“Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Фарғо­на ви­ло­я­ти фи­ли­а­ли бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич oшиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­си­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ИҚТИСОДИЁТ - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Аук­ци­он сав­до­си­га Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Фарғо­на ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 3.04.2017 йил­да­ги 27 хус/б-сон­ли, 25.05.2017 йил­да­ги 37 хус/б-сон­ли буй­руқла­ри, 15.06.2017 йил­да­ги 5/2030 ва 21.09.2017 йил­да­ги 05/5773-топ­ши­риқла­ри ва Риштон ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 29.11.2016 йил­да­ги 1232-қа­ро­ри, 16.11.2016 йил­да­ги 1209- қа­ро­ри ҳам­да 14.03.2017 йил­да­ги 28-Ф-фар­мой­и­ши­га асо­сан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган ва умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча 10 та ер участ­ка­ла­ри очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри­га та­к­ро­ран қўй­ил­моқ­да:

1. Риштон ту­ма­ни, Риштон ҚФЙ, Чўнға­ра қи­ш­лоғи 44-мак­таб ол­ди ҳу­д­у­ди­дан 1 та (5-рақам­ли), 44-мак­таб орқа то­мо­ни ҳу­д­у­ди­дан 1 та (5-рақам­ли) ҳар би­ри 400 кв.м дан ибо­рат ер участ­ка­ла­ри. Ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­ни ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 192 000 сўм.

2. Риштон ту­ма­ни, Оқ ол­тин ҚФЙ, Ян­гиобод қи­ш­лоғи 411-кон­тур­да жой­ла­ш­ган 7 та (2, 8, 13, 17, 18, 20, 23-рақам­ли) ҳам­да Ян­ги йўл қи­ш­лоғи 212-кон­тур­да жой­ла­ш­ган 1 та (18-рақам­ли) ҳар би­ри 400 кв.м дан ибо­рат ер участ­ка­ла­ри. Ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­ни ҳар би­ри­нинг бо­шланғич баҳо­си – 192 000 сўм.

Шу­нин­г­дек, аук­ци­он сав­до­си­га Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си Фарғо­на ви­ло­я­ти ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 7.12.2016 йил­да­ги 264 ху­сб/б-сон­ли буй­руғи ва Боғ­дод ту­ма­ни ҳо­ки­ми­нинг 10.11.2016 йил­да­ги 841-сон­ли қа­ро­ри­га ҳам­да аук­ци­он ўт­ка­зиш ко­мис­си­я­си­нинг 27.03.2017 йил­да­ги 9а-сон­ли ба­ё­ни­га асо­сан як­ка тар­тиб­да уй-жой қу­риш учун ер участ­ка­ла­ри­га ме­рос қи­либ қол­ди­ри­ла­ди­ган ва умр­бод эга­лик қи­лиш ҳуқуқи­ни ре­а­ли­за­ция қи­лиш бўй­и­ча Фарғо­на ви­ло­я­ти, Боғ­дод ту­ма­ни ҳу­д­у­ди­дан қуй­и­да­ги 1 та ер участ­ка­си очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри­га та­к­ро­ран қўй­ил­моқ­да:

1. Боғ­дод ту­ма­ни, Дўр­ман­ча ҚФЙ, Дўст­лик қи­ш­лоғи ҳу­д­у­ди­дан 84-кон­тур­да жой­ла­ш­ган 1 та (34-рақам­ли) 400 кв.м дан ибо­рат ер участ­ка­си. Ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си – 396 300 сўм.

Аук­ци­он сав­до­ла­ри 2017 йил 31 ок­тябрь ку­ни со­ат 10.00 да Фарғо­на ви­ло­я­ти, Фарғо­на шаҳри, Ал-фарғо­ний кў­ча­си, 7-уй­да “Фарғо­на ви­ло­я­ти Ка­са­ба уюш­ма­си таш­ки­лот­ла­ри бир­лаш­ма­си” би­но­си­нинг кат­та маж­лислар за­ли­да бў­либ ўта­ди.

Сав­до­лар­да иш­ти­рок этиш учун ари­за­лар­ни қабул қи­лиш 2017 йил 30 ок­тябрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Сав­до­га қўй­и­л­ган ер участ­ка­ла­ри би­лан ту­ман ҳо­ким­ли­кла­ри ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин. Аук­ци­он сав­до­си­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қабул қи­лиш маз­кур ха­бар­но­ма эъ­лон қи­лин­ган кун­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 9.00 дан 18.00 га­ча сав­до таш­ки­лот­чи­си жой­ла­ш­ган ман­зил­да қабул қи­ли­на­ди. Аук­ци­он сав­до­ла­ри­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан ер участ­ка­си­га бўл­ган ҳуқуқ­нинг бо­шланғич баҳо­си­нинг 100 фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни “Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Фарғо­на ви­ло­ят фи­ли­а­ли­нинг “Ипо­те­ка-банк” Фарғо­на ви­ло­ят фи­ли­а­ли, ама­ли­ёт бў­ли­ми­да­ги ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт: ҳ.р. 20208000104920609030, МФО 00544, СТИР 207122519.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да ер­га бўл­ган ҳуқуқ­ни та­сар­руф қи­лиш шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди. Аук­ци­он сав­до­си­да қат­на­шиш учун сав­до таш­ки­лот­чи­си ва та­ла­б­гор ўр­та­си­да за­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­ла­на­ди, шун­дан сўнг та­ла­б­гор сав­до таш­ки­лот­чи­си­га аук­ци­он сав­до­си ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да аук­ци­он сав­до­си­да қат­на­ши­ш­га бу­юрт­ма­но­ма­ни тақ­дим эта­ди:

– Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­ла­ри – пас­порт нус­ха­си;

– хо­ри­жий юри­дик шах­слар – улар­нинг уста­ви­ни бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ле­га­ли­за­ция қи­лин­ган нус­ха­си;

– хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­пор­ти;

– Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си;

– аук­ци­он сав­до­си ўт­ка­зи­ли­ши тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат пу­ли­ни тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си­ни тақ­дим эта­ди.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар қабул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Фарғо­на ви­ло­я­ти, Фарғо­на шаҳри, Ал-фарғо­ний кў­ча­си,7-уй, 47, 53-хо­на­лар “Фарғо­на ви­ло­я­ти Ка­са­ба уюш­ма­си таш­ки­лот­ла­ри бир­лаш­ма­си” би­но­си. Те­ле­фон: (0-373) 244-26-23. Рас­мий сай­ти­миз: элек­трон поч­та: rieltsavdo@inbox.uz. Ли­цен­зия: RR-0001.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.