“Mulk ijara-savdo” МЧЖ очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри­га та­клиф эта­ди

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

Ўзбекистон Рес­пуб­ли­ка­си Ва­зир­лар Маҳ­ка­ма­си­нинг 2017 йил 29 июн­да­ги 443-қа­ро­ри ижро­си­ни таъ­мин­лаш мақ­са­ди­да, “Ми­но­ра қу­риш экс­пе­ди­ци­я­си” Аж­нинг 2017 йил 11 сен­тябр­да­ги 03/770-бу­юрт­ма ха­ти­га би­но­ан 2017 йил 31 ок­тябрь ку­ни со­ат 10.00 да Қар­ши шаҳри, Пах­та­зор мит­ти ту­ма­ни, 49/36, “Mulk ijara-savdo” МЧЖ офи­си би­но­си­да таш­кил қи­ли­на­ёт­ган очиқ аук­ци­он сав­до­си­га “Ми­но­ра қу­риш экс­пе­ди­ци­я­си” Аж­га те­ги­шли Қар­ши шаҳри, Шай­ха­ли қўрғо­ни, Қар­ши-ко­сон йў­ли, 8 км. 1-уй ман­зи­ли­да жой­ла­ш­ган жа­ми­ят­нинг “Чўчқа­хо­на” фер­ма­си­га те­ги­шли (ка­дастр ҳуж­жа­ти­га му­во­фиқ АВ, АГ, АД, АЕ, АЖ, АК, АЛ, АМ, АН, АО, Ап-ли­тер) уму­мий ер май­до­ни – 28778,07 м.кв, қу­ри­лиш май­до­ни – 3249,6 м.кв. ни таш­кил эт­ган би­но ин­шо­от­ла­ри қўй­ил­моқ­да. Бо­шланғич баҳо­си – 1.268.594.980,0 (Бир мил­ли­ард ик­ки юз ол­т­миш сак­киз мил­ли­он беш юз тўқ­сон тўрт минг тўққиз юз сак­сон) сўм.

Аук­ци­он сав­до­си­да қат­на­шиш учун бу­юрт­ма­но­ма­лар эъ­лон чиққан кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) со­ат 9.00 дан 17.00 га­ча Қар­ши шаҳри, Пах­та­зор мит­ти ту­ма­ни, 49/36 уй, “Mulk ijara-savdo” МЧЖ офи­си би­но­си­да қабул қи­ли­на­ди (со­ат 13.00 дан 14.00 га­ча туш­лик).

Бу­юрт­ма­но­ма­лар қабул қи­лиш 2017 йил 30 ок­тябрь ку­ни со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Уш­бу объ­ект­лар 2017 йил 31 ок­тябрь ку­ни­да­ги сав­до­да со­тил­май қол­са, 2017 йил 8 но­ябрь ва 16 но­ябрь кун­ла­ри со­ат 10.00 да ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ аук­ци­он сав­до­ла­ри­га та­к­ро­ран қўй­и­ли­ши­ни ол­дин­дан маъ­лум қи­ла­миз.

Бу­юрт­ма­но­ма­лар қабул қи­лиш 2017 йил 7 но­ябрь ва 15 но­ябрь кун­ла­ри со­ат 18.00 да тўх­та­ти­ла­ди.

Сав­до ғо­ли­би­га сав­до ўт­ка­зи­л­ган кун­дан бо­шлаб 10 (ўн) кун­лик муд­дат ичи­да со­тув­чи би­лан ол­ди-сот­ди шар­тно­ма­си­ни им­зо­лаш ва со­тув­чи то­мо­ни­дан бел­ги­лан­ган 6 (ол­ти) ой муд­дат­да тў­лов­ни тў­лиқ амал­га оши­риш маж­бу­ри­я­ти юкла­ти­ла­ди.

Та­ла­б­гор­лар сав­до таш­ки­лот­чи­си би­лан ту­зи­ла­ди­ган за­ка­лат ке­ли­шу­ви­га асо­сан кўч­мас мулк бо­шланғич нарх­и­нинг 15 (ўн беш) фо­изи­дан кам бўл­ма­ган миқ­до­ри­да­ги за­ка­лат пу­ли­ни “Mulk ijara-savdo” Мчж­нинг “Ҳам­кор­банк” АКБ Қар­ши фи­ли­а­ли­да­ги МФО 01031, СТИР 304548818, 20208000600725471001 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри ва қуй­и­да­ги ҳуж­жат­лар­ни тақ­дим эти­шла­ри шарт:

– аук­ци­он сав­до­си­да қат­на­шиш учун ари­за (бу­юрт­ма­но­ма), за­ка­лат пу­ли тўғри­си­да­ги ке­ли­шув­нинг нус­ха­си ва за­ка­лат пу­ли тўлан­ган­ли­ги­ни та­с­диқ­лов­чи тў­лов ҳуж­жа­ти­нинг асл нус­ха­си;

– жис­мо­ний шах­слар фуқа­ро­лик пас­пор­ти нус­ха­си, юри­дик шах­слар эса давлат рўй­ха­ти­дан ўт­ган­ли­ги ҳақи­да­ги гу­воҳ­но­ма ва ни­зом нус­ха­си;

– агар сав­до­да ишончли ва­кил иш­ти­рок эт­са, бел­ги­лан­ган тар­тиб­да рас­мий­ла­ш­ти­ри­л­ган ишонч­но­ма­нинг асл нус­ха­си.

Му­ро­жа­ат учун ман­зил: Қар­ши шаҳри, Пах­та­зор мит­ти ту­ма­ни, 49/36-уй. Те­ле­фон­лар: (+998 97) 200-65-10. Ли­цен­зия: RR-0278.

Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.