“Сав­до­ин­те­грал” МЧЖ

Biznes Daily Birzha (Exchange) - - САВДОЛАР -

бо­шланғич баҳо­си босқич­ма-босқич ошиб бо­ри­ши тар­ти­би­да

ўт­ка­зи­ла­ди­ган очиқ ким ош­ди сав­до­си­га та­клиф эта­ди! Ан­ди­жон ви­ло­ят хў­жа­лик су­ди­нинг 2017 йил 26 май кун­ги 17-1711/4866-ҳал қи­лув қа­ро­ри би­лан “Чў­жа ми­риш­кор ҳо­си­ли” МТП МЧЖ банк­рот деб эъ­ти­роф эти­л­ган. “Чў­жа ми­риш­кор ҳо­си­ли” МТП МЧЖ ту­га­тув­чи­си­нинг 2017 йил 25 сен­тябрь кун­ги 01/051-А- ха­ти ва кре­ди­тор­ла­ри­нинг 2017 йил 23 сен­тябрь кун­ги 4-йиғи­лиш қа­ро­ри­га асо­сан Шаҳри­хон ту­ма­ни, Чў­жа ҚФЙ, Қу­руқ­сой МФЙ, Қу­руқ­сой кў­ча­си­да жой­ла­ш­ган уму­мий ер май­до­ни 7935,82 кв.м, уму­мий ку­ри­лиш май­до­ни 3654,36 кв.м. дан ибо­рат Га­раж би­но ва ин­шоо­ти­нинг бо­шланғич баҳо­си – 131 812 469 (Бир юз ўт­тиз бир мил­ли­он сак­киз юз ўн ик­ки минг тўрт юз ол­т­миш тўққиз) сўм­да мул­кий ма­жмуа ҳо­ла­ти­да сав­до­га қўй­ил­моқ­да.

Сав­до­лар 2017 йил 28 ок­тябрь ку­ни со­ат 11. 00 да, уш­бу кун­да сав­до бў­либ ўт­ма­ди деб эъ­ти­роф эти­л­ган тақ­дир­да, та­к­ро­рий сав­до 2017 йил 30 ок­тябрь ку­ни со­ат 11.00 да Ан­ди­жон шаҳри, А.на­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй­да бў­либ ўта­ди.

Ким ош­ди сав­до­си­да қат­на­шиш учун та­ла­б­гор­лар мулк бо­шланғич баҳо­си­нинг 15 фо­и­зи миқ­до­ри­да га­ров пу­ли­ни “Сав­до­ин­те­грал” Мчж­нинг “Ка­пи­тал­банк” АКБ ЦОО Тош­кент шаҳри бў­ли­ми­да­ги МФО 01088, СТИР 205799183, 20208000104434488001 ҳи­соб рақа­ми­га тўлашла­ри шарт.

Сав­до­да иш­ти­рок этиш учун та­ла­б­гор­лар­дан ари­за­лар қабул қи­лиш эъ­лон чоп эти­л­ган кун­дан бо­шлаб ҳар ку­ни (дам олиш ва бай­рам кун­ла­ри­дан та­шқа­ри) ва ким ош­ди сав­до­си ўт­ка­зи­ли­ши­дан 1 (бир) кун ол­дин со­ат 10.00 га қа­дар Ан­ди­жон шаҳри, А.на­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй­да қабул қи­ли­на­ди.

Ким ош­ди сав­до­си­да қат­на­шиш учун жис­мо­ний шах­слар пас­порт нус­ха­си, юри­дик шах­слар жа­ми­ят ни­зо­ми ва таъ­сис ҳуж­жат­ла­ри, агар ва­ко­лат­ли шахс қат­наш­са, бел­ги­лан­ган тар­тиб­да бе­ри­л­ган ишонч­но­ма тақ­дим қи­ли­ши ло­зим.

Қў­шимча маъ­лу­мот учун ман­зил ва те­ле­фон: “Сав­до­ин­те­грал” МЧЖ Ан­ди­жон шаҳри, А.на­во­ий шоҳкў­ча­си, 35-уй. Тел.: (+998 91) 496-04-60. Ли­цен­зия: RR- 0103. Хиз­мат­лар ли­цен­зи­я­лан­ган.

Newspapers in Russian

Newspapers from Uzbekistan

© PressReader. All rights reserved.