“Denov realtor servis” ма­съу­ли­я­ти чеклан­ган жа­ми­я­ти бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­си­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - ИҚТИСОДИЁТ - Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Сав­до­га: Ўзбекистон Рес­пуб­лик­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2017 йил 29 июн­да­ги 443- қа­ро­ри ва “Ўзтранс­газ” ак­ци­ядор­лик ком­па­ни­я­си­нинг 2017 йил 4 июл­да­ги 385-қа­ро­ри­га асо­сан “Ўзтранс­газ” ак­ци­ядор­лик ком­па­ни­я­си Ёр­дам­чи хў­жа­ли­клар фа­о­ли­я­ти­ни му­во­фиқла­ш­ти­риш ва мо­ни­то­ринг бо­шқар­ма­си ба­лан­си­да бўл­ган Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти, Тер­миз ту­ма­ни, Учқи­зил ҚФЙ, Пар­ран­да­чи­лик маҳал­ла­си­да жой­ла­ш­ган уму­мий ер май­до­ни 10,10 га, қу­ри­лиш таг май­до­ни 21528,0 кв.м фой­да­ли май­до­ни 1183,47 кв.м бўл­ган Маъ­му­рий ва хў­жа­лик ҳам­да Ис­сиқ­хо­на би­но ва ин­шо­от­ла­ри бо­шланғич баҳо­си – 11766470000 сўм.

Сав­до 2017 йил 30 ок­тябрь ку­ни Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти, Тер­миз шаҳри, Бахт кў­ча­си, 3-уй, 45-хо­на­дон­да со­ат 11.00 дан бо­шлаб ўт­ка­зи­ла­ди.

Бу­юрт­ма­лар­ни рас­мий иш кун­ла­ри (шан­ба ва як­шан­ба­дан та­шқа­ри) со­ат 9.00 дан 17.00 га­ча қабул қи­ли­на­ди (12.00 дан 13.00 га­ча туш­лик). Бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қабул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2017 йил 27 ок­тябрь ку­ни со­ат 17.00.

Кўч­мас мулк объ­ект­ла­ри 2017 йил 30 ок­тябрь ку­ни со­тил­ма­ган ёки шар­тно­ма­си­ни им­зо­ла­ш­дан бош торт­ган тақ­дир­да та­к­ро­рий сав­до­ла­ри 2017 йил 30 но­ябрь ку­ни со­ат 11.00 да бў­либ ўта­ди. Та­к­ро­рий сав­до­лар учун бу­юрт­ма­но­ма­лар­ни қабул қи­лиш­нинг охир­ги муд­да­ти: 2017 йил 30 но­ябр­да­ги сав­до учун 2017 йил 29 но­ябрь ку­ни со­ат 17.00. Сав­до­га қўй­и­л­ган кўч­мас би­лан со­тув­чи ва­ки­ли иш­ти­ро­ки­да бе­во­си­та жой­и­га чиқиб та­ни­шиш мум­кин.

Та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шув­га асо­сан кўч­мас мулк объ­ек­ти­га бўл­ган ҳуқуқлар­ни бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 (ўн беш) фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да за­ка­лат пу­ли­ни, Мил­лий банк ТИФ Де­нов бў­ли­ми, МФО 00845, СТИР 302191030, 20208000904954646001 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ку­ни­дан бо­шлаб 20 (йи­гир­ма) кун муд­дат ичи­да со­тув­чи би­лан кўч­мас мулк объ­ек­ти шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш шар­тла­ри юкла­ти­ла­ди.

За­ка­лат тўғри­си­да­ги ке­ли­шув им­зо­лан­ган­дан сўнг та­ла­б­гор сав­до таш­ки­лот­чи­си­га аук­ци­он сав­до­си ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги ха­бар­но­ма­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни бу­юрт­ма­но­ма би­лан бир­га тақ­дим эта­ди­лар:

– Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си фуқа­ро­си – пас­порт нус­ха­си аук­ци­он­да ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган­да ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ҳол­да қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– юри­дик шах­слар – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма нус­ха­си, шу­нин­г­дек, ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ҳол­да унинг аук­ци­он­да қат­на­ши­ши учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма;

– хо­ри­жий юри­дик шах­слар – улар­нинг уста­ви­ни бел­ги­лан­ган тар­тиб­да ле­га­ли­за­ция қи­лин­ган нус­ха­си;

– хо­ри­жий фуқа­ро­лар – чет давлат мил­лий ёки ди­пло­ма­тик пас­порт;

– Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си­да до­и­мий яшай­ди­ган ва яшаш гу­воҳ­но­ма­си­га эга бўл­ган шах­слар – яшаш гу­воҳ­но­ма­си нус­ха­си;

– за­ка­лат пу­ли­ни тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар қабул қи­ли­на­ди­ган ман­зил: Сур­хон­да­рё ви­ло­я­ти, Де­нов шаҳри, Мустаққи­лик кў­ча­си, 55-уй, Те­ле­фон/факс: (0-376) 413-1656. Ли­цен­зия: RR-0105.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.