“Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ

Тош­кент шаҳар фи­ли­а­ли бо­шланғич нар­хи босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри­га та­клиф эта­ди!

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си­нинг Ху­су­сий­ла­ш­ти­ри­л­ган кор­хо­на­лар­га кў­ма­кла­шиш ва рақо­бат­ни ри­вож­лан­ти­риш давлат қў­ми­та­си­нинг Тош­кент шаҳар ҳу­д­у­дий бо­шқар­ма­си­нинг 2017 йил 22 сен­тябр­да­ги 169К-ПО буй­руғи­га асо­сан аук­ци­он сав­до­ла­ри­га Тош­кент шаҳри, Чи­лон­зор ту­ма­ни, 16-даҳа­си 13-уй ман­зи­ли­да жой­ла­ш­ган Чи­лон­зор ту­ма­ни, Аҳо­ли банд­ли­ги­га кў­ма­кла­шиш мар­ка­зи эгал­лаб тур­ган би­но қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич нар­хи – 2 191 550 208 сўм.

Аук­ци­он сав­до­си 2017 йил 30 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00 да Тош­кент шаҳри, Ол­ма­зор ту­ма­ни, Қо­рақа­миш-1 кў­ча­си, 1-“а” уй­да ўт­ка­зи­ла­ди. Аук­ци­он сав­до­си шу ку­ни бў­либ ўт­ма­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до­лар 2017 йил­нинг 14 ва 29 но­ябрь, 14 ва 29 де­кабрь кун­ла­ри ҳам­да 2018 йил­нинг 15 ва 30 ян­варь, 14 фев­раль, 1 ва 16 март, 2 ап­рель кун­ла­ри со­ат 11.00 да бў­либ ўта­ди.

Аук­ци­он сав­до­ла­ри на­ти­жа­ла­ри бўй­и­ча ғо­ли­б­лик ба­ён­но­ма­си им­зо­лан­ган са­на­дан бо­шлаб 20 кун­дан ке­чик­май ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си ту­зи­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар давлат ак­ти­ви бо­шланғич нарх­и­нинг 15 фо­и­зи (328 732 532 сўм)дан кам бўл­ма­ган миқ­дор­да, Сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­л­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан, “Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Тош­кент шаҳар фи­ли­а­ли­нинг қуй­и­да­ги банк рек­ви­зит­ла­ри­га за­ка­лат пу­ли­ни тўлашла­ри ло­зим: “Ипак йў­ли” АИТБ Сағ­бон фи­ли­а­ли, ҳ/р: 20208000204920609019; МФО 01036; СТИР 207122519.

Аук­ци­он­да қат­на­ши­ш­га бу­юрт­ма­но­ма­лар бил­ди­риш­но­ма эъ­лон қи­лин­ган са­на­дан бо­шлаб рас­мий иш кун­ла­ри со­ат 10.00 дан 16.00 га­ча қабул қи­ли­на­ди ва бил­ди­риш­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган аук­ци­он сав­до­си бо­шла­ни­ши­дан уч со­ат ол­дин тўх­та­ти­ла­ди.

Аук­ци­он­да қат­на­шиш учун сав­до таш­ки­лот­чи­си­га та­ла­б­гор ёки унинг ва­ки­ли аук­ци­он ўт­ка­зиш тўғри­си­да­ги эъ­лон­да бел­ги­лан­ган муд­дат­лар­да шах­сан ёки поч­та бўй­и­ча қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни ило­ва қи­л­ган ҳол­да аук­ци­он­да қат­на­ши­ш­га бу­юрт­ма­но­ма­ни ик­ки нус­хада тақ­дим эта­ди:

– юри­дик шах­слар учун – давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ка­зи­л­ган­лик тўғри­си­да­ги гу­воҳ­но­ма­нинг нус­ха­си, шу­нин­г­дек, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг аук­ци­он­да қат­на­ши­ши учун қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, унинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– жис­мо­ний шах­слар учун – пас­порт­нинг нус­ха­си, аук­ци­он­да тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил қат­на­ш­ган тақ­дир­да, шу­нин­г­дек, қо­нун ҳуж­жат­ла­ри­да бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган, тў­лиқ ва­ко­лат­ли ва­кил­нинг шах­си­ни та­с­диқлай­ди­ган ҳуж­жат­нинг нус­ха­си ило­ва қи­лин­ган ишонч­но­ма;

– аук­ци­он тўғри­си­да­ги бил­ди­риш­но­ма­да кўр­са­ти­л­ган банк ҳи­соб рақа­ми­га за­ка­лат тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқлай­ди­ган тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг нус­ха­си.

Му­ро­жа­ат учун сав­до таш­ки­лот­чи­си “Ko’chmas mulk savdo xizmati” МЧЖ Тош­кент шаҳар фи­ли­а­ли ман­зи­ли: Тош­кент шаҳри, Ми­ро­бод ту­ма­ни, Шаҳри­са­бз кў­ча­си, 42-уй. Тел/факс: (0-371) 233-54-96. Ли­цен­зия: RR-0001.

Элек­трон поч­та: rieltsavdo@inbox.uz. Ин­тер­нет тар­моғи­да­ги веб-сайт: www.1kms.uz, www.gki.uz, www.gkitorg.uz. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.