیرغم آنچه که درمورد سیستم درمانی مسمر گفته میشود، مسمر اغلب ارتباط دوطرفه بسیار خوبی با بیماران برقرار میکرد و به نظر میرسد که عملاً بسیاری از اختلالات روانی آنها را درمان مینمود. مهمتر آنکه بررسیهای بیشتر حالت خلسه توسط دنبالهروان مسمر منجر به کاربرد قانونی هیپنوتیزم شد. )منبع : دایرهالمعارف بریتانیکا. ۱۹۹۹.) اگر امروز مسمر بین ما پیدا میشد، ما با کمال میل حاضر بودیم که نظریه او را مورد تحقیق قرار دهیم. اما در آن دوره که مسمر ظهور کرد هنوز انسان به قوای نامرئی و مؤثر عقیده پیدا نکرده بود و در عین حال عقاید مردم دوره قرون وسطی را هم دور انداخته بودند و نمی خواستند چیزی را که نمی بینند قبول کنند. در این دوره ما می دانیم که بین شعور ظاهری و شعور باطن انسان یک منطقه وسیع وجود دارد و در آنجا مسایلی هست که اگرچه ما هنوز به چند و چون آن پی نبرده ایم، اما بسیار در زندگی ما مؤثرند. علماء و پزشکان خشک و مادی نیمه قرن هجدهم میلادی اصولاً به شعور باطن قائل نبودند و تأثیر عوامل روانی را در تولید بیماری ها و یا معالجه امراض مؤثر نمی دانستند. لذا قادر نبودند که اهمیت نظریه دکتر آنتون مسمر پی ببرند، هرچند که دکتر مسمر از پزشکان آن زمان خواستار بود که نظریه او را مورد تحقیق و بررسی دقیق تری قرار دهند آنها گوش شنوا نداشتند.

ادامه دارد ...

حسین الماسیان فوق لیسانس تعلیم و تربیت از دانشگاه تهران عضو انجمن هیپنوتیزم N. G . Hامریکا «پدر هیپنوتیزم ایران» (از دیدگاه وسایل ارتباط جمعی(

Newspapers in Persian

Newspapers from USA

© PressReader. All rights reserved.